Nord Universitet

Nord Universitet

Mellomledelse, årsstudium - FU kull 2016 vår

Middle management, 60 credits - FU

Fakta

 • Dato for godkjenning

  25.10.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  45 studiepoeng

  Innledning

  Mellomlederen er bindeleddet mellom strategisk og operasjonelt nivå i en bedrift eller organisasjon. Godt fungerende mellomledere er svært viktig for å nå målene til en organisasjon.

  Mellomledelse krever mange ulike ferdigheter. Gjennom årsstudiet vil studentene få belyst ledelsesutfordringen gjennom ulike emner som generell ledelse, organisering, prosjektledelse, endringsledelse, strategi, arbeidsrett og praktisk økonomi.

  Målgruppe

  Studiet retter seg mot personer som allerede er aktive i arbeidslivet, og som arbeider som eller ønsker å arbeide som mellomleder i en virksomhet.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskap:

   Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av nettbaserte forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Nord Universitet legger - i samarbeid med Folkeuniversitetet - stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studentene. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne.

  Studieevaluering

  Nord Universitet arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet samarbeider Nord universitet og Folkeuniversitetet tett med studentene: ved at studentene deltar i evaluering av såvel de enkelte emner som studiet som helhet. Evaluering i hvert enkelt emne skal skje ved; 1. oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter, 2. evaluering midtveis i semesteret, 3. sluttevaluering.

  Videre studier

  Studiet kan innpasses som del av en bachelorutdanning innen økonomi ved Nord universitet.

  Studiemodell

  For semestrene vår og høst 2017 skal det velges et valgemne på 7,5 studiepoeng i tillegg til det obligatoriske emnet. Aktuelle valgemner er satt opp i en egen studiemodell lengre bak i denne studieplanen.

  Emne SP 2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  ØKO125FU, Praktisk økonomi 7.5 7.5
  ØKO1420FU, Praktisk ledelse 15 x15
  ØKO386FU, Arbeidsrett I 7.5 7.5
  OAL1201FU, Prosjektledelse 7.5 7.5
  ØKO3451FU, Endringsledelse 7.5 7.5
  Valgemner
  ØKO261FU, Strategi 7.5 7.5
  ØKO3862FU, Arbeidsrett II 7.5 7.5
  ØKO3550FU, Lønnsarbeid 7.5 7.5
  ØKO340FU, Etikk og corporate social responsibility 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 45 22.5 37.5 7.5 7.5