Nord Universitet

Nord Universitet

Kunst og håndverk, årsstudium

Arts and crafts, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.02.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

  Innledning

  Kunst og håndverk bygger på rammeplan for grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10.
  Kunst og håndverk er et estetisk fag. Grunnlaget er menneskets skapende arbeid i kunst, arkitektur, design, håndverk og kunsthåndverk til ulike tider og i ulike kulturer. Utøvende og skapende arbeid står sentralt i faget.

  Studiet i kunst og håndverk er primært rettet mot undervisning i skolen, og gir også et godt grunnlag for arbeid med kunstneriske uttrykksformer i øvrige kulturelle sammenhenger. Årsstudiet kan tas som frittstående grunnutdanning, som en del av en bachelorgrad eller som videreutdanning.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Praksis

  Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet vil bestå av en veksling mellom eget praktisk skapende arbeid, møte med kunst og formkultur, utøvere og miljøer, teoretiske studier og samarbeid med praksisfeltet. Refleksjon rundt eget og andres arbeid står sentralt.Teoriundervisning vil hovedsakelig skje i samlet gruppe. Den praktisk utøvende delen av faget utgjør hoveddelen av studiet og består av skapende, undersøkende og utforskende arbeidsformer. Det praktiske vil i hovedsak være individuelt og bli utført på skolens verksteder.
  Den organiserte undervisningen krever en betydelig arbeidsinnsats gjennom selvstudium. Studentene skal prøve ut ulike arbeidsmetoder, herunder tema og prosjektarbeid. Dokumentasjon av arbeidsprosesser gjennom bruk av visuell logg er en viktig arbeidsform. Bruk av IKT er en integrert del av studiet.

  Studentene skal søke kunnskap og anvende denne som inspirasjon til eget skapende arbeid. Det gjennomføres ekskursjoner til ulike utstillinger og samlinger.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studieevaluering

  Ved slutten av hvert semester vil det bli foretatt en studieevaluering.

  Videre studier

  Årsstudiet i kunst og håndverk er et godt utgangspunkt for videre utdanning ved høyskoler og universiteter.

  Kostnader

  Til utprøving og eksperimentering og mindre oppgaver kan skolen tilby de nødvendigste materialer. Utover dette må studentene selv betale materialer og øvrig utstyr til praktisk arbeid. Materialavgiften er satt til kr. 800,- pr. emne.

  Kostnader i forbindelse med obligatoriske ekskursjoner og studieturer i løpet av studiet, er beskrevet i emneplanene.

  Studiemodell

  Det er mulig å velge mellom to studieretninger; Kunst og håndverk, årsstudium, for 1.-7. trinn og Kunst og håndverk, årsstudium, for 5.-10. trinn.

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  Kunst og håndverk, årsstudium, for 1.-7. trinn 60
  GLB430, Kunst og håndverk 1 for 1.-7. trinn 30 30
  GLB480, Kunst og håndverk 2 for 1.-7. trinn 30 30
  Kunst og håndverk, årsstudium, for 5.-10. trinn 60
  GLU330, Kunst og håndverk 1 for 5.-10. trinn 30 30
  GLU480, Kunst og håndverk 2 for 5.-10. trinn 30 30
  Sum studiepoeng 120 120 120