Nord Universitet

Nord Universitet

Film and TV Production, 60 credits

Film and TV Production, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  24.02.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Dette studiet gir innføring i yrkesrettet kunnskap om Film og TV produksjon. Studiet har fokus på produksjon i nye medier og på kostnadseffektive produksjoner ved hjelp av innovativ bruk av teknologi. Det er også fokus på hvordan denne kompetansen kan benyttes inn mot andre markedsområder for å styrke muligheter for et bredere jobbmarked for kandidatene.

  Det som er felles for alle fagområder er at man skal kunne danne og formidle mening, skape og kommunisere gode historier, troverdige karakterer, figurer og verdener i alle medier.

  Studietilbudet er lagt til Nord Universitets avdeling i Steinkjer som har topp moderne datasaler, redigeringslabber, grafiske labber, grupperom med klippesuiter og eget opptaksstudio. Studentene har også tilgang til meget godt kamerautstyr, lyd- og lysutstyr og annet utstyr som trengs til slike produksjoner. Alle labber er utstyrt med den nyeste programvaren som kreves for slik type produksjon. Det forventes at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter, gode engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og skrive rapporter.

  Introduction:

  This one year program gives you an introduction to industry standard knowledge of Film and TV production. The program has focus on production in new media and on cost-effective productions by innovative use of technology. There is also focus on how these skills can be used against other market areas to strengthen the opportunities for a wider job market for graduates.

  What is common for all disciplines is to be able to form and convey meaning, create and communicate great stories, believable characters, characters and worlds in all media.

   The courses are hosted at Nord University department in Steinkjer where you will meet state of the art computer labs, editing suites, and studios. Students also have access to very good camera equipment, sound and lighting equipment and other equipment needed for such productions. All labs are equipped with the latest software required for such kind of production. It is expected that you have basic IT skills, good English skills so you are able to read English literature and write reports.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Admission and rating

  High School or production experience,

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskaper:

  Studentene skal ha kunnskaper om noen sentrale emner innen fortellerteknikk, produksjonsteknikk for film og TV, regi, manusutvikling og produsentrollen.

  Ferdigheter:

  Studentene må kunne beherske de teknikker og verktøy som er tilgjengelig for å produsere ulike film- og TV-produksjoner innenfor flere sjangre. Studentene må også kunne benytte tilgjengelig teori for å ta riktige beslutninger i produksjonsfasen.

  Generell kompetanse:

  Studentene må kunne jobbe i grupper/team for å utnytte hverandres kompetanse for å nå de mål som er i studiet. Studiet legger vekt på selvstendighet og innovative løsninger, samt forståelse for de behov som denne næringen krever.

  Learning outcome:

  After completing the bachelor program the student should have achieved the following learning outcomes:

   Knowledge:
  Students should have knowledge of some key topics within storytelling, production for film and TV, directing, script development and the role as a producer.

   Skills:
  Students must be able to master the techniques and tools available for producing various film and TV productions in several genres. Students must also be able to utilize available theory to make the right decisions during the production phase.

   General competence:
  Students must be able to work in groups / teams to leverage each other's expertise to achieve the objectives of the program. The program emphasizes independence and innovative solutions, as well as understanding the industry requirements.

  Oppbygning og sammensetning

  Film- og TV-produksjon er en sentral komponent i årsstudiet. Du vil få TV-produksjonskompetanse innenfor enkamera-produksjoner (fiksjon, dokumentar, reportasjer, events). Det er også stort fokus på regi knyttet til disse produksjonene samt en del fototeknikk, postproduksjon og digital produksjonsflyt. Alt dette gis gjennom grunnleggende emner i årsstudiet.

  Prosjektarbeid

  Studiet har sterkt fokus på prosjektarbeid og teamarbeid. Som student blir du knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere fra bransjen og må lære å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper.

  Programvare:

  På studiet brukes dataverktøy som er bransjestandard. Dette er bl.a:

  Structure and important areas in the program

  Film and TV production:
  Film and television production is a key component of the one year program. You will gain television production expertise within single-camera productions (fiction, documentary, reportage, events). There is also a strong focus on directing related to these productions and some cinematography, post production and digital workflow. All this is provided through basic courses during the one year program.

  Project work:The program has a strong focus on project work and teamwork. As a student, you will be linked to external clients from industry and must learn to handle problems both individually and in groups.

  Software
  As a student you have access to industry standard software like:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er praktisk orientert. Undervisningen gjennomføres med noe basis i teori, men i studiegjennomføringen er det tydelig fokus på utstrakt bruk av øvinger og prosjektarbeid med veiledning. Vurdering i studiet er basert på praktiske oppgaver, refleksjonsnotater, mappeeksamen og muntlige presentasjoner. Underveis i studiet arbeider studentene med flere større produksjoner knyttet til dette fagfeltet.

  Nettstøtte brukes aktivt i de fleste emner.

  Alle emner har krav om obligatorisk oppmøte.

  Practice, teaching and assessment

  The program is practically oriented. Teaching is carried out with no basis in theory, but in study implementation is the clear focus on the extensive use of exercises and project work with supervision. Assessment of the course is based on practical exercises, reflection notes, portfolio examinations and oral presentations. During the program, students work on several major productions related to this field.

  All courses have mandatory attendance.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det vil bli reiseutgifter i forbindelse med produksjoner på ulike locations. Flere produksjoner foregår på kveldstid og i helger.

  Vi anbefaler også studenter å investere i noe småutstyr selv (Wacom tablet, minnepenn, ekstern harddisk, headsett med mer).

  Technical and other conditions

  There will be travel expenses in connection with productions at various locations. Several productions take place in the evenings and on weekends.

  We also recommend students to invest in something equipment itself (Memory stick, external hard drive, headset, etc.).

  Internasjonalisering

  Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en utdanning. Nord Universitet har intensjonsavtaler med flere internasjonale universitet som gir mulighet til å ta et semester der.

  Studier andre steder i verden kan også være aktuelle. Ta kontakt med faglærerne eller studieveileder etter at studiet er i gang, for nærmere informasjon om mulighetene.

  Internationalisation

  It becomes more and more common that students take a semester abroad as part of their education. Nord University has cooperation with several international universities which provide the opportunity to take a semester there.

  Studies elsewhere in the world may also be appropriate. Consult with teachers or student advisor when you arrive, for more information about the possibilities.

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres for studie- og emneplaner.

  Course evaluation

  Students do evaluation on both courses and the hole curriculum.

  Videre studier

  Aktuelle arbeidsområder vil være innen den digitale medieindustrien, mediehus, TV-selskap, produksjonsselskap, digital informasjonsformidling generelt og mediebransjen. Utdanningens vektlegging av praktisk arbeid vil gjøre studentene i stand til å arbeide med utvikling av nye innovative medieprodukter innenfor etablerte bedrifter eller som entreprenør innen et område der utviklingen fremdeles er i startgropa.

  Etter fullført årsenhet kan studentene søke om innpass på vårt bachelorstudium i Film- og TV produksjon (fra 2. år) eller hos andre utdanningsinstitusjoner.

  Job opportunities or further studies

  After graduation you will be relevant in the digital media industry, Film and TV production companies and digital information services in general. This educational emphasis on practical work and enable students to work on developing new innovative media products within established companies or as gründer in an area where the development are headed quickly.

  After completing the one year program, students may apply for admission to our own bachelor in Film and TV production (from 2nd. year) or in combination with bachelor programs on other universities.

   

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  FTV1030, Producing and directing 10 10
  VFX1031, Motion Graphics 5 5
  VFX1051, Storytelling and Directing 1 5 5
  FTV1021, Cinematography and Postproduction 1 5 5
  VFX1080, Art 1 5 5
  FTV1010, Sound 1 5 5
  VFX1040, Digital Media 5 5
  FTV1040, Production 1 5 5
  FTV1050, Post Production 1 5 5
  VFX1100, Media project 1 10 10
  Sum studiepoeng 60 30 30