Nord Universitet

Nord Universitet

Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng

Emergency Driving Instructor education for Driving Instructors

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.02.2017
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  20 studiepoeng

  Innledning

  Førere av utrykningskjøretøyer ivaretar en nødvendig del av samfunnets akuttjeneste. For å utdanne høyt kvalifiserte utrykningsførere kreves kompetente opplæringsinstitusjoner og instruktører. Instruktørens utfordring blir å videreformidle erfaringer og kunnskaper om utrykningskjøringens egenart på god pedagogisk måte slik at læreplanens mål og intensjoner imøtekommes best mulig.

  Studiets siktemål er således å tilby kommende utrykningsinstruktører en utdanning som sikrer at storsamfunnets målsetting blir dekt. 

  Utrykningsførere utøver sitt yrke i et mer omskiftelig miljø enn under normale kjøreforhold. Det kreves høy trafikal kompetanse for å mestre komplekse kjøreoppgaver trafikksikkert og effektivt. Det krever erfaring og god kunnskap for å gjennomføre utrykningsoppdrag med rask framkommelighet for tidsnok å rekke fram til skade- eller ulykkessted.

  For å gjennomføre akuttoppdrag forutsettes at utrykningsføreren har tilstrekkelig personlig og faglig kvalifikasjon slik at hun eller han under press opprettholder optimal konsentrasjon og evne til kontrollert behandling av kjøretøyet, god trafikkforståelse, riktige avgjørelser og tilstrekkelig forutseenhet som gir tilfredsstillende samhandling med den øvrige trafikken. 

  Trafikklæreren har gjennom utdanning og yrkespraksis tilegnet seg en unik trafikkfaglig kompetanse. Studiet tar sikte på å bygge videre på denne kompetansen slik at trafikklærere kan bidra i opplæringen av utrykningsførere.

  Studiet gir studenter med godkjent trafikklærerutdanning og gyldig kompetansebevis for utrykningsfører (kode 160) nødvendige videreutdanning til instruktør for utrykningskjøring.

  Studiet tar gjennom teori og praktiske øvinger sikte på å tilføre den faglige, pedagogiske og didaktiske kompetanse som trengs for å gjennomføre og organisere opplæringen i samsvar med opplæringsforskrift og læreplan for kode 160.

  Videreutdanningen organiseres som to emner:

  Emne UTR960 Utrykningsdyktighet tar sikte på at studenten skal utvikle en bevisst kjørekompetanse ut over de krav som stilles for å erverve kompetansebevis kode 160. Det legges spesiell vekt på trafikksikkerhet og risikoforståelse og sammenhengen mellom fysikk, risiko, hurtig kjøring og trafikksikkerhet.
  Emne UTR970 Yrkesdidaktikk for utrykningsinstruktøren setter fokus på planlegging, gjennomføring og evaluering av egen undervisning i utrykningskjøring. Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i didaktisk arbeid.

   

  Opptakskrav og rangering

  Forventet læringsutbytte

  Etter endt studie skal studenten kunne gjennomføre opplæring av utrykningsførere i tråd med de mål og intensjoner som gjeldende læreplanen for utrykningskjøring beskriver.

  Studenten skal ha de kunnskaper, ferdigheter og holdninger og motivasjon som en nødvendig for å gi utrykningseleven en opplæring som kvalifiserer for at han/hun kan kjøre utrykning på en måte som er trafikksikker, effektiv og skjer med tydelighet og samhandling med den øvrige trafikk. 

  Studenten skal kjenne betydningen av regelverket for utrykningskjøring, ta hensyn til egen helse, det indre og ytre miljø og andres behov.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet organiseres som et fleksibelt samlingsbasert deltidsstudium. Samlet tid med læringsarbeid på og mellom samlinger inkludert eksamener anslås til 500 timer. I tillegg til ordinær undervisning legges det opp til individuelt så vel som gruppebasert arbeid. Videre vil e-læringsverktøy bli brukt i læringsarbeidet mellom samlingene og i kommunikasjonen mellom universitetet og studentene.

  Mellom samlingene skal studentene arbeide selvstendig eller i grupper med de arbeidskrav og oppgaver som inngår i studiet. Studentene vil få tilgang til universitetets elektroniske læringsarena. Denne er et viktig verktøy både knyttet til arbeidet med arbeidskrav, oppgaver og eksamen, for læringsarbeid utenfor samlingene og for kommunikasjon mellom universitetet og studentene.

  Vurdering

  Det er knyttet arbeidskrav til hvert av emnene.

  I emne UTR960 Utrykningsdyktighet I skal studenten gjennomføre tre arbeidskrav.

  I emne UTR970 Yrkesdidaktikk for utrykningsinstruktøren skal studenten levere en undervisningsplan for et kurs for utrykningsførere.
  I tillegg stilles krav til et visst antall planlagte, gjennomførte og observerte undervisningstimer.

   Eksamen

  Alle eksamener må være bestått og arbeidskravene må være godkjente før studenten kan få utstedt karakterutskrift.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Gjennomført og bestått studium kvalifiserer for godkjenning som utrykningsinstruktør i henhold til forskrift nr 637 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) fastsatt av Vegdirektoratet den 12. 06. 2009.

  Studieevaluering

  Det vil bli foretatt en avsluttende evaluering av studiet.

  Videre studier

  Studiet kan inngå som en del av en selvvalgt bachelor.

  Kostnader

  Studiet har studie- og semesteravgift.

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  UTR960, Utrykningsdyktighet 5 5
  UTR970, Yrkesdidaktikk for utrykningsinstruktøren 15 X15
  Sum studiepoeng 20 5 15