Nord Universitet

Nord Universitet

Ledelse- og personalarbeid, årsstudium

Leadership and Human Resource Management, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Arbeidslivet har i senere år gjennomgått en rekke omstillinger. Arbeidsorganisasjoner og arbeidsforholdene endres for å bli mer fleksible og dynamiske. I takt med denne utviklingen endres leder- og arbeidstakerrollen. I studiet tas det opp spørsmål knyttet til dagens arbeidsliv generelt og ledelse og personalarbeid spesielt.
   

  Målgruppe

  Målgruppen for studiet er
  - ledere og andre tilsatte i privat og offentlig virksomhet
  - andre med høyere utdanning på minst bachelorgradsnivå som ønsker faglig fordypning innenfor fagområdet organisasjon og ledelse.

  Opptakskrav og rangering

  Opptakskrav til studiet er bachelorgrad eller tilsvarende høyere utdanning.
  Søkere som ikke fyller dette kravet kan bli tatt opp på grunnlag av realkompetansevurdering.

  Erfaring fra ledelse og personalarbeid vil vektlegges i forhold til opptaket.

  Det er ønskelig at studentgruppen representerer mangfoldet i arbeidslivet med hensyn til yrker og bransjer.

   

  Forventet læringsutbytte

  Mål for studiet:

  Studiets målsetting er å gi studentene en kunnskapsbasert og holdningsmessig plattform for utøvelse av  ledelse og personalarbeid i organisasjonen.

  Etter fullført studium skal studenten

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er et deltidsstudium som går over to år. Studiet er praksisbasert og krever et nært tverrfaglig samarbeid mellom studentene og mellom lærer og student. Gjennom å vektlegge studentenes erfaringer og faglige kompetanse tilstrebes en best mulig sammenheng mellom teori, praksis og metode. Gjennom dialog får studentene anledning til å forholde seg kritisk reflekterende til problemer og løsninger knyttet til organisert virksomhet. I studiet veksles det mellom arbeidsformene: Undervisning, skriftlig og muntlig fremstilling, individuelt og gruppearbeid. Gruppearbeid ses på som sentralt for å kunne delta i og utvikle relasjonelle ferdigheter som er en viktig kompetanse. I oppstarten av studiet vil det bli gitt en innføring i studiets arbeidsformer der forventninger mellom lærere og studenter vil bli avklart.

  Arbeidet med presentasjonsoppgavene:
  Studentene skal gjennom studiet arbeide gruppevis med selvvalgte tema med henblikk på en presentasjon. Studentene deles inn i læringsgrupper. Temaet for presentasjonen skal godkjennes av lærerne og knyttes opp mot pensum. Presentasjonen gjennomføres av gruppa i klassen. En del av de øvrige studentene deles inn i en opponent- og en vurderingsgruppe. Førstnevnte skal forberede relevante spørsmål knyttet til presentasjonen, mens sistnevnte gruppe skal gi en faglig vurdering av sammendrag og presentasjon.

  Krav: 1) 5-10 sider skriftlig sammendrag av presentasjonen skal innleveres en uke før presentasjonen, 2) arbeidet skal foregå i gruppe, 3) deltakelse.

  Studiekvalitet som fellesansvar - et ledd i utdanningsplanen:
  Det er et sentralt poeng i studiet at lærere og studenter i fellesskap har ansvar for det faglig og sosiale utbyttet av studiet. Den læringstilnærmingen som studiet bygger på krever at den enkelte student tar ansvar for egen læring og bidrar til gruppens læring. På bakgrunn av dette vil det bli inngått en gjensidig kontrakt mellom den enkelte student og studentgruppen og studieansvarlig lærer. Denne kontrakten vil bli gjensidig vurdert i løpet av studiet.
  Krav: Inngåelse av en gjensidig kontrakt mellom den enkelte student, studentgruppen og studieansvarlig lærer.

  Datoplan for samlingene deles ut ved studiestart.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Videre studier

  Studiet i Ledelse og personalarbeid kan inngå i en bachelorgrad.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  LPD5101, Organisasjonsfagets kunnskapsgrunnlag 15 x15
  LPD5201, Personalledelse og arbeidsrett 15 15
  LPD5301, Læring og utvikling i organisasjoner 15 x15
  LPD540, Prosjektoppgave 15 15
  Sum studiepoeng 60 0 30 0 30