Nord Universitet

Nord Universitet

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium

Master in Physical Education and Sport Science

Fakta

 • Dato for godkjenning

  21.04.2015
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

  Innledning

  Studieplanen bygger på forskrift om krav til mastergrad fra Kunnskapsdepartementet.

  Studiet gjennomføres normalt på heltid innenfor rammen av 2 studieår. Studiemodellen viser hvilke emner som inngår og hvordan disse er fordelt på semester.

  Opptakskrav og rangering

  1) bachelorgrad
  2) cand.mag.grad
  3) annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang
  4) utdanning som i henhold til §3-4 i lov om universitet og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

  Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå:
  - fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller
  - integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergrad

  Følgende gir grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving:
  1) 60 stp kroppsøving, idrett eller friluftsliv som del av 4-årig allmennlærerutdanning/grunnskolelærerutdanning eller som videreutdanning for 3-årige lærerutdanninger, eller
  2) fullført og bestått de tre første studieår av 4-årig allmennlærerutdanning/grunnskolelærerutdanning med kroppsøving 60 stp, eller
  3) 3-årig førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning og 60 stp kroppsøving, idrett eller friluftsliv som videreutdanning, eller
  4) minimum 80 stp kroppsøving, idrett eller friluftsliv som del av annen fullført bachelorutdanning, eller
  5) faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

  RANGERING AV SØKERE
  Søkerne rangeres innenfor to søkergrupper:
  a) de som har 4-årig opptaksgrunnlag
  b) de som har 3-årig opptaksgrunnlag eller cand.mag
  Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn det er plasser, skal andelen av de som tilbys plass, avspeile fordelingen i søkermassen.

  Rangering av søkere på bakgrunn av veid gjennomsnitt av karakter i fagene som danner opptaksgrunnlaget for studiet. I utregning av gjennomsnitt blir bokstavkarakterer gjort om til tall: A=6, B=5, C=4, D=3, E=2. Opptakspoeng basert på veid gjennomsnitt er: Veid gjennomsnitt multiplisert med 10 (for eksempel 4,5 x 10=45).
  For søkere med konkurransepoeng tillegges disse i etterkant. Opptakspoeng blir dermed: Veid gjennomsnitt x 10 + konkurransepoeng.

  Det beregnes konkurransepoeng for fullført og bestått utdanning og yrkespraksis.

  Poeng for utdanning:
  Det gis 1 poeng per semester (et semester tilsvarer (10 vekttall eller 30 studiepoeng) for høyere utdanning tatt etter at opptaksgrunnlaget er fullført.
  Maksimalt antall poeng for utdanning settes til 4.

  Poeng for yrkespraksis:
  Yrkespraksis : Det gis et poeng for hvert halvår fulltids arbeidserfaring, etter endt utdanning. Det kan maksimalt gis 4 poeng.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Kandidaten

  FERDIGHETER
  Kandidaten

  GENERELL KOMPETANSE
  Kandidaten

  Oppbygning og sammensetning

  Det er lagt opp til spesialisering og fordypning gjennom valg. Studentene avtaler individuelle utdanningsplaner ved oppstart av studiet. Studentene velger tre valgemner på 5 studiepoeng i første semester. Individuelle utdanningsplaner gir mulighet til å gjennomføre studiet på lengre tid enn normert studietid på 2 år.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet fordrer stor grad av selvstendig arbeid. Det blir gitt veiledning i forbindelse med pålagte oppgaver og arbeidskrav. Andre arbeidsformer er seminar, forelesninger, feltstudier og laboratoriearbeid. Undervisning med nett-støtte og veiledning inngår som arbeidsform. Studiet krever god kjennskap til informasjons- og kommunikasjonsteknologi i forbindelse med skriving, formidling og kommunikasjon, og forutsetter bruk av Fronter. Obligatoriske arbeidskrav, nærmere presisert i semesterplaner, er lagt til undervisningen. Fravær fra undervisningen kan innvilges etter begrunnet søknad.

  Vurdering omfatter arbeidskrav og eksamener, som presiseres under hvert emne.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Ved fullført studium tildeles graden Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid og for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt (revisjon av studieplaner, organisering, undervisnings- og arbeidsformer).

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  MKØ130, Statistikk og metode 15 15
  Valgemner 15 stp 15
  MKØ140, Kroppsøving i skolen 5 5
  MKØ145, Idrettspsykologi 5 5
  MKØ150, Friluftsliv i samfunnet 5 5
  MKØ155, Idrettsfysiologi 5 5
  MKØ160, Idrett og treningslære 5 5
  MKØ165, Motorisk kontroll og læring 5 5
  MKØ170, Litteratur-review 20 20
  MKØ180, Vitenskapsteori og metodespesialisering 10 10
  MKØ210, Mastergradsoppgave 60 x60
  Sum studiepoeng 120 60 30 0 60