Nord Universitet

Nord Universitet

Kroppsøving, årsstudium

Physical Education, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  16.03.2015
  Dekan ved Kroppsøving

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

  Innledning

  Kroppsøving årsstudium bygger på rammeplan for grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10.
  Rammeplan i kroppsøving for grunnskolelærerutdanningen beskriver felles mål for faget.

  Kroppsøving årsstudium kan:
  -tas som fjerde studieår i grunnskolelærerutdanningen.
  -tas som en selvstendig enhet, og vil da kunne søkes innpasset som del av grunnskolelærerutdanningen.
  -tas som videreutdanning for lærere

  Studiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. Innholdet i studiet er i samsvar med det lærestoffet som er forpliktende for grunnskolen.
  Studiets mål er å utvikle studentens praktiske handlingskompetanse i arbeidet med daglig fysisk aktivitet og kroppsøving i grunnskolen og teoretiske grunnlag for å fremme bevegelsesglede og en sunn og varig fysisk aktiv livsstil for barn og ungdom. Arbeidet med å få fram gleden ved å mestre og følelsen av å lykkes i et inkluderende fellesskap vil være sentral.

  Kroppsøving 1-7:

  Kroppsøving 1
  Emnet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving i de første sju trinnene i grunnskolen. Det legges vekt på kroppsøving som en del av begynneropplæringen med særlig ansvar for allsidig kroppslig utvikling, opplevelse og læring. Kroppsøving i ulike bevegelsesmiljø, tilrettelegging for lek og begynneropplæring i idrett, svømming, dans og friluftsliv står sentralt. Fagdidaktikken i emnet bygger på en eksemplarisk og praktisk tilnærming. Studentene får både prøve seg selv i ulike bevegelsesaktiviteter og i varierte arbeidsmåter som er egnet til å fremme kroppslig utvikling, læring, kreativitet og bevegelsesglede for alle elevene. Kjennskap til alderstypiske trekk og samarbeid med praksis om å møte eleven og elevgrupper i kroppsøving er av vesentlig betydning for å nå målsetningene i emnet.

  Kroppsøving 2
  Emnet bygger på og er en videreutvikling av innholdet i kroppsøving 1 med vekt på fordypning i et utvalg av bevegelsesaktiviteter og arbeidsmåter. Fagets legitimering og historie utdypes, og det arbeides med å se kroppsøving i tverrfaglige sammenhenger i skolen. I emnet inngår kunnskap om og erfaring med forskning og utviklingsarbeid knyttet til begynneropplæring og kroppsøving i de første sju trinnene i grunnskolen. Gjennom arbeidet med kroppsøving 2 skal studentene utvikle selvstendig refleksjon og vurdering av egen undervisning.

  Kroppsøving 5-10:

  Kroppsøving 1
  Emnet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskolen. Dette krever kompetanse i individuell idrett, lagidrett, svømming/livredning, dans og friluftsliv og i hvordan bruk av ulike bevegelsesmiljøer kan bidra til opplæringen. Det legges vekt på hvordan valg av innhold og arbeidsmåter påvirker læreprosessene og hvordan kroppsøving bidrar til elevens helhetlige utvikling. Fagdidaktikken i emnet bygger på en eksemplarisk og praktisk tilnærming. Studentene får både prøve seg selv i ulike bevegelsesaktiviteter og i varierte arbeidsmåter som er egnet til å fremme kroppslig utvikling, læring, kreativitet og bevegelsesglede for alle elevene. Kjennskap til alderstypiske trekk og samarbeid med praksis om å møte eleven og elevgrupper i kroppsøving er av vesentlig betydning for å nå målsetningene i emnet.

  Kroppsøving 2
  Emnet bygger på og er en videreutvikling av innholdet i kroppsøving 1 med vekt på fordypning i et utvalg av bevegelsesaktiviteter og arbeidsmåter. Fagets legitimering og historie utdypes, og det arbeides med å se kroppsøving i tverrfaglige sammenhenger i skolen. I emnet inngår kunnskap om og erfaring med forskning og utviklingsarbeid knyttet til kroppsøving, spesielt med tanke på ungdomstrinnene. Gjennom arbeidet med kroppsøving 2 skal studentene utvikle selvstendig refleksjon og vurdering av egen undervisning.

  Opptakskrav og rangering

  Studiet er åpent for søkere med generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Forventet læringsutbytte

  Se emneplanene for beskrivelse av læringsutbytte.

  Praksis

  Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  I studiet legges det stor vekt på studentaktive læringsformer, både i de praktiske og teoretiske emnene.

  Obligatoriske turer:

  Kroppsøving 1:
  3-dagers kanotur
  3-dagers friluftslivstur

  Kroppsøving 2:
  3-dagers vintertur
  5-dagers alpinkurs

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studentene må ha utstyr for å drive friluftsliv (inkludert kart og kompass) og skiaktiviteter, idrettstøy for bruk ute, inne og i svømmehall.

  Videre studier

  Kroppsøving årsstudium kan gi opptak til 2. år ved faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag.
  Kroppsøving årsstudium gir sammen med lærerutdanning eller tilsvarende (faglærer eller bachelor), grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving ved HINT.
  Studiet kan også gi grunnlag for videre studier i kroppsøving/idrett ved andre høgskoler og universitet som har kroppsøvings-/idrettsstudier av høyere grad.

  Kostnader

  Studiet medfører følgende spesielle kostnader:
  Transport ved friluftsaktiviteter, ca kr 2000,-
  Deltagelse på alpinkurs, ca kr 2500,-
  Det må også beregnes noen kostnader til transport når undervisning skjer ved spesialidrettsanlegg.

  Studiemodell

  Det er mulig å velge mellom to studieretninger; Kroppsøving, årsstudium, for 1.-7. trinn og Kroppsøving, årsstudium, for 5.-10. trinn.

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  Kroppsøving, årsstudium, for 1.-7. trinn 60
  GLB256, Kroppsøving 1 for 1.-7. trinn 30 30
  glb351, Kroppsøving 2 for 1.-7. trinn 30 30
  Kroppsøving, årsstudium, for 5.-10. trinn 60
  GLU441, Kroppsøving 1 for 5.-10. trinn 30 30
  GLU451, Kroppsøving 2 for 5.-10. trinn 30 30
  Sum studiepoeng 120 120 120