Nord Universitet

Nord Universitet

Instruktør klasse S, snøscooter – spesialutdanning 10 stp

Snowmobileinstructor – special education 10 stp

Fakta

 • Dato for godkjenning

  29.05.2015
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  10 studiepoeng

  Innledning

  Snøscooterkjøring kan knyttes til så vel nytte- som rekreasjonsskjøring. Utbredelsen har tiltatt med mer hurtige, kraftige og avanserte kjøretøy. Med det følger økt risiko for alvorlige uhell samt skader på materiell og miljø. Som fremtidig instruktør blir din viktigste oppgave å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike brukerne av naturen. 

  I henhold til forskrift om trafikkopplæring og førerprøve skal undervisningspersonell for førerkort klasse S ha spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet (jfr. TROF § 6-7). Studiets innhold bygger på retningslinjer gitt i forskrift gjeldende fra 1. juli 2006 og omhandler alle emner og trinn i læreplanen med unntak av trinn 1: Trafikalt Grunnkurs.

   

  Opptakskrav og rangering

  Godkjent trafikklærer eller pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene i det offentlige skoleverk. Førerrett for klasse S i minst tre år.

  Dokumentasjon fra kursarrangør som viser at søkeren har opplæring, utdanning og erfaring likeverdig med kravene til øvrig undervisningspersonell i klasse S,

  Forventet læringsutbytte

  Med basis i tidligere opplevelser og erfaring å erverve kunnskaper, ferdigheter og holdninger for undervisning i henhold til gjeldende læreplan for klasse S – snøscooter.

  Studenten skal utvikle kompetanse til å formidle lærestoffet i en undervisningssituasjon på en slik måte at snøscooterkjøring kan skje med minst mulig fare for uhell og ellers i tråd med lover og regler.

  Studentene skal etter studiet kunne planlegge, gjennomføre og lede undervisning for førerkort klasse S ved å veilede og vurdere sine elever i både teoretisk og praktiske ferdigheter.

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Vurdering består av arbeidskrav og skriftlig eksamen.

  For å få utstedt karakterutskrift må kandidaten ha:
  - Godkjente arbeidskrav

  - Bestått skriftlig eksamen
   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studentene må disponere klær og øvrig utstyr tilpasset kjøring med snøscooter samt ha egen snøscooter til disposisjon.

   

  Studieevaluering

  Evaluering av studiets innhold, arbeidsformer og pensum foregår ved slutten av hvert studium.

  Videre studier

  Studiet kan sammen med annen relevant utdanning benyttes i oppbyggingen av bachelorgrad.

  Kostnader

  Det er studieavgift på dette studiet.

   

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Vår
  sco300, Instruktør klasse S, snøscooter 10 10
  Sum studiepoeng 10 10