Nord Universitet

Nord Universitet

Fuglekjennskap, 30 studiepoeng

BirdID, 30 stp

Fakta

 • Dato for godkjenning

  16.03.2015
  Dekan ved Grunnskolelærerutdanning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Fuglekjennskap 30 stp skal kvalifisere til feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Behovet for personer med slike kvalifikasjoner vil øke sterkt i hele Europa de kommende årene. Det vil også være personlig verdifullt å kjenne våre bevingede venner ute i naturen, og er godt egnet som tema i undervisning. Studiet er samlingsbasert og/eller web-basert.

  Arbeidet med Fuglekjennskap har to hovedmål:
  - å kjenne igjen fuglearter ut fra deres utseende og atferd
  - å kjenne igjen fuglearter ut fra deres lyder, spesielt sang

  De ulike emner er på nasjonalt nivå

  Mer informasjon finnes her: www.birdid.no

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Studenter som deltar på samlingene tas inn i henhold til søketidspunkt. Unntak er nåværende studenter ved HiNT og deltakere i det norske overvåkingsprosjektet TOV-E som har fortrinn.
  Studenter som kun ønsker å delta på samling 5 (Spania), må ha bestått opptaksprøve. Det vil si at det er oppnådd minimum 12 poeng av 30 mulige både for fuglers utseende og fuglers lyder i Norge. Prøven gjennomføres som web-eksamen.

  Studenter som bare ønsker å ta eksamen, tas inn hvis opptakskravet er oppfylt.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  WEB-BASERT UNDERVISNING:
  Nettsiden www.birdid.no  vil inneholde store mengder bilder og lyder der quiz sammen med bestemmelseslitteratur legger til rette for læring. Innbyggere i Europa vil få informasjon og fuglenavn på sitt språk.

  SAMLINGSBASERT UNDERVISNING:
  Det er fem samlinger med en samling i april (4 dager), en i mai (5 dager), en i mai-juni (6 dager), en i august-september (3 dager), og en i sørlige Spania i mars-april året etter (7 dager).
  - Oversikt over datoer og innhold hver enkelt dag vil ligge oppdatert på www.birdid.no
  - Nesten all undervisning vil foregå utendørs, med besøk i ulike naturtyper fra de rikeste våtmarksområder, både marine og ferskvannsområder, i ulike skogtyper, myrområder og kulturlandskap, og på fjellet.
  - Noe undervisning vil også foregå innendørs. Det kan f.eks. være gjennomgang av enkelte artsgrupper. Værforholdene kan påvirke fordelinga av inneundervisning i forhold til utendørs undervisning.

  - Det er ingen krav om obligatorisk oppmøte for noen deler av studiet. Det er mulig å melde seg på hele studiet med alle samlingene, delta på noen av samlingene, eller kun melde seg opp til eksamen uten å delta på noen av samlingene.

  VURDERING
  Eksamen er web-basert.
  Ved oppmelding til eksamen vil det bli utlevert en kode med begrenset varighet, og denne koden vil gi adgang til å gjennomføre eksamen. Eksamen i de ulike emnene tas hver for seg. Det gis adgang til å ta eksamen gjennom hele året. Studentens eksamen kan tas når som helst innen 21 dager etter at koden er gitt.

  Det vil være mulig å ta ny eksamen etter tre måneder. Beste resultet vil være gjeldende. Eksamensresultatet gis i gradert skala.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Bruk av web-basert trening:

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Internasjonalisering

  All informasjon på nettsidene vil være tilgjengelig på over 40 ulike europeiske språk etter hvert som oversetting er utført. Vi forsøker å få til samarbeid med ca 50 europeiske land.
  Hvilke språk og hvilke land vil gå fram av www.birdid.no

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Kompetansen som dokumenteres gjennom Fuglekjennskap vil være nyttig for alle som ønsker oppgaver med taksering av fugler for ulike oppdragsgivere.

  I Norge kan emnene inngå som del av lærerutdanninga eller i en bachelorgrad. Emnene kan godkjennes i oppbygging til en relevant mastergrad.

  Studieevaluering

  Det er mulig å gi tilbakemelding til de ansvarlige for nettsiden om de skulle oppdage feil eller ha forslag til forbedringer.

  Ved samlingene evalueres hver dag skriftlig og anonymt.

  Kostnader

  På samlingene: Utgifter til transport, overnatting, adgang og kost må dekkes av hver enkelt student. Kostnadene vil bli forsøkt holdt så lave som mulig.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  BID901, Fuglers lyder nasjonalt 15 xx15
  BID902, Fuglers utseende nasjonalt 15 xx15
  Sum studiepoeng 30 0 0 30