Nord Universitet

Nord Universitet

Innkjøpsledelse, 30 studiepoeng

Procurement Management, 30 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.12.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Innledning

  Alle virksomheter er i større eller mindre grad avhengig av input fra en rekke underleverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. En kompetent styring av anskaffelsesprosessen vil være en viktig kilde til kontroll med produksjonen og dermed også virksomhetens økonomiske resultater. Erfaringer viser at virksomheter har store forbedringspotensialer når det gjelder organisering og ledelse av anskaffelsesarbeidet. For å sikre bedre anskaffelser er det utvikle anskaffelseskompetansen.

  Mål for studiet

  Anskaffelsesprosessen er en kompleks og krevende prosess, helt fra det initieres et behov og til arbeidet er sluttført. Studiet er rettet inn mot ledelse av anskaffelsesarbeidet i virksomheten. Målet er å bidra til å gi innsikt i, og utvikle ferdighetene innenfor sentrale elementer i denne prosessen. Vi har valgt å vektlegge innkjøpsledelse, hvor utfordringen både er å ha overblikk og styring med hele innkjøpsprosessen. Dernest vektlegges å utvikle ferdighetene knyttet til forhandling- og beslutningstaking. Et tredje element vi går nærmere inn i, er ulike atferdsmodeller, herunder kjøps- og kontraktsatferd slik at man kan utøve hensiktsmessig styring. Et fjerde element er knyttet til behovsanalysen, som kan være av avgjørende betydning i en anskaffelsesprosess. Hovedmålet er at vi gjennom studiet skal bidra til en bevisstgjøring omkring sentrale emner i anskaffelsesarbeidet. 

  Innhold

  Studiet gir en innføring i utvalgte, men sentrale emner i anskaffelsesprosessen, slik som ledelse og styring av anskaffelsesarbeidet, håndtering av forhandlings- og beslutningsprosesser, utvikle gode behovsanalyser, samt atferdsmessige analyser og styring av medarbeidere og leverandører. 

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  Ferdigheter

  Generell kompetanse

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Sentrale emner gjennomgås i korte undervisningsvideoer, med påfølgende videoseminarer kombinert med oppgaver/øvinger. For hvert emne vil det være tre videoseminarer på ca 3 timer. Antall undervisningsvideoer kan variere fra emne til emne, men de vil typisk ha en varighet på 10-20 minutter.

  Videre studier

  Studiet kan inngå i en bachelorgrad.

  Studiemodell

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  ØKO1440, Forhandlingspsykologi og beslutningstaking 7.5 7.5
  ØKO1450, Kjøps- og kontraktsatferd 7.5 7.5
  ØKO1460, Behovsanalyse 7.5 7.5
  ØKO1470, Innkjøpsledelse 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 30 15 15