Nord Universitet

Nord Universitet

HR og lønnsarbeid, årsstudium - FU kull 2016 vår

HR and payroll management, 60 credits - FU

Fakta

 • Dato for godkjenning

  25.10.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  45 studiepoeng

  Innledning

  Humankapitalen omtales ofte som virksomhetens viktigste ressurs. Studiet i HR («human relations») og lønnsarbeid (60sp) har som mål å sette studentene i stand til å ivareta humankapitalen på en best mulig måte; bl.a. basert på de rammebetingelsene som lov- og regelverk setter, samt kunnskap om hvilke "knapper en kan trykke på" for å få individer og grupper til å utnytte sitt potensial til virksomhetens beste. Studiet gir en kompetanseplattform for å integrere faglig relevant teori og metoder i arbeidssituasjonen eller i videre studier.

  Målgruppe

  Studiet retter seg mot personer som allerede er aktive i arbeidslivet, og som arbeider med eller ønsker å arbeide med fagområdet HR og lønnsarbeid.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av nettbaserte forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Nord Universitet legger - i samarbeid med Folkeuniversitetet - stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studentene. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne.

  Studieevaluering

  Nord Universitet arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet samarbeider Nord universitet og Folkeuniversitetet tett med studentene: ved at studentene deltar i evaluering av såvel de enkelte emner som studiet som helhet. Evaluering i hvert enkelt emne skal skje ved; 1. oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter, 2. evaluering midtveis i semesteret, 3. sluttevaluering.

  Videre studier

  Studiet kan innpasses som del av en bachelorutdanning innen økonomi ved Nord universitet.

  Studiemodell

  For semestrene vår og høst 2017 skal det velges et valgemne på 7,5 studiepoeng i tillegg til det obligatoriske emnet. Aktuelle valgemner er satt opp i en egen studiemodell lengre bak i denne studieplanen.

  Emne SP 2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  ØKO125FU, Praktisk økonomi 7.5 7.5
  ØKO386FU, Arbeidsrett I 7.5 7.5
  ØKO1420FU, Praktisk ledelse 15 x15
  ØKO3862FU, Arbeidsrett II 7.5 7.5
  ØKO3550FU, Lønnsarbeid 7.5 7.5
  Valgemner HR og lønnsarbeid, årsstudium - FU, kull 2016 vår [nid:13295]
  OAL1201FU, Prosjektledelse 15 7.57.5
  ØKO261FU, Strategi 15 7.57.5
  ØKO3451FU, Endringsledelse 7.5 7.5
  ØKO340FU, Etikk og corporate social responsibility 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 45 22.5 52.5 7.5 7.5