Nord Universitet

Nord Universitet

Bachelor i kommunal økonomi og ledelse

Public Economics and Administration, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  22.12.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Offentlig sektor står overfor store utfordringer som krever kompetente ansatte. I framtida vil du finne mange spennende arbeidsoppgaver innen offentlig forvaltning og tilgrensede områder. Ønsker du å jobbe i offentlig sektor, og vil styrke din faglige kompetanse innenfor aktuelle fagområder, er dette studiet noe for deg.

  Kommunal økonomi og ledelse, bachelorgradsstudium har som formål å gi en omfattende yrkesutdanning som kvalifiserer til krevende stillinger på saksbehandler- og ledernivå i offentlig forvaltning og tilgrensende områder som frivillige organisasjoner.

  Studiet i kommunal økonomi og ledelse skal gi studentene en grunnleggende innsikt i - og kunnskap om offentlig forvaltning, tjenesteyting i offentlig sektor med vekt på kommunal sektor, samt økonomi og ledelse og styring. Videre skal studiet utvikle studentenes evner til å formulere, strukturere og analysere beslutningsproblemer i sektoren. Gjennom dette vil vi utvikle den enkelte students dyktighet til problemløsning både på selvstendig grunnlag og i samarbeid med andre. Studiet skal også gi helhetsforståelse for de oppgaver og problemløsninger som særpreger offentlig sektor.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Når studiet er fullført skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte

  Kunnskap

  Ferdigheter

  Generell kompetanse

  Oppbygning og sammensetning

  Studiet er tverrfaglig, og bygger på økonomi, statsvitenskap, personalledelse og offentlig rett som basisfag. Normal oppbygging etter første semester er at studentene tar personalledelse og økonomistyring i andre semester, statsvitenskap og kommunaløkonomi i tredje semester, regional utvikling , behovsanalyse og forhandlingspsykologi i fjerde semester, offentlig rett og metode i femte semester, og digitaliseringsstrategi og prosjektledelse sammen med bacheloroppgaven i siste semester. Studenter som ønsker å få innpasset studiepoeng fra tidligere studier bes kontakte studieadministrasjonen for bistand til å sette opp en individuell utdanningsplan.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er i hovedsak samlingsbasert. Samlingene er lagt opp som en kombinasjon av undervisning, gruppearbeid og øvinger. Nord universitet legger stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studentene. Studentene forventes å delta på samlingene.

  Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt fag. Vurdering av hjemmebasert problemløsning, casestudier og lignende vil være aktuelle vurderingsformer i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige og muntlige skoleeksamener.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen pc, og selv dekker kostnader til dette.

  Internasjonalisering

  Nord universitet legger til rette for at du, som student, kan ta inntil ett år av studiet som utvekslingsstudent. Semester nr. fire og deler av siste semester er tilpasset for utenlandsopphold, slik at emner som tilbys disse semestrene kan erstattes av andre emner som er faglig relevante. Ta kontakt med internasjonal koordinator og / eller studieveileder for nærmere informasjon.

  Studieevaluering

  Studiet evalueres to ganger per studieår ved emneundersøkelser og studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

  Videre studier

  Graden kvalifiserer til opptak for flere mastergradsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap i Nord universitet, ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon.

  Kostnader

  Det knyttes ingen kostnader til studiet med unntak av semester- og kopinoravgift og pensumlitteratur.

  Studiemodell

  Endringer i studiemodellen kan forekomme. Pensum godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  2019
  Høst
  2020
  Vår
  EX153S, Dannelsessemester 30 30
  KOM3211, Personalledelse 15 15
  KOM3411, Økonomistyring og inntektssystemet 15 15
  KOM2200, Kommunaløkonomiske emner 15 15
  KOM2011, Statsvitenskap 15 15
  ØKO1440, Forhandlingspsykologi og beslutningstaking 7.5 7.5
  ØKO1460, Behovsanalyse 7.5 7.5
  GEO1141, Regional utvikling og globalisering 15 15
  SOS107, Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode med semesteroppgave 15 15
  KOM3011, Offentlig rett 15 15
  OAL1511, Digitaliseringsstrategi 7.5 7.5
  KOM3801, Bacheloroppgave 15 15
  OAL1201, Prosjektledelse 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 180 30 30 30 30 30 30