Nord Universitet

Nord Universitet

Moped - Spesialutdanning for lærere, 5 studiepoeng

Moped Instructor 5 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  29.05.2015
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  5 studiepoeng

  Innledning

  Mobilitet er høyt skattet i dagens samfunn, og for mange er moped et praktisk og økonomisk transportmiddel.

  Frem til årtusenskiftet erfarte vi at perioder med økt mopedsalg ble fulgt av tilsvarende økning i antallet mopedulykker. Etter årtusenskiftet er trenden til alt hell snudd. Det kan skyldes Nullvisjonen og økt satsing på trafikksikkerhetstiltak - herunder bedre og mer omfattende mopedføreropplæring.

  I arbeidet mot visjonen om ingen drepte eller varig skadde i trafikken er opplæring ett av virkemidlene. Elevene må utvikle en høg trafikal kompetanse som kan nyttegjøres innenfor all deltakelse i trafikken. Nasjonal Transportplan 2002-2011 sier det er behov for en styrking av opplæringen i alle klasser.

  Målgruppe

  Studiet "Moped - spesialutdanning for lærere" tar sikte på å gi lærere i offentlig skole en bedre innsikt i opplæring av mopedførere.

  Opptakskrav og rangering

  Søkerne må oppfylle et av følgende:
   

  eller

  I tillegg må søkerne ha hatt førerrett for motorsykkel i mer enn 2 år (dette må dokumenteres).

  Det forutsettes at søker har god egenferdighet i å kjøre motorsykkel.

  Oppbygning og sammensetning

  Studieplanen gir rammene for hvordan utdanningen av mopedlærere skal foregå jfr. § 6-6 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Det er et samlingsbasert studie. Studiet foregår over en 5-dagers samling pluss arbeid med den avsluttende prosjektoppgaven. Undervisning skjer som en veksling mellom ordinære forelesninger, gruppearbeid, individuelle arbeid og praktiske øvelser. Det gjennomføres praktiske undervisningøvelser. Det forutsettes også at studentene bidrar aktivt og veileder hverandre både med hensyn til kjøreteknikk og metoder.

  Studiet avsluttes med et prosjektarbeid. I arbeidet med denne delen vil elektronisk kommunikasjon mellom studentene, og mellom høgskolen og studentene inngå som et viktig hjelpemiddel.

  Vurdering

  Med vurdering menes her både deltagelse, løpende vurdering og eksamen som grunnlag for godkjenning av studiet.      

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under "IT-tjenester" på HiNT sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Gjennomført og godkjent alle deler av utdanningen gir kompetanse til å undervise etter læreplan M 146 j.fr. § 6 -6 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

  Kostnader

  Studiet er studieavgiftsfinansiert.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  AM146, Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole - 5stp 5 5
  Sum studiepoeng 5 0 5