Nord Universitet

Nord Universitet

Idrett, årsstudium, deltid

Sports, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  26.01.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er desentralisert til Meråker videregående skole. Studiet tilrettelegges for toppidrettsutøvere - primært innen langrenn, skiskyting og skyting, og er organisert på deltid over to år (4 semester).

  Studiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. Det legges opp til bevegelsesaktiviteter og idretter som er aktuelle for frivillig idrett. Studentenes opplevelser og erfaringer gjennom arbeidet med de praktiske aktivitetene, kombinert med teoretisk kunnskap, har verdi både som bakgrunn for trenerfunksjonen, og for studentens personlige utvikling.
  Arbeidet vil i stor utstrekning innebære tverrfaglig virksomhet fra emneområder innen idrett, skole og samfunn. Vitenskapsbaserte basisemner fra fysikk og biomekanikk, fysiologi, sosiologi og psykologi vil utdype det praktiske lærestoffet.

  Under de enkelte emner er mål for studentens kompetanse etter endt utdanning beskrevet (læringsutbytte). Studiet består av følgende emner:

  Hvert emne utgjør en egen enhet med avsluttende vurdering. Se emnebeskrivelsene. Emnene gjennomføres i hovedsak i konsentrerte bolker, men kan ha innslag av tema som går over lengre perioder.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Rangering etter idrettslige prestasjoner. Opptak forutsetter at studiet "Idrett, årsstudium, deltid" og studiet "Ferdighet og prestasjonsutvikling i idrett, deltid", tas samtidig.

  Forventet læringsutbytte

  Gjennom studiet skal studenten oppnå følgende læringsutbytte:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Arbeidet med faget vil i stor utstrekning innebære tverrfaglig virksomhet fra emneområder innen idrett og samfunn. Vitenskapsbaserte basisemner fra fysikk og biomekanikk, fysiologi, sosiologi og psykologi vil kunne utdype det praktiske lærestoffet. Studenten skal møte metodiske, pedagogiske og faglige utfordringer knyttet til utvikling av trener- og lærerrollen.

  De ulike emner vil inneholde varierte arbeidsformer alt etter om delfaget er teoretisk eller praktisk orientert. Generelt legges det stor vekt på studentaktive læringsformer og bruk av IKT.

  Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under Nord universitets nettsider.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt (revisjon av studieplaner, organisering, undervisnings- og arbeidsformer).

  Videre studier

  Studiet kan søkes innpasset i faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, eller studiet kan inngå i en fri bachelorgrad. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet. Faglærerutdanning eller fri bachelor gir grunnlag for opptak til masterstudier i kroppsøving/idrett ved Nord universitet. Det kan også være grunnlag for videre studier i kroppsøving/idrett ved andre høgskoler og universitet. Ved etterfølgende praktisk pedagogisk utdanning, vil årsstudium i idrett gi undervisningskompetanse i kroppsøving og idrettsfag i ungdomsskole og videregående skole.

  Kostnader

  Studiet medfører følgende spesielle kostnader:
  Deltagelse i ekskursjoner og transportkostnader når undervisning skjer ved spesialidrettsanlegg som ikke finnes ved Meråker videregående skole. Studentene må ha nødvendig utstyr for å delta i de idretter som inngår i studiet.

  Opptak på studiet, forutsetter  at studiet, "Ferdighet og prestasjonsutvikling i idrett, deltid" tas samtidig. Studiet "Ferdighet og prestasjonsutvikling i idrett, deltid" krever studieavgift/skolepenger. Studieavgiften dekker tilgang til styrkerom, haller, og andre anlegg i tillegg - samt at den dekker daglig treningsoppfølging og oppfølging på to samlinger. En del transport til trening, samt tilgang til video og datautstyr nødvendig for teknikktrening og teknikkanalyse, inngår også. Avgiften er samlet kr 32000,- for gjennomføring av ferdighets- og prestasjonsutvikling i perioden 2017-2019.

  Studiemodell

  Endringer i studiemodellen kan forekomme. Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  IVB110, Praktisk kunnskap om idrett 1 15 x15
  IVB120, Naturvitenskapelige emner i idrett 15 x15
  IVB130, Praktisk kunnskap om idrett 2 15 x15
  IVB140, Samfunnsvitenskapelige emner i idrett 15 x15
  Sum studiepoeng 60 0 30 0 30