Nord Universitet

Nord Universitet

Friluftsliv, årsstudium

Friluftsliv, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Studiet i Friluftsliv kan tas som selvstendig studium eller inngå i bachelorstudium. 30 av 60 studiepoeng kan inngå i grunnskolelærerutdanning.
  Studiet kan tas som to separate enheter i henholdsvis høst- og vårsemesteret, hver på 30 studiepoeng. Høstsemesterets emner består av FRI410 og FRI420, vårsemesterets emner består av FRI4301 og FRI440.

  Studiet skal gi studentene grunnlag for å veilede og undervise ulike målgrupper i friluftsliv.
  Studiet har som mål å bidra til personlig utvikling, i møte med andre mennesker, i nære relasjoner og i møte med levende natur til årstidenes vekslinger. Gjennom ferdsel og opphold i naturen vil studentene kunne videreutvikle et personlig forhold til ulike sider ved naturmøter.
  Personlig utvikling skal gi større handlingskompetanse og sikrere lederskap i friluftsliv.

  Følgende emner inngår i studiet:

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
  Det kreves godkjent politiattest.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Studenten:

  FERDIGHETER
  Studenten:

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Det legges vekt på praktisk opplæring i de ulike naturmiljøer. Studiet er tverrfaglig og er relevant for arbeid med friluftsliv i ulike skoleslag og virksomheter som innbefatter friluftsliv. Nærmere beskrivelse av innholdet, arbeidskrav, fullstendig litteraturliste mm finnes i emneplaner som blir utdelt i løpet av studiet.

  Studiet vektlegger studentaktive læringsformer hvor den enkelte student får mulighet til å velge noen fordypningstemaer.

  Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Ved studiestart må studenten disponere sykkel.

  Det kreves turutstyr for ferdsel og overnatting i fjellet. Til vinterferdsel kreves spade og fjellski med stålkanter. Det er en fordel at studenten disponerer telt, primus og kokesett.

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner på Nord universitets nettsider.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt (revisjon av studie- og emnebeskrivelser, organisering, undervisnings- og arbeidsformer).

  Videre studier

  Studiet kan også tas som en selvstendig enhet, inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad ved Nord universitet eller kan være grunnlag for masterstudier i kroppsøving ved Nord universitet. Det kan også være grunnlag for videre studier i friluftsliv ved andre høgskoler/universitet.

  Kostnader

  Det kan forventes utgifter til reiser, studiemateriell og utstyr på minimum kr 10 000 avhengig av bla nyinnkjøp og valgte turområder. For krav til utstyr, se under "Tekniske og andre forutsetninger".

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  FRI410, Friluftsliv; fjell, skog og vann 20 20
  FRI420, Natur, kultur og samfunn 10 10
  FRI4301, Friluftsliv; Vinter, fjære og sjø 20 20
  FRI440, Friluftslivspedagogikk 10 10
  Sum studiepoeng 60 30 30