Nord Universitet

Nord Universitet

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium

Sports and Physical Education, Bachelor Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.02.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Denne fagplanen bygger på forskrift 18. mars 2013 nr 290 om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag, med tilhørende nasjonale retningslinjer.

  Læreren og treneren i kroppsøving og idrettsfag skal være et forbilde, en inspirator og en veileder for barn og ungdom i fysisk aktivitet, i idrett og i et folkehelseperspektiv. Gjennom faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag utvikler du din faglige, didaktiske, sosiale og yrkesetiske kompetanse og tilegner deg endrings- og utviklingskompetanse for å utvikle fagområdet videre. Disse kompetansene til sammen gjør deg i stand til å ivareta de ulike rollene i yrket.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det er minstekrav om karakteren 3 i norsk og matematikk, og minimum 35 skolepoeng fra videregående skole.
  Det kreves godkjent politiattest.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Studenten:

  FERDIGHETER
  Studenten:

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten:

  Praksis

  Praksis er en obligatorisk del av utdanninga. Praksisopplæringa skal ha et omfang på minimum 70 dager som fordeles over alle tre studieår. Det skal være progresjon i praksisopplæringa, og den skal være veiledet, vurdert og variert. Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis.

  Følgende praksisemner inngår i studiet:

  Den veiledede praksisopplæringa i studieåret må være bestått for at studenten skal kunne fortsette å følge utdanninga påfølgende studieår.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet foregår på ulike læringsarenaer: ved universitetet, i skolen og i idretten. Det legges vekt på aktiv og integrert bruk av disse. Det forventes at studenten bidrar aktivt gjennom deltakelse, samarbeid og interesse til et godt læringsmiljø. Egenstudier, arbeid i gruppe, deltakelse i seminarer og kollokvier vil være studenthverdagen og det forventes og stilles krav om frammøte og aktiv deltakelse.

  Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon. Karakterene i de emnene som inngår i praksisopplæringa vil bli slått sammen til en karakter på vitnemålet.

  Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag har progresjonskrav. Dette betyr at alle faglige emner i første studieår må være bestått for å kunne starte på tredje studieår.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  I lærerutdanningene skal universitetet vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner ved Nord universitets nettsider.

  Internasjonalisering

  Ett eller to semester av studiet kan tas hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Ved fullført studium tildeles graden: Bachelor - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.
  Studiet gir kompetanse som faglærer i kroppsøving og idrettsfag i grunnskolen og videregående opplæring. Utdanninga gir også gode kvalifikasjoner for trenerarbeid og annet arbeid relatert til fysisk aktivitet og folkehelse.
  Studiet kvalifiserer også til opptak til masterstudiet i kroppsøvings- og idrettsvitenskap ved Nord universitet.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt.

  Kostnader

  Studiet medfører følgende spesielle kostnader:

  Studiemodell

  Endringer i studiemodellen kan forekomme. Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  KFL110, Læreplanarbeid og læring i fysisk aktivitet 15 15
  KFL120, Menneskets grunnlag for fysisk aktivitet 15 15
  KFL1901, Praksisopplæring 1. periode x
  KFL130, Tilrettelegging for læring og fysisk aktivitet 15 15
  KFL140, Observasjon og analyse av fysisk aktivitet 15 15
  KFL1951, Praksisopplæring 2. periode x
  KFL210, Fysisk aktivitet som helsefremmende virksomhet 15 15
  KFL220, Tilrettelegging for fysisk aktivitet i et helseperspektiv 15 15
  KFL290, Praksisopplæring 3. periode x
  KFL230, Motivasjon for fysisk aktivitet og læring 15 15
  KFL240, Lærerrollen i kroppsøving og idrettsfag 15 15
  KFL295, Praksisopplæring 4. periode x
  KFL310, Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett 15 15
  KFL320, Fordypningsaktivitet 15 15
  KFL390, Praksisopplæring 5. periode x
  KFL330, Pedagogikk 15 15
  KFL340, Bacheloroppgave 15 15
  KFL395, Praksisopplæring 6. periode x
  Sum studiepoeng 180 30 30 30 30 30 30