Nord Universitet

Nord Universitet

IKT for lærere 2, 30 studiepoeng

ICT for teachers 2, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  24.02.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet gir et godt grunnlag for å bruke nettbrett, digitale kartleggingsverktøy, digitale kart, animasjoner og pedagogiske spill som en integrert del av undervisningen i skolefagene. Alle de tre emnene ITL2200 Nettbrett og nye IKT-verktøy (høstsemesteret), ITL2000 Spillbasert læring (vårsemesteret) og ITL2600 Informasjonskvalitet og digitale bibliotektjenester (vårsemesteret) kan gjennomføres på bakgrunn av generell studiekompetanse.
  Studieopplegget er tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre IKT for lærere 1 og IKT for lærere 2 i samme studieår. Samlet utgjør disse en årsenhet innen IKT for lærere.

  Studiet skal gi studenten nødvendig digital kompetanse for å undervise i henhold til gjeldende læreplaner hvor digitale ferdigheter er definert som den femte basisferdigheten. Målet er å gi studenten god digital kompetanse for å bruke pedagogiske spill, nettbrett og multimedia i skole og opplæring.
   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det anbefales å ha gjennomført IKT for lærere 1 tidligere eller ha tilsvarende  god IKT-kompetanse.

  Lærere med godkjent lærerutdanning og gjennomført IKT for lærere 1, 30 studiepoeng, har fortrinnsrett til studiet. Deretter kommer andre søkere med generell studiekompetanse eller realkompetanse. Videre kan lærerstudenter ta studiet som en del av sin grunnskolelærerutdanning. Søkerne prioriteres ut fra dokumentert ansiennitet.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende:

  Kunnskap:
  Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om hvordan:

  Ferdigheter:
  Studenten skal kunne:

  Generell kompetanse:
  Studenten skal kunne:

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er samlingsbasert med nettstøtte og gjennomføres med to obligatoriske samlinger per semester (torsdag og fredag). Samlingene gjennomføres med varierende innslag av teoretiske og praktiske øvinger, forelesninger, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

  Nettstøtten legges opp med ukentlige webinar via HiNTs videokonferansesystem. Hvert webinar har en tidsramme på en time på en fast ukedag. I tillegg legges faglige ressurser tilgjengelig i studiets læringsplattform.

  Gjennomføring av studiet krever jevn bruk av relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi for samarbeid og veiledning.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC med rettigheter til å installere programvare. For digital kommunikasjon i studiet inngår bruk av webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.»

  Videre studier

  IKT for lærere 2 er et skolerelevant studium. Dagens grunnskolelærerutdanninger godkjenner 30 studiepoeng med skolerelevante fag, i tillegg til undervisningsfag. Studiet kan derfor inngå som en halvårsenhet i grunnskolelærerutdanningen, eller som en del av kompetansekravet for adjunkt eller lektor med tilleggsutdanning.

  Studiet kan også inngå som en studieenhet i en selvvalgt bachelorgrad ved HiNT.

  Kostnader

  Kostnader ved studiet er knyttet til læremidler/pensum, reise og opphold ved de fire samlingene og muntlig eksamen på Steinkjer.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  ITL2200, Nettbrett og nye IKT-verktøy 15 15
  ITL2600, Informasjonskvalitet og digitale bibliotektjenester 5 5
  ITL2000, Spillbasert læring 10 10
  Sum studiepoeng 30 15 15