Nord Universitet

Nord Universitet

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium

Master in Physical Education and Sport Science

Fakta

 • Dato for godkjenning

  09.01.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

  Innledning

  Studieplanen bygger på forskrift om krav til mastergrad fra Kunnskapsdepartementet.

  Studiet gjennomføres normalt på heltid innenfor rammen av 2 studieår. Studiemodellen viser hvilke emner som inngår og hvordan disse er fordelt på semester.

  Opptakskrav og rangering

  1) bachelorgrad
  2) cand.mag.grad
  3) annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang
  4) utdanning som i henhold til §3-4 i lov om universitet og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

  Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå:
  - fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller
  - integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergrad

   

  Følgende gir grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøvings- og idrettsvitenskap:

  1) Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag2) Bachelor i idrett3) 60 stp kroppsøving eller idrett som del av 4-årig grunnskolelærerutdanning4) Fullført og bestått de tre første studieår av 4-årig grunnskolelærerutdanning med 60 stp kroppsøving5) 3-årig barnehagelærerutdanning og 60 stp kroppsøving eller idrett som videreutdanning6) Minimum 80 stp kroppsøving, idrett eller friluftsliv som del av annen fullført bachelorutdanning7) Bachelor i fysioterapi

  RANGERING AV SØKERE
  Søkerne rangeres innenfor to søkergrupper:
  a) de som har 4-årig opptaksgrunnlag
  b) de som har 3-årig opptaksgrunnlag eller cand.mag
  Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn det er plasser, skal andelen av de som tilbys plass, avspeile fordelingen i søkermassen.

  Rangering av søkere på bakgrunn av veid gjennomsnitt av karakter i fagene som danner opptaksgrunnlaget for studiet. I utregning av gjennomsnitt blir bokstavkarakterer gjort om til tall: A=6, B=5, C=4, D=3, E=2. Opptakspoeng basert på veid gjennomsnitt er: Veid gjennomsnitt multiplisert med 10 (for eksempel 4,5 x 10=45).
  For søkere med konkurransepoeng tillegges disse i etterkant. Opptakspoeng blir dermed: Veid gjennomsnitt x 10 + konkurransepoeng.

  Det beregnes konkurransepoeng for fullført og bestått utdanning og yrkespraksis.

  Poeng for utdanning:
  Det gis 1 poeng per semester (et semester tilsvarer (10 vekttall eller 30 studiepoeng) for høyere utdanning tatt etter at opptaksgrunnlaget er fullført.
  Maksimalt antall poeng for utdanning settes til 4.

  Poeng for yrkespraksis:
  Det gis 1 poeng for hvert halvår fulltids arbeidserfaring etter endt utdanning. Maksimalt antall poeng for yrkespraksis er 4.

  Forventet læringsutbytte

  Etter avsluttet masterutdanning har kandidaten avanserte kunnskaper i kroppsøvings- og idrettsvitenskap som gjør at kandidaten kan planlegge, gjennomføre og vurdere forsknings- og utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

  Gjennom studiet har kandidaten også tilegnet seg spesialisert kunnskap som kan bidra til å skape ønskede endringer innenfor kroppsøving og idrett i et samfunnsperspektiv.

   

  KUNNSKAP

   

  FERDIGHETER

   

  GENERELL KOMPETANSE

   

  Oppbygning og sammensetning

  Innhold

  Studiet gjennomføres normalt på heltid innenfor rammen av 2 studieår. Utdanningsplanen viser hvilke emner som inngår og hvordan disse er fordelt på semester.

   

  Alternativ 1: Emnene fordelt på semester (utdanningsplan)

   

  Emner

  SP

  Høst

  Vår

  Høst

  Vår

  MKI 110 Statistikk og metode

  10

  X

   

   

   

  MKI 120 Teoretiske emner i kroppsøving og idrettsfag

  20

  X

   

   

   

  MKI 130 Fra teori til problemstilling

  15

   

  X

   

   

  MKI 140 Vitenskapsteori og metode

  15

   

  X

   

   

  MKI 210 Mastergradsoppgave

  60

   

   

  X

  X

   

  120

   

   

   

   

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Arbeids- og undervisningsformer

  Studiet fordrer stor grad av selvstendig arbeid. Det blir gitt veiledning i forbindelse med pålagte oppgaver og arbeidskrav. Andre arbeidsformer er seminar, forelesninger, feltstudier og laboratoriearbeid. Studiet krever god kjennskap til informasjons- og kommunikasjonsteknologi i forbindelse med skriving, formidling og kommunikasjon, og forutsetter bruk av Fronter. Obligatoriske arbeidskrav, nærmere presisert i arbeidsplaner for hvert enkelt emne, er lagt til undervisningen. Fravær fra undervisning kan innvilges etter begrunnet søknad.

  Vurdering

  Vurdering omfatter arbeidskrav og eksamener, som presiseres under hvert emne.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner ved Nord universitets nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Ved fullført studium tildeles graden Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid og for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

  Studieevaluering

  Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor i form av sensors rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av gruppe bestående av studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering oversendes studieleder.

  Studiemodell

  Endringer i studiemodellen kan forekomme. Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  MKI110, Statistikk og metode 10 10
  MKI120, Teoretiske emner i kroppsøving og idrettsfag 20 20
  MKI130, Fra teori til problemstilling 15 15
  MKI140, Vitenskapsteori og metodespesialisering 15 15
  MKI210, Mastergradsoppgave 60 X60
  Sum studiepoeng 120 30 30 0 60