Nord Universitet

Nord Universitet

Husdyrfag - velferd og produksjon, bachelorgradsstudium

Bachelor of Animal Sciences - Welfare and Production,

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Landbruket og husdyrproduksjonene står overfor store og interessante utfordringer der god og relevant kompetanse blir svært viktig. Studiet passer for deg som er interessert i å arbeide innen husdyrsektoren, for eksempel som rådgiver, lærer og instruktør, innen planlegging av husdyrbygg eller innen offentlig forvaltning. Studiet passer også godt for de som planlegger å drive eget husdyrhold.

  Studiet i husdyrfag har som mål:
  - å gi en yrkesutdanning som kvalifiserer til kunnskapskrevende stillinger innen rådgivning og planlegging i husdyrsektoren, til ulike arbeidsoppgaver i de faglige organisasjonene i landbruket, i landbruksforvaltningen og i service- og foredlingsbedrifter som er orientert mot dyrehold og husdyrbruk. Kandidater fra studiet arbeider f. eks hos Tine, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet, Norsvin og i landbruksforvaltningen i kommunene.
  - å gi en tilfredsstillende yrkesutdanning for husdyrbrukere som planlegger å drive et økonomisk forsvarlig husdyrhold basert på god dyrevelferd. Mange kandidater fra studiet driver nå egen gård.

  Det første studieåret er i stor grad felles med årsstudiet i husdyrvelferd. Foruten grunnleggende emner som innføring i husdyrfag, anatomi, fysiologi, genetikk og kjemi, er det fokus på husdyras atferd, helse og velferd. I andre og tredje studieår rettes fokus mot emner relatert til ernæringsfag, fôrmidler, bygningsplanlegging og innendørsmekanisering, økonomi, landbrukspolitikk og husdyrproduksjon. I produksjonsemnene er driftsledelse, analyse og planlegging sentrale emner. Kunnskaper fra tidligere emner kobles sammen og anvendes på konkrete problemstillinger. Regnskaps- og produksjonsdata hos aktive gårdbrukere analyseres med tanke på å gi råd om forbedringer i driftsopplegget. Gjennom en slik faglig progresjon i studiet og med flere prosjektoppgaver, som gjøres i samarbeid med aktive gårdbrukere, utvikles studentenes evne til å analysere, planlegge og drive husdyrhold under varierende betingelser. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave på 15 studiepoeng som skrives i 3.studieår. Gjennom denne oppgaven får studentene anledning til å fordype seg i et selvvalgt tema.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten

  Generell kompetanse:

  Kunnskaper:

  Ferdigheter:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen består av forelesninger, øvinger, gruppearbeid og prosjektarbeid. Nærmere beskrivelse av undervisningsopplegget finnes under hvert enkelt emne. Studieplanen er hele tida gjenstand for vurdering, og mindre endringer kan bli foretatt underveis.

  Steinkjer er midt i et aktivt landbruksmiljø. Dette utnyttes i studiet ved at det i mange emner er lagt opp til øvinger og utferder til gårdsbruk og andre bedrifter lokalt. Vi har samarbeid med Mære landbruksskole, slik at deres husdyravdelinger også brukes aktivt i undervisningen. Hvert studieår blir det arrangert kortere eller lengre utferder.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Det kan bli krav om egenandeler på enkelte obligatoriske utferder. Dette vil bli opplyst ved undervisningsstart.

  Internasjonalisering

  Den enkelte student kan søke om å ta et semester av studiet ved et studiested i utlandet. Ta kontakt med faglærerne på studiet eller studieveileder for å få nærmere informasjon om mulighetene.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Studiet kvalifiserer for ulike stillingskategorier på konsulent- og mellomledernivå der det er behov for teoretisk kompetanse og praktisk innsikt i spørsmål om husdyrhold.
  Studiet gir muligheter til videre studier på norske eller utenlandske universitet eller høgskoler. Studiet er egnet med tanke på videre studier ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) fram til en mastergrad i husdyrvitenskap. En annen mulighet er mastergradsstudier i utlandet.

  Studieevaluering

  Studentene får evluere alle emner de gjennomgår. Studieplanen kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.

  Studiemodell

  Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodellen kan forekomme.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  HUS2181, Husdyrbygg 15 15
  HUS130, Innføring i husdyrhold 10 10
  HUS120, Fysiologi og anatomi 10 10
  HUS111, Husdyrmiljø 10 10
  HUS141, Dyrehelse og dyrevelferd 10 10
  BIO101, Kjemi, miljø og forurensning 10 10
  BIO140, Genetikk, atferd og evolusjon 10 10
  HUS210, Husdyrernæring 10 10
  HUS230, Fôrdyrking og fôrmidler 10 10
  HUS225, Økonomi og regnskap 10 10
  HUS301, Svineproduksjon og driftsøkonomi 10 10
  MET3221, Anvendt metode 5 5
  HUS3301, Landbrukspolitikk 7.5 7.5
  HUS2151, Ledelse og entreprenørskap 7.5 7.5
  HUS305, Storfeproduksjon og driftsøkonomi 15 x15
  BAC350, Bacheloroppgave 15 x15
  Valgemner (15 stp) 15
  HUS2510, Fjørfe 5 5
  HUS2030, Hest og hund 10 55
  HUS2501, Sau og geit 5 5
  Sum studiepoeng 180 40 40 30 30 20 40