Nord Universitet

Nord Universitet

Grunnutdanning for førerprøvesensorer

Basic education for Driving examiners

Fakta

 • Dato for godkjenning

  20.04.2016
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  45 studiepoeng

  Innledning

  Formålet med sensorutdanningen er å sikre at landets førerprøvesensorer innehar en god faglig og sosial kompetanse for å utøve sin rolle i tråd med gjeldende forskrift og bestemmelser. Sensors vurdering kan i mange tilfeller påvirke opplæringen. Førerprøvesensoren spiller en sentral og viktig rolle i arbeidet med Nullvisjonen,- samfunnets visjon om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Sensorutdanningen skal oppfylle de kravene som er gitt i Nasjonal transportplan, direktiv og forskrifter, med fokus på faglig kunnskap, kjennskap til regelverket og god kundebehandling.

  Studiet Grunnutdanning for førerprøvesensorer inneholder tre emner som til sammen skal kvalifisere for arbeid som førerprøvesensor:

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkomptanse
  og
  være vurdert av Statens vegvesen som kvalifisert.

  Forventet læringsutbytte

  Utdanningen tar sikte på å tilføre førerprøvesensorene det sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er trengs for å kunne planlegge og gjennomføre førerprøver. Sensorutdanningen skal i helhet legge grunnlag for at studenten kan utføre likebehandling, effektivitet og god service og kommunikasjon med kundene, og derigjennom bidra til å gi etaten et godt omdømme.

  Førerprøvesensoren skal kunne gjøre en helhetlig vurdering av kandidatens prestasjoner med utgangspunkt i opplæringsmålene. Dette krever høy kvalitet på egen kjøredyktighet, analytisk evne og refleksjon. Formidlingen av prøveresultatet krever at sensoren kan uttrykke sin begrunnelse godt både muntlig og skriftlig.

  Førerprøvesensoren skal ha høy og egnet kompetanse for å gjennomføre førerprøver i tråd med gjeldende retningslinjer.

  Det innebærer at studenten skal:

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Arbeidsmåtene er varierte, og det legges vekt på at studentene er aktive gjennom kunnskapsdeling, diskusjoner, læringsoppgaver og refleksjoner.
  Under studiet vil studentene prøve ut tiltak, iaktta og reflektere over egne og andres erfaringer på en systematisk måte. Som førerprøvesensor er det viktig stadig å utvikle seg og å reflektere over egne valg og handlinger. Erfaringsdeling og refleksjon vil derfor bli vektlagt i utdanningen.

  Det legges vekt på å veilede den enkelte student. Veiledninen baserer seg i vesentlig grad på "studentens nærmeste utviklingssone". Dette innebærer å skille mellom det studenten mestrer med litt hjelp og støtte og hva han eller hun mestrer på egen hånd.

  Organisering av undervisning og læring må sees på som et hele der undervisning og læring skjer både i arbeidshverdagen og i studentfellesskap ved høgskolen.

  Mellom samlinger og læringsøkter skal studentene arbeide nettbasert med individuelle eller gruppebaserte oppgaver. I disse periodene vil veiledningen hovedsakelig skje ved hjelp av digitale verktøy som Fronter, Lync og Inspera.

  Vurdering

  Vurdering består av arbeidskrav og eksamen.
  Arbeidskrav skal sikre at studenten utvikler nødvendig kompetanse til å løse de oppgaver han eller hun møter som førerprøvesensor. Det er knyttet skriftlige arbeidskrav og nærværskrav til alle emner. Arbeidskravene gjennomføres enten individuelt eller i grupper på maksimalt tre studenter.

  Eksamen, eksamensform og eksamensoppgaver tar sikte på å gi studentene læring i kombinasjon med dokumentert tilfredsstillende læringsutbytte. Ut- og innlevering av eksamensoppgaver skjer ved hjelp av digitale verktøy.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Etter fullført grunnutdanning og bestått eksamen, gir Statens vegvesen godkjenning som førerprøvesensor klasse B.

  Overgangsordninger

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Personer med utdanning tilsvarende emner i sensorutdanningen kan søke om fritak for disse emnene. Nærmere retningslinjer for fritak i emnet avtales mellom universitetet og Statens vegvesen.

  Studieevaluering

  Evaluering av studiets innhold, arbeidsformer og pensum foregår ved slutten av studiet.

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  SEN500, Trafikkfaglig kompetanse 20 20
  SEN5101, Vurderingskompetanse 25 25
  SEN590, Praktisk førerprøvearbeid - grunnutdanning X
  Sum studiepoeng 45 20 25