Nord Universitet

Nord Universitet

IKT for lærere 1, 30 studiepoeng

ICT for Teachers 1, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  09.02.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet skal gi deg et godt grunnlag for å bruke IKT-verktøy, digitale læringsplattformer og interaktive tavler i undervisningen. Du får erfaring med verktøy og arbeidsmåter for å integrere IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i skolefagene.

  Studieopplegget er tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre IKT for lærere I og IKT for lærere 2 i samme studieår. Samlet utgjør disse en årsenhet innen IKT for lærere.
   

  Studiet skal gi studenten nødvendig digital kompetanse for å undervise i henhold til de nye læreplanene hvor digitale ferdigheter er definert som den femte basisferdigheten.

  Studiet skal gi grunnlag for realistisk vurdering og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i skole og opplæring. Til dette kreves det teoretisk kompetanse og praktisk bruk av teknologien, så vel som grunnleggende forståelse av og refleksjon omkring prinsipielle spørsmål knyttet til IKT-bruk i opplæring. Studiet skal videre bidra til at IKT blir integrert som en naturlig del av opplæringa i grunnskole og videregående opplæring, og som en del av forberedelse til livslang læring og til fullverdig funksjon i arbeid og fritid.
   

  Målgruppe

  Målgruppen er primært lærere i grunnskolen eller videregående opplæring. Studenter i ulike lærerutdanninger kan også søke.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Lærere med godkjent lærerutdanning og studenter i grunnskolelærerutdanninger har fortrinnsrett til studiet. Deretter kommer andre søkere med generell studiekompetanse eller realkompetanse. Videre kan lærerstudenter ta studiet som en del av sin grunnskolelærerutdanning. Søkerne prioriteres ut fra dokumentert ansiennitet.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende:

  Kunnskaper

  Studentene skal

  Ferdigheter

  Studentene skal

  Generell kompetanse

  Studentene skal

  Praksis

  Praksis inngår ikke i dette studiet.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er samlingsbasert med nettstøtte og gjennomføres med fire obligatorisk samlinger over to dager samt ukentlig undervisning via videokonferanser (ca 1 time pr uke). Samlingene er fordelt over skoleåret og gjennomføres med varierende innslag av teoretiske og praktiske øvinger, forelesninger, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

  Gjennomføring av studiet krever jevn bruk av relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Kostnader ved studiet er knyttet til læremidler/pensum (4 lærebøker), reise og opphold ved de fire samlingene og muntlig eksamen på Steinkjer.

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC med rettigheter til å installere programvare. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

   

  Videre studier

  IKT for lærere er et skolerelevant fag. Dagens grunnskolelærerutdanninger godkjenner 30 studiepoeng med skolerelevante fag, i tillegg til undervisningsfag. Studiet kan derfor inngå som en halvårsenhet i grunnskolelærerutdanningen, eller som en del av kompetansekravet for adjunkt eller lektor med tilleggsutdanning.

  Kostnader

  Kostnader ved studiet er knyttet til læremidler/pensum (4 lærebøker), reise og opphold ved de fire samlingene og muntlig eksamen på Steinkjer.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  ITL111, Digital kompetanse for lærere 15 15
  ITL120, Multimedia for lærere 5 5
  ITL190, Datastøttet læring 10 10
  Sum studiepoeng 30 15 15