Nord Universitet

Nord Universitet

Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, deltid, 30 stp

Development of top-level skills in Sports, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  09.01.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er lokalisert til Meråker og er et deltidsstudie, tilrettelagt for toppidrettsutøvere - primært innen langrenn og andre utholdenhetsidretter. Tas samtidig med idrett årsenhet, deltid.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Studenten

  FERDIGHETER
  Studenten

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Arbeidet med studiet vil i stor utstrekning innebære spesialisert virksomhet fra emneområdet langrenn og skiskyting. Vitenskapsbaserte basisemner fra bevegelseslære og biomekanikk, fysiologi, sosiologi og psykologi vil utdype det praktiske lærestoffet. Utviklings- og fornyingsoppgaver vil være en viktig del av trenerfunksjonen. Studenten skal møte metodiske, pedagogiske og faglige utfordringer knyttet til utviklingsarbeid i langrenn og skiskyting. De ulike emnene vil inneholde varierte arbeidsformer, alt fra teoretiske gjennomganger, video/dataanalyse, prosjekt, testing og praktisk orienterte treningsøkter. Generelt legges det stor vekt på studentaktive læringsformer og bruk av IKT i treningsplanlegging og treningsdagbokføring.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner på Nord universitet sine nettsider.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidelse av sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt.

  Videre studier

  Studiet kan inngå som en del av idrettsvitenskap bachelorgrad eller selvvalgt bachelorgrad, og kan være grunnlag for masterstudier i kroppsøving ved Nord universitet. Det kan også være grunnlag for videre studier i idrett/kroppsøving ved andre høgskoler/universitet. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet. Ved etterfølgende praktisk pedagogisk utdanning, vil ferdighet og prestasjonsutvikling være del av grunnlag for å gi undervisningskompetanse i kroppsøving og idrettsfag i ungdomsskole og videregående skole.

  Kostnader

  Ferdighet og prestasjonsutvikling i idrett, deltid, krever studieavgift/skolepenger. Studieavgiften dekker tilgang til styrkerom, haller, og andre anlegg i tillegg - samt at den dekker daglig treningsoppfølging og oppfølging på to samlinger. En del transport til trening, samt tilgang til video og datautstyr nødvendig for teknikktrening og teknikkanalyse, inngår også. Avgiften er samlet kr 32000,- for hele studiegjennomføringen for perioden 2017-2019.

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  IVB310, Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet 15 15
  IVB240, Treneren i idrett 15 15
  Sum studiepoeng 30 0 15 0 15