Nord Universitet

Nord Universitet

Grunnleggende regnskap, årsstudium - FU - kull 2016 høst

Basic accounting, 60 credits - FU

Fakta

 • Dato for godkjenning

  25.10.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  37.5 studiepoeng

  Innledning

  Utdanningen gir deg en grunnleggende innføring i regnskapsforståelse og regnskapsanalyse. I tillegg vil du få kunnskap om bedriftsøkonomi, økonomistyring og finans som er viktige fag å ha kjennskap til i regnskapsarbeidet, for å forstå helheten i bedrifters økonomi.

  Målgruppe

  Studiet retter seg mot personer som allerede er aktive i arbeidslivet, og som arbeider med eller ønsker å arbeide med grunnleggende regnskap.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av nettbaserte forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Nord Universitet legger - i samarbeid med Folkeuniversitetet - stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studentene. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne.

  Studieevaluering

  Nord universitet arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet samarbeider Nord universitet og Folkeuniversitetet tett med studentene: ved at studentene deltar i evaluering av såvel de enkelte emner som studiet som helhet. Evaluering i hvert enkelt emne skal skje ved; 1. oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter, 2. evaluering midtveis i semesteret, 3. sluttevaluering.

  Videre studier

  Studiet kan innpasses som en del av en bachelorutdanning innen økonomi ved Nord universitet.

  Kostnader

  Semester- og kopinoravgift betales direkte til Nord, utover det henvises det til Folkeuniversitetet.

  Studiemodell

  For semestrene vår 2017 og vår 2018 skal det velges et valgemne på 7,5 studiepoeng i tillegg til det obligatoriske emnet. Aktuelle valgemner er satt opp i en egen studiemodell lengre bak i denne studieplanen.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  ØKO125FU, Praktisk økonomi 7.5 7.5
  ØKO110FU, Regnskap 7.5 7.5
  ØKO214FU, Finansiering og investering 7.5 7.5
  ØKO3251FU, Regnskapsanalyse og verdsettelse 7.5 7.5
  ØKO212FU, Driftsregnskap og budsjettering 7.5 7.5
  Valgemner
  ØKO386FU, Arbeidsrett I 15 7.57.5
  ØKO150FU, Markedsføring 7.5 7.5
  ØKO261FU, Strategi 15 7.57.5
  OAL1201FU, Prosjektledelse 15 7.57.5
  ØKO3550FU, Lønnsarbeid 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 37.5 37.5 45 7.5 7.5