Nord Universitet

Nord Universitet

Motiverende intervju, 30 stp

Motivational Interview 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.11.2015
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Motiverende intervju (MI)er en målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser. MI er utviklet for å styrke motivasjon for endring gjennom å utforske og utvikle personens egne grunner for endring i en atmosfære av aksept og genuint engasjement. Motiverende Intervju er en samtalemetode, en måte å være sammen med mennesker på, ikke kun et sett teknikker eller en verktøykasse. Gjennom å samarbeide om å finne fram til den enkelts egen motivasjon for endring, har MI vist å ha god effekt innen helsefremmende og forebyggende arbeid hvor fokus gjerne er livsstilsendring.
  MI anvendes bl.a. i arbeid med helserelevant atferd som kosthold, fysisk aktivitet, røyking, i behandling innen psykiske lidelser, rusmiddelproblematikk, kriminalomsorg og i kombinasjon med annen metodikk når det er nødvendig å jobbe med motivasjon. MI ble opprinnelig utviklet med utgangspunkt i klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblem.

  Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i endringsfokusert rådgiving, både for å bygge en god arbeidsrelasjon, men også som et middel for å legge til rette for endring.
  MI bygger på kjensgjerningen at intensjonell atferdsendring forutsetter aktiv og konstruktiv deltagelse fra klientens side. Det legges stor vekt på betydningen av å utforske ambivalens og å bistå klienten i gjentatt beslutningstaking om endring. Rådgiver forsøker primært å hente fram og forsterke klientens eksisterende motivasjon og mestringsevne.

  Motivasjon er sentralt i alle forandrings- og behandlingsprosesser. I nyere tenking omkring behandling og hjelpetjenester legger man vekt på samarbeidet mellom klient/pasient/bruker og den profesjonelle hjelper. Samarbeidet må baseres på den motivasjonsgrad som klienten faktisk har. I tidlige faser blir hjelperens oppgave å utløse de første elementene av egenmotivasjon, ved å øke forståelse og erkjennelse av problemets natur. MI er spesielt nyttig i arbeidet med lav motivasjonsgrad. I senere faser er arbeidet med ambivalens sentralt, slik at usikkerhet og ambivalens blir en kilde til energi heller enn en hindring for utvikling. I MI utvikler man ferdighet på å gjenkjenne elementer i motivasjon og å forsterke dem.

  Opptakskrav og rangering

  For opptak kreves fullført treårig høgskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende).
  - i tillegg må søkere stå i en jobb der relasjonelt arbeid er sentralt

  Målgruppen er helse og sosialarbeidere og andre fagutøvere som jobber innen fagfelt i kommuner og spesialisthelsetjeneste, lavterskel og behandling, rehabilitering - helse (eks. kronisk sykdom), rehabilitering arbeid (NAV, Attføringsbedrifter mm.),forebyggende og helsefremmende arbeid (Frisklilvssentraler og lignende), rusbehandling/omsorg, psykisk helsearbeid, skoler m.m.

  Det er begrenset antall plasser på studiet.
  Ved opptak vil det legges vekt på søkeres øvrige etter og videreutdanning, samt en spredning i alderssammensetning og fagsammensetning.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er samlingsbasert og i samlingene vil en veksle mellom forelesninger og arbeid i grupper/workshops. Ettersom Motiverende Intervju er en samtalemetode vil en viktig del av samlingene også være veiledning i grupper og individuelt. Deltakelse på samlinger og veiledningen er obligatorisk, dvs minimum 80 prosent dokumentert tilstedeværelse.
   

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Vår
  2016
  Høst
  MOT500, Motiverende intervju 30 X30
  Sum studiepoeng 30 0 30