Nord Universitet

Nord Universitet

Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, 30 stp

Development of top-level skills in Sports, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.04.2015
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet har primært fokus på ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett (FPI) i et trener- og utøverperspektiv. Studiet skal stimulere til å jobbe selvstendig og kritisk til idrettsfaglige problemstillinger, og det gis mulighet for å spesialisere seg i selvvalgt fordypningsidrett.

  Studiet består av 3 emner:

  Emnene i studiene kan tas som frittstående emner eller som ett semesters studier.

  Opptakskrav og rangering

  Idrett årsstudium eller Kroppsøving årsstudium.

  Forventet læringsutbytte

  Studenten

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Det legges vekt på en akademisk og forskningsbasert undervisning, og studiet er preget av både en teoretisk og praktisk tilnærming av fagområdene. Studenten stimuleres til å jobbe selvstendig og kritisk til idrettsfaglige problemstillinger generelt, og i valgt fordypningsidrett.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidelse av sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt.

  Videre studier

  Studiet kan søkes innpasset i faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, eller studiet kan inngå i en fri bachelorgrad. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet. Faglærerutdanning eller fri bachelor gir grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving ved HiNT.

  Kostnader

  Studiet medfører følgende spesielle kostnader:
  Deltagelse i ekskursjoner og transportkostnader når undervisning skjer utenfor campus Røstad.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  KIF310, Bevegelsesanalyse 10 10
  KIF320, Idrettsfysiologi 10 10
  KIF330, Idrett i skole og samfunn 3 10 10
  Sum studiepoeng 30 30 0