Nord Universitet

Nord Universitet

Mat og helse 1, 30 stp, videreutdanning

Food and health 1

Fakta

 • Dato for godkjenning

  30.01.2015
  Dekan ved Grunnskolelærerutdanning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise i mat og helse på grunnskolens 1.-10. trinn. Med hovedvekt på kosthold skal studentene i dette studiet utvikle sin kompetanse slik at de gjennom ulike metodiske tilnærminger vil kunne gjøre barn og unge i stand til å velge en helsefremmende, kulturorientert og forbrukeransvarlig atferd.

  Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.

  Mat og helse 1, 30 stp, kan utgjøre første del av et helhetlig tilbud på 60 stp.

  Målgruppe

  Lærere i grunnskolen.

  Opptakskrav og rangering

  Kompetanse til å undervise i grunnskolen.

  Forventet læringsutbytte

  For læringsutbytte, se emnebeskrivelsene.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Det planlegges tre samlinger i semesteret, hver samling på maksimum 3 undervisningsdager. Innholdet under samlingene vil være preget av gjennomgang av fagstoff og didaktisk refleksjon. Innføring i og bruk av ikt-verktøy med tanke på egen praksissituasjon, matlaging, presentasjoner og veiledning i grupper står sentralt. I periodene mellom samlingene vil deltakerne få nettbaserte oppgaver og oppfølging og veiledning av faglærerne. Dersom forholdene ligger til rette for det, vil det organiseres videokonferanser underveis.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  MOH510, Mat i et læringsperspektiv 15 15
  MOH520, Mat og fysisk aktivitet i et helseperspektiv 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15