Nord Universitet

Nord Universitet

Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning

Mathematics 2 grades 1-7, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  18.01.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 studiepoeng, er et videreutdanningstilbud for lærere i jobb. Studiet er aktuelt for alle lærere som ønsker en faglig fordypning i matematikk med vekt opå utvikling av undervisningskunnskap.

  Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.

  Studiet er delt i to emner, hvert på 15 studiepoeng. Det ene emnet går om høsten og det andre om våren.

  Målgruppe

  Lærere i grunnskolen.

  Opptakskrav og rangering

  Kompetanse til å undervise i grunnskolen.

  Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp,  eller tilsvarende.

  Forventet læringsutbytte

  For læringsutbytte, se emnebeskrivelsene.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Det vil være tre samlinger i hvert av de to emnene. Hver samling går over tre dager. På samlingene vil det være forelesninger, demonstrasjoner, innføring i bruk av IKT-verktøy, arbeid i grupper og muntlige studentpresentasjoner. Fagstoff legge ut og oppgaver leveres i Fronter. I tillegg vil det være Lync-undervisning en gang i uken. Det er en forutsetning at de som deltar har anledning til å arbeide med elever og matematikkundervisning på barnetrinnet mens de tar dette emnet. Det bli gitt oppgaver som skal utføres i praksis. Oppgavene består i planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg, med dokumentasjon og analyser, eller annen aktivitet som kan relateres til undervisning.
  Formålet med oppgavene er se sammenhengen mellom teori og praksis.

  Hvert av de to emnene har sin egen vurderingsordning, se emneplanene.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Studieevaluering

  I tilknytning til hver samling vil det bli gjennomført evaluering. Etter hvert semester vil det bli gjennomført en skriftlig studieevaluering.

  Videre studier

  Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp, og Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp, totalt 60 stp, kan være grunnlag for å starte på en master i matematikk fagdidaktikk.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  MAV530, Matematikk 2 for 1.-7. trinn, del 1 15 15
  MAV540, Matematikk 2 for 1.-7. trinn, del 2 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15