Nord Universitet

Nord Universitet

Årsstudium i husdyrvelferd

Animal Welfare, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  03.02.2017
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Velferd hos husdyra våre er et fagområde som får mer og mer oppmerksomhet i dagens samfunn. I årsstudiet i husdyrvelferd kombineres fag som gir grunnleggende innføring i husdyrfag og fag med fokus på dyrevelferd i vid forstand.

  Årsstudiet kan inngå som 1. studieår i bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon ved Nord universitet.

  Innhold
  Dyrevelferd er et viktig og etterspurt kunnskapsområde. Velferd for alle husdyr er nå forankret i loven om dyrevelferd. Dette årsstudiet skal gi et teoretisk fundament for å kunne analysere og forstå husdyrenes velferd i praktiske situasjoner. Studiet er delt inn i emner som på ulike måter berører husdyrenes velferd, som f.eks husdyrmiljø, fysiologi, dyrevelferd, dyrehelse og etologi (atferd). I tillegg inngår ex.phil.

  Valgfrihet i studiet
  Utdanningsplanen har 10 studiepoeng valgfrie emner. I tillegg til de to timeplansikrede valgemnene finnes flere emner du kan velge blant. Kontakt studieveileder for mer informasjon.

  Studenter som vil gå videre på bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon må velge  Kjemi, miljø og forurensning (BIO101) som valgemne, siden dette emnet er obligatorisk i bachelorgradsstudiet.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført årsstudium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte: 

   Kunnskap om

   Ferdigheter til å kunne vurdere enkle problemstillinger vedrørende husdyra sin

   Generell grunnleggende kompetanse om

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen består av forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og prosjektarbeid. De fleste øvinger og større oppgaver er obligatoriske.

  Steinkjer ligger midt i et aktivt landbruksmiljø. Dette utnyttes i studiet ved at det i mange emner er lagt opp til øvinger og utferder til gårdsbruk og andre bedrifter lokalt. Vi har samarbeid med Mære landbruksskole, slik at deres husdyravdelinger brukes aktivt i undervisningen.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Studieevaluering

  Evaluering gjennomføres i alle emner.

  Videre studier

  Studiet er et godt grunnlag for videre studier med relasjon til husdyrhold, for eksempel bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon, veterinærmedisin eller dyrepleie.

  Studiemodell

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  EXP1010, Examen Philosophicum 10 10
  HUS120, Fysiologi og anatomi 10 10
  HUS111, Husdyrmiljø 10 10
  BIO140, Genetikk, atferd og evolusjon 10 10
  HUS141, Dyrehelse og dyrevelferd 10 10
  Valgemner 10
  BIO101, Kjemi, miljø og forurensning 10 10
  BIO1020, Zoologisk artslære 10 10
  Sum studiepoeng 60 50 30