Nord Universitet

Nord Universitet

Kunnskapsbasert eldreomsorg, årsstudium

Knowledge based practice in elderly care, further education courses

Fakta

 • Dato for godkjenning

  17.03.2015
  Dekan ved Etter- og videreutdanning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Kunnskapsbasert Eldreomsorg er et erfaringsbasert tverrfaglig årsstudium som bygger på Rammeplan og forskrift for videreutdanning i aldring og eldreomsorg 2005. Studiet har til hensikt å gi en geriatrisk kompetanse for personell med bachelorutdanning innen helse- og sosialfag.

  Endringer i samfunnet medfører nye helse- og sosialfaglige utfordringer. Gjennom helsereformer blir stadig mer komplekse tjenestetilbud lagt til kommunene, noe som krever økt kompetanse hos de som skal yte helsehjelp i den kommunale eldreomsorgen. Det å bli gammel er ikke ensbetydende med å bli syk og hjelpetrengende, men med alderdommen øker sjansen for sammensatte lidelser, multisykelighet og funksjonstap. Gjennom personsentrert omsorg er målet at den enkelte skal settes i stand til å bruke sine ressurser og opprettholde selvstendighet så langt det er mulig. Til dette kreves spesialisert helsepersonell som kan jobbe selvstendig og tverrfaglig med kartlegging, vurdering og iverksetting av forebyggende og helsefremmende tiltak overfor eldre pasienter.

  For at eldreomsorgen skal ha god kvalitet, fordrer det at helse- og sosialfaglig personell aktivt søker ny kunnskap innen sitt fagområde. I studiet Kunnskapsbasert Eldreomsorg legges det vekt på at studentene skal lære å kombinere kunnskap hentet fra egen erfaring, fra forskning og fra bruker/pasient. Den overordnede målsetting med studiet er å dyktiggjøre studentene i geriatrisk kartlegging, vurdering, pleie og omsorg, samt bidra til fag- og kvalitetsutvikling i tjenestetilbudet til eldre.

   

  Opptakskrav og rangering

  Bachelorgrad innen ergoterapi, fysioterapi, sykepleie, vernepleie, eller tilsvarende bachelorutdanning i helse- og sosialfag. I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Forventet læringsutbytte

  Etter endt studium forventes det at studenten:

  Kunnskaper

  Ferdigheter

  Generell kompetanse

  Oppbygning og sammensetning

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodell kan forekomme.

  Beskrivelse av studiemodell: Tabellen viser med et tall hvor mange studiepoeng emnet har, og X for hvilket semester emnet går. Tallet angir når studiepoeng utløses.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Kunnskapsbasert praksis i eldreomsorgen er målet for utdanningen. Forskningskunnskap, erfaringskunnskap og brukerkunnskap i samme kontekst danner kunnskapsgrunnlaget for yrkesutøvelsen. Det betinger at studentene verdsetter og behersker integrasjon av teoretisk kunnskap og praktisk erfaring. Utdanningen legger til rette for slik integrasjon ved kopling av forskningsbasert kunnskap til case og studentenes erfaringskunnskap. Det legges opp til god sammenheng mellom læringsutbytter - arbeidsformer og vurderingsformer.

  Studenten vil ha mange arenaer for læring. Gruppearbeid i tverrfaglige arbeidsgrupper (så langt det er mulig) er viktig i studiet. Gjennom gruppearbeid vil studenten få mulighet til å utvikle innsikt og erfaring i eget og andres fagområde. Det er en målsetting at studenten sammen med høgskole og andre samarbeidspartnere utvikler arenaer for kunnskaps-, metode- og fagutvikling. Dette vil være en prosess som utvikles gjennom hele studieforløpet.

  Under studiet vil en benytte en rekke ulike arbeidsformer for at studentene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kunne utøve kunnskapsbasert praksis.

  Forelesninger og seminarer:
  Utvikling av ny kunnskap og kompetanse er sentralt i studiet. Forelesningene vil gi studentene muligheter å skaffe seg grunnlagsforståelse og introduksjon til viktige kunnskapsområder, slik at studentene blir stimulert til videre refleksjon og selvstendig arbeid. Seminarer vil hjelpe studentene til kritisk refleksjon over tema i teori og yrkesutøvelse.

  Arbeid individuelt og i grupper:
  Videreutdanningen setter store krav til at studenten er aktiv og tar ansvar for fagutvikling. Individuelt arbeid med faglig og etisk refleksjon over faglige problemstillinger er en sentral læringsform. Studentenes arbeid i grupper vil være basis for deler av læringsprosessen.

  Simulering:
  Ved simulering etterligner studentene en virkelig situasjon der man lager en modell av miljøet, tilgjengelige ressurser og personene som er involvert. Det finnes flere former for simulering, fra enkel ferdighetstrening på individnivå til kompleks interaksjons- og beslutningstrening på teamnivå. Hensikten med den enkelte øvelsen avgjør hvordan simuleringen foregår og hvor avansert utstyr som trengs. Simulering som metode gir studentene mulighet til kritisk refleksjon omkring ens egen og andres aktivitet i situasjonen.

  Digital læringsplattform:
  HiNT benytter Fronter som læringsplattform for å støtte studentenes læringsprosesser. I tillegg benyttes Lync som kommunikasjonsverktøy.

  Vurdering
  Ulike vurderingsformer vil benyttes i studiet, avhengig av de enkelte emnenes forventede læringsutbytter og faglige innhold. Ved siden av å være et vurderingsverktøy skal vurderingene også være et hjelpemiddel i den enkelte students læringsprosess.

  Arbeidskrav:
  Arbeidskrav gis for å fremme studentens progresjon og utvikling, samt dokumentere at studenten har tilegnet seg kunnskap relatert til læringsutbyttene. Arbeidskrav underveis i studiet kan knyttes opp mot FoU-prosjekter som pågår i høgskolen eller hos høgskolens samarbeidspartnere. Den enkelte emnebeskrivelse viser hvilke obligatoriske arbeidskrav som må være godkjente for å kunne framstille seg til eksamen.

  Eksamen:
  For hvert emne arrangeres en avsluttende eksamen. I studiet inngår hjemmeeksamen, skoleeksamen, samt muntlig høring. Eksamensform og vurderingsuttrykk er konkretisert i emnebeskrivelsene.

   

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC og tilgang til internettoppkobling. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  MPH435, Forskningsmetode og forskningsetikk 7.5 7.5
  KBE410, Aldring og helse 7.5 7.5
  KBE420, Sykdom, funksjonssvikt og mestring i eldre år, del I 15 X15
  KBE430, Sykdom, funksjonssvikt og mestring i eldre år, del II 7.5 7.5
  KBE440, Kvalitetsutvikling og omstilling 7.5 7.5
  KBE450, Kunnskapsbasert eldreomsorg 15 X15
  Sum studiepoeng 60 15 15 15 15