Nord Universitet

Nord Universitet

Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium

Sports Science, bachelor

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.02.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Bachelorstudiet i idrettsvitenskap gir en sterk faglig og praktisk handlingskompetanse for å arbeide med idrett i ulike roller. Å utvikle et kritisk analytisk perspektiv i forhold til idrett vil være sentralt.

  Opptakskrav og rangering

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP

  Studenten:

  FERDIGHETER

  Studenten:

  GENERELL KOMPETANSE

  Studenten:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet foregår på ulike læringsarenaer ved universitetet og i idretten. Det legges vekt på aktivt og integrert bruk av disse. Det forventes at studenten bidrar aktivt gjennom deltakelse, samarbeid og interesse til et godt læringsmiljø. Egenstudier, arbeid i gruppe, deltakelse i seminarer og kollokvier vil være studenthverdagen og det forventes og stilles krav om frammøte og aktiv deltakelse.

  Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Internasjonalisering

  Ett eller to semester av studiet kan tas hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Ved fullført studium tildeles graden: Bachelor i idrettsvitenskap. Utdanningen gir gode kvalifikasjoner for trenerarbeid og annet arbeid relatert til idrett, fysisk aktivitet og folkehelse.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder.

  Videre studier

  Bachelor i idrettsvitenskap kvalifiserer til opptak på mastergradsstudium i kroppsøvings- idrettsvitenskap.

  Kostnader

  Studiet medfører følgende spesielle kostnader:

  Studiemodell

  Endringer i studiemodellen kan forekomme. Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  IVB110, Praktisk kunnskap om idrett 1 15 15
  IVB120, Naturvitenskapelige emner i idrett 15 15
  IVB130, Praktisk kunnskap om idrett 2 15 15
  IVB140, Samfunnsvitenskapelige emner i idrett 15 15
  IVB210, Fysisk aktivitet som helsefremmende virksomhet 15 15
  IVB220, Tilrettelegging for fysisk aktivitet i et helseperspektiv 15 15
  IVB230, Fordypning i praktisk idrett 15 15
  IVB240, Treneren i idrett 15 15
  IVB310, Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet 15 15
  IVB320, Testing i idrett og fysisk aktivitet 15 15
  IVB330, Forskningsmetode og statistikk 15 15
  IVB340, Bacheloroppgave 15 15
  Sum studiepoeng 180 30 30 30 30 30 30