Nord Universitet

Nord Universitet

Kunnskapsledelse, mastergradsstudium 90 stp

Master in Knowledge Management, 90 stp

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.09.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  90 studiepoeng

  Innledning

  Kunnskap framstår som en svært viktig ressurs i moderne organisasjoner og muligheten for å lykkes avhenger av evnen til å legge til rette for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling. Behovet for kunnskapsledere, dvs. ledere med kompetanse til å lede kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser, er av den grunn stort. Master i kunnskapsledelse er et studium som skal bidra til å sette studentene i stand til å lede kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser til beste for virksomhetene. Studiets målsetting er å utdanne reflekterte og handlingsdyktige praktikere i kunnskapssamfunnet. Studiet har en anvendt og praksisnær innretning der nytteverdien for både kandidat og virksomhet er sentral. Studiet legger derfor vekt på verdien av ulike teoretiske, metodiske og pedagogiske tilnærminger, som tilsammen skal bidra til en inngående og reflektert forståelse av kunnskapsdimensjonen i organisasjoner. Etter fullført studium har kandidaten gode forutsetninger for å lede komplekse kunnskapsprosesser i et arbeidsliv preget av stadig økte krav til utvikling, fornying og endring. 

  Studiet består av følgende emner (se studiemodell):
  Innføring i kunnskap, organisasjon og ledelse (15 sp)
  Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner (15 sp)
  Sentrale prosesser i ledelse av kunnskap (15 sp)
  Samfunnsvitenskapelig metode (15 sp)
  Masteroppgave (30 sp)

  Målgruppe

  Studiet passer for ledere i kunnskapsintensive virksomheter, og/eller ansatte som arbeider i stab med policy og systemer som skal anvendes i resten av organisasjonen, med strategiplanlegging eller innovasjon, utviklingsoppgaver, veiledning eller konsultasjon, eller med systemer og teknologi som skal understøtte kunnskaps- og læringsprosesser.

  Opptakskrav og rangering

  I samsvar med forskriftene av 2005 om krav til mastergrad fra Utdannings- og forskningsdepartementet §5: Krav til erfaringsbasert mastergrad på 90 eller 120 studiepoengs omfang er opptakskravene:

  Fordi dette er en erfaringsbasert master kreves i tillegg til krav om utdanning minst to års relevant yrkespraksis. Institusjonen fastsetter hva som er relevant yrkespraksis. Relevant praksis vil i denne sammenheng være dokumentert kompetanse innenfor ledelses- og organisasjonsfeltet.

  Forventet læringsutbytte

  En kandidat skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten:

  Ferdigheter

  Kandidaten:

  Generell kompetanse

  Kandidaten:

  Oppbygning og sammensetning

  Studiet går over 2 år og 10 mnd., med en oppbygging på 30 studiepoeng (sp) for hvert år. Arbeid med masteroppgaven vil foregå det tredje studieåret. Innholdet i de ulike emnene framkommer i emnebeskrivelsene.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet består av forelesninger, ulike former for gruppearbeid, seminarer, veiledning og selvstendige studier. Gjennom å bringe studenter med ulik bakgrunn og arbeidserfaring sammen vil studentene lære av hverandre. Denne læringsprosessen vil bli forsterket gjennom diskusjoner, arbeid med gruppeoppgaver og i oppgaveseminarer.

  Studentene vil bli vurdert ved hjelp av gruppebaserte oppgaver, obligatoriske fagnotater og avsluttende skriftlige og muntlige eksamener. For å kunne framstille seg til eksamen må tidligere emner være bestått. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen.

  Undervisningsspråket er i all hovedsak norsk, men med innslag av dansk og engelsk fra gjesteforelesere.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Studiet bruker den internettbaserte læringsplattformen Fronter, og det kreves at studentene er fortrolig med bruk av PC og slike læringsplattformer. Det vil bli gitt innføring i bruk av Fronter ved studiestart.

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Internasjonalisering

  Det er inngått avtale om studentutveksling med Copenhagen Business School (CBS) og med University of Wisconsin (UofW). Masterstudenter i kunnskapsledelse ved HiNT kan dermed erstatte deler studiet med emner fra Master of Public Governance (MPG) ved CBS og med emner fra Master og Management program ved UofW.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Ved fullført studium på 90 studiepoeng utstedes vitnemål for mastergrad i «Kunnskapsledelse» med et Diploma Supplement.

  Kostnader

  Studieavgift på kr 35 000,-.

  Studiemodell

  Endringer i studiemodellen kan forekomme. Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  MKL110, Innføring i kunnskap, organisasjon og ledelse 15 15
  MKL120, Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner 15 15
  MKL210, Sentrale prosesser i ledelse av kunnskap 15 15
  MKL220, Samfunnsvitenskapelig metode 15 15
  MKL310, Masteroppgave 30 X30
  Sum studiepoeng 90 15 15 15 15 0 30