Nord Universitet

Nord Universitet

Geografi, fordypning

Geography, major

Fakta

 • Dato for godkjenning

  24.02.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  40 studiepoeng

  Innledning

  Vi lever i en tid med store økonomiske, sosiale og politiske samfunnsendringer og globale utfordringer. Geografifagets "røde tråd" er å forstå sammenhenger mellom mennesker, samfunn og natur.

  Har du årsstudium i geografi tilbyr Nord universitet en fleksibel, samlingsbasert fordypning på 40 studiepoeng. Supplert med 80 studiepoeng fra valgfrie fagemner vil dette lede frem til en bachelor fordypning i Geografi (forutsetter totalt 180 studiepoeng). Første samling vil foregå på Island der vi skal «backstage» og få kunnskap om muligheter og utfordringer som det islandske samfunnet har. Hvordan naturgrunnlaget gir et mulighetsrom for verdiskaping, samtidig som det samme naturgrunnlaget kan utgjøre en trussel mot bosetting, sikkerhet etc. Hva slags type overvåkningsteknologi anvendes, og hva med bæreevnen i forhold til den økende mengde turister som besøker Island?

  Bachelorgradsstudiet gir studentene en generell innføring i geografifagets arbeidsområder, problemstillinger, teorier, begreper og forskningsmetoder. Studiet gir en oversikt over norske samfunns- og miljøforhold, og legger stor vekt på å gi innsikt i grunnleggende trekk ved moderne globale samfunn ved å knytte relevant teori og forskning til omfattende endringsprosesser. Studiet gir også grunnleggende innføring i kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode, gjør studentene kjent med ulike forskningsfelt innenfor geografifaget, og gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et område av geografifaget. Bachelorgradsstudiet gir mulighet for fordypning innenfor temaer som regional utvikling, naturbasert næringsutvikling, arealplanlegging og geografiske informasjonssystemer.

  Studiet består av emneeksamener som kan kombineres til en bachelorgrad med fordypning i geografi. Emnene kan også studeres enkeltvis eller brukes i andre bachelorgrader eller utdanninger. Det skal skrives en bacheloroppgave. Tema velges i samråd med faglærer og det oppnevnes en faglærer som veileder. Formålet med oppgaven er å gi studentene forståelse av hvordan teori og empiri kan knyttes sammen i et geografisk forskningsarbeid. Oppgaven skal øke studentens innsikt på et spesialfelt innenfor geografifaget.

  En bachelorgrad med fordypning i geografi består av:

  Opptakskrav og rangering

  Geografi, årsstudium (60 studiepoeng).

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha:

  Kunnskap:

  Etter fullført studium skal studenten kunne gjøre rede for

  Ferdigheter:

  Studenten skal kunne

  Generell kompetanse:

  Studentene skal være i stand

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet kan enten tas som fulltidsstudium eller deltidsstudium.

  Undervisningen er fleksibelt og samlingsbasert.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Behov for egen bærbar PC.

  Videre studier

  Bachelorgrad i geografi gir muligheter til studier i geografi på masternivå.
  På Nord universitet planlegger vi oppstart av fleksibel, samlingsbasert master i samfunnsvitenskap med fordypning i Geografi fra Høsten 2017. Her tilbys det fordypningsmuligheter innen opplevelsesbasert verdiskaping, Geografiske informasjonssystemer/arealplanlegging, sårbarhet, risiko og resiliens i en nordlig kontekst. Det er mulig å innpasse andre årsstudier, halvårsenheter eller emner i en bachelorgrad. Individuelle utdanningsplaner utarbeides i samråd med studieveileder.

      

  Kostnader

  Kost og losji tilknyttet samlinger.

  Islandsekskursjonen er estimert til ca. kr 6000.- for reise og opphold.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  GEO3600, Opplevelsesbasert verdiskaping med feltkurs 10 10
  GEO370, Samfunnsgeografisk forskningsmetode med semesteroppgave 15 15
  GEO3751, Bacheloroppgave 15 x15
  Sum studiepoeng 40 25 15