Nord Universitet

Nord Universitet

Fuglekjennskap, 30 studiepoeng

BirdID, 30 stp

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.05.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Arbeidet med Fuglekjennskap har to hovedmål:
  - å kjenne igjen fuglearter ut fra deres utseende og atferd
  - å kjenne igjen fuglearter ut fra deres lyder, spesielt sang

  De ulike emner er på nasjonalt nivå

  Mer informasjon finnes her: www.birdid.no

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Studenter tas inn i henhold til søketidspunkt. Unntak er nåværende studenter ved Nord universitet og deltakere i det norske overvåkingsprosjektet TOV-E som har fortrinn.
  Studenter som kun ønsker å delta på samling 5 (Spania), må ha bestått eksamen i både fuglers utseende og fuglers lyder for norske arter.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  WEB-BASERT UNDERVISNING:
  Nettsiden www.birdid.no  vil inneholde store mengder bilder og lyder der quiz sammen med bestemmelseslitteratur legger til rette for læring. Innbyggere i Europa vil få informasjon og fuglenavn på sitt språk.

  SAMLINGSBASERT UNDERVISNING:
  Det er fem samlinger med en samling i april (4 dager), en i mai (5 dager), en i mai-juni (6 dager), en i august-september (3 dager), og en i sørlige Spania i mars-april året etter (7 dager).
  - Oversikt over datoer og innhold hver enkelt dag vil ligge oppdatert på www.birdid.no
  - Nesten all undervisning vil foregå utendørs, med besøk i ulike naturtyper fra de rikeste våtmarksområder, både marine og ferskvannsområder, i ulike skogtyper, myrområder og kulturlandskap, og på fjellet.
  - Noe undervisning vil også foregå innendørs. Det kan f.eks. være gjennomgang av enkelte artsgrupper.
  - Det er ingen krav om obligatorisk oppmøte for noen deler av studiet. Det er mulig å melde seg på hele studiet med alle samlingene eller delta på noen av samlingene.

  VURDERING
  Eksamen er web-basert.

  Nord universitet må godkjenne søknad om å ta eksamen. Etter godkjenning vil det bli sendt ut en link til eksamensmodulen, som gir adgang til å gjennomføre eksamen innen 21 dager. Det gis adgang til å ta eksamen gjennom hele året.

  Det vil være mulig å ta ny eksamen etter tre måneder. Beste resultat vil være gjeldende. Eksamensresultatet gis i gradert skala.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Bruk av web-basert trening:

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Internasjonalisering

  All informasjon på nettsidene vil være tilgjengelig på over 40 ulike europeiske språk etter hvert som oversetting er utført. Vi forsøker å få til samarbeid med ca 50 europeiske land.
  Hvilke språk og hvilke land vil gå fram av www.birdid.no

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Kompetansen som dokumenteres gjennom Fuglekjennskap vil være nyttig for alle som ønsker oppgaver med taksering av fugler for ulike oppdragsgivere.

  I Norge kan emnene inngå som del av lærerutdanninga eller i en bachelorgrad. Emnene kan godkjennes i oppbygging til en relevant mastergrad.

  Studieevaluering

  Det er mulig å gi tilbakemelding til de ansvarlige for nettsiden om de skulle oppdage feil eller ha forslag til forbedringer.

  Ved samlingene evalueres hver dag skriftlig og anonymt.

  Kostnader

  På samlingene: Utgifter til transport, overnatting, adgang og kost må dekkes av hver enkelt student. Kostnadene vil bli forsøkt holdt så lave som mulig.

  Studiemodell

  Emne SP 2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  BID901, Fuglers lyder nasjonalt 15 xx15
  BID902, Fuglers utseende nasjonalt 15 xx15
  Sum studiepoeng 30 0 0 30