Nord Universitet

Nord Universitet

Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, deltid, 30 stp

Development of top-level skills in Sports, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.03.2012
  dekan, avdeling for lærerutdanning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er lokalisert til Meråker og er et deltidsstudie, tilrettelagt for toppidrettsutøvere - primært innen langrenn og andre utholdenhetsidretter.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Studenten

  FERDIGHETER
  Studenten

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Arbeidet med studiet vil i stor utstrekning innebære spesialisert virksomhet fra emneområdet langrenn. Vitenskapsbaserte basisemner fra bevegelseslære og biomekanikk, fysiologi, sosiologi og psykologi vil utdype det praktiske lærestoffet. Utviklings- og fornyingsoppgaver vil være en viktig del av trenerfunksjonen. Studenten skal møte metodiske, pedagogiske og faglige utfordringer knyttet til utviklingsarbeid i langrenn. De ulike emnene vil inneholde varierte arbeidsformer, alt fra teoretiske gjennomganger, video/dataanalyse, prosjekt, testing og praktisk orienterte treningsøkter. Generelt legges det stor vekt på studentaktive læringsformer og bruk av IKT.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidelse av sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt.

  Videre studier

  Studiet kan inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad, og kan være grunnlag for masterstudiet i kroppsøving ved HiNT. Det kan også være grunnlag for videre studier i idrett/kroppsøving ved andre høgskoler. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet.

  Kostnader

  Studentene må regne med utgifter til personlig utstyr for langrenn. Utgifter til ekskursjoner og transport til og fra undervisning dekkes av studentene. Utgifter i studiet og treningsavgift utgjør kr. 10.000,-.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  FPI550, Trenerpraksis 5 x5
  FPI560, Idrett 15 x15
  FPI570, Bevegelsesanalyse 10 x10
  Sum studiepoeng 30 0 30