Nord Universitet

Nord Universitet

Kroppsøving 1 for 1.-10.trinn, 30 stp, videreutdanning

Physical Education 1

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Dette studiet tar utgangspunkt i rammeplan for grunnskoleutdanning 1-10. trinn. Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som underviser i barnetrinnet eller på ungdomsskolen, men som har færre enn 30 studiepoeng i fagkretsen. Studiet kvalifiserer til å undervise i kroppsøving på 1-10. trinn i grunnskolen. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.

  Studiet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 1-10 i grunnskolen. Dette krever kompetanse i individuell idrett, lagidrett, svømming/livredning, dans og friluftsliv og i hvordan bruk av ulike bevegelsesmiljøer kan bidra til opplæringen. Det legges vekt på hvordan valg av innhold og arbeidsmåter påvirker læreprosessene og hvordan kroppsøving bidrar til elevens helhetlige utvikling.

   

   

  Målgruppe

  Studiet retter seg mot lærere som underviser i grunnskolen.

  Opptakskrav og rangering

  Fullført lærerutdanning og dokumentert ansettelsesforhold i skolen.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP
   

  FERDIGHETER

  GENERELL KOMPETANSE

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen i faget skal være forskningsbasert og profesjonsorientert. Den tar utgangspunkt i kroppsøving som et allmenndannende fag og skal være knyttet til
  praksisfeltet. Kroppsøving skal gi studentene faglig, pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse til å arbeide ut fra gjeldende læreplan, men også til å utvikle faget i fremtiden
  og på et bredere grunnlag ivareta de kroppslige dimensjonene ved det å være menneske. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og erfaring med ulike bevegelsesmiljø og
  bevegelseskulturer. Faget skal gi studentene grunnlag for å utvikle sin lærerkompetanse individuelt og i samarbeid med andre, og for å fremme fysisk aktivitet og bevegelsesglede
  mer generelt. Det skal styrke studentenes allmenndanning og profesjonsidentitet i respekt for ulike kulturer og verdier.

  I studiet legges det stor vekt på varierte og studentaktive arbeids- og læringsformer, både i praktiske og teoretiske emner.

  Studiet organiseres slik at det er tilpasset arbeids- og studiesituasjonen til deltakerne.

  Følgende arbeidsformer gjelder:
  • Det gjennomføres tre felles samlinger på studiestedet. Disse samlingene skal ha en teoretisk forankring, men samtidig være praktisk rettet. De praktiske øktene har som formål å være «matnyttige» bidrag inn mot deltagernes skolehverdag.
  • Det gjennomføres regelmessige nettbasert/digitale samlinger for deltagerne. Formålet med disse samlingene er å drøfte relevante problemstillinger og dele erfaringer i fra egen skolehverdag mellom deltagerne.
  • Det gjennomføres tre arbeidskrav i studiet. Det er arbeidskrav som fører til kunnskapsdeling i eget kollegium, arbeidskrav som omhandler utprøving av ny fagdidaktisk kunnskap og arbeidskrav som innbefatter pedagogisk bruk av IKT ut over kun bruk av læringsplattform.
  • Studiet er praksisrettet, og deltagernes yrkespraksis skal benyttes som en del av refleksjonsgrunnlaget i studiet.

  I studiet legges det stor vekt på varierte og studentaktive arbeidsformer, både i praktiske og
  teoretiske emner.

  For nærmere beskrivelse av arbeidskrav og vurderingsformer - se emnebeskrivelsene.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader for dette.

  Kostnader

  I tillegg til semester- og kopinoravgift medfører studiet kostnader til turer og transport når undervisning skjer andre steder enn på Nord universitet, Levanger. Studentene må også ha utstyr for å drive friluftsliv og skiaktiviteter, idrettstøy for bruk ute, inne og i svømmehall.

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  KØV 510, Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, del 1 15 15
  KØV520, Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, del 2 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15