Nord Universitet

Nord Universitet

Idrett, årsstudium, deltid

Sports, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.04.2015
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er desentralisert til Meråker videregående skole. Studiet tilrettelegges for toppidrettsutøvere - primært innen langrenn, skiskyting og skyting, og er organisert på deltid over to år (4 semester).

  Studiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. Det legges opp til bevegelsesaktiviteter og idretter som er aktuelle for frivillig idrett. Studentenes opplevelser og erfaringer gjennom arbeidet med de praktiske aktivitetene, kombinert med teoretisk kunnskap, har verdi både som bakgrunn for trenerfunksjonen, og for studentens personlige utvikling.
  Arbeidet vil i stor utstrekning innebære tverrfaglig virksomhet fra emneområder innen idrett, skole og samfunn. Vitenskapsbaserte basisemner fra fysikk og biomekanikk, fysiologi, sosiologi og psykologi vil utdype det praktiske lærestoffet.

  Under de enkelte emner er mål for studentens kompetanse etter endt utdanning beskrevet (læringsutbytte). Studiet består av følgende emner:

  Hvert emne utgjør en egen enhet med avsluttende vurdering. Se emnebeskrivelsene. Emnene gjennomføres i hovedsak i konsentrerte bolker, men kan ha innslag av tema som går over lengre perioder.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Rangering etter idrettslige prestasjoner.

  Forventet læringsutbytte

  Gjennom studiet skal studenten oppnå følgende læringsutbytte:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Arbeidet med faget vil i stor utstrekning innebære tverrfaglig virksomhet fra emneområder innen idrett og samfunn. Vitenskapsbaserte basisemner fra fysikk og biomekanikk, fysiologi, sosiologi og psykologi vil kunne utdype det praktiske lærestoffet. Studenten skal møte metodiske, pedagogiske og faglige utfordringer knyttet til utvikling av trener- og lærerrollen.

  De ulike emner vil inneholde varierte arbeidsformer alt etter om delfaget er teoretisk eller praktisk orientert. Generelt legges det stor vekt på studentaktive læringsformer og bruk av IKT.

  Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt (revisjon av studieplaner, organisering, undervisnings- og arbeidsformer).

  Videre studier

  Studiet kan søkes innpasset i faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, eller studiet kan inngå i en fri bachelorgrad. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet. Faglærerutdanning eller fri bachelor gir grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving ved HiNT. Det kan også være grunnlag for videre studier i kroppsøving/idrett ved andre høgskoler.

  Kostnader

  Studiet medfører følgende spesielle kostnader:
  Deltagelse i ekskursjoner og transportkostnader når undervisning skjer ved spesialidrettsanlegg som ikke finnes ved Meråker videregående skole. Studentene må ha nødvendig utstyr for å delta i de idretter som inngår i studiet.

  Studiemodell

  Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodellen kan forekomme.

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  KIF130, Idrett 2 20 x20
  KIF140, Idrett i skole og samfunn 1 10 x10
  IVB110, Praktisk kunnskap om idrett 1 15 x15
  IVB120, Naturvitenskapelige emner i idrett 15 x15
  Sum studiepoeng 60 0 30 0 30