Nord Universitet

Nord Universitet

Motiverende intervju, 7,5stp

Motivation interviewing, 7,5 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  05.12.2016
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  7.5 studiepoeng

  Innledning

  Motiverende intervju (MI)er en målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser. MI er utviklet for å styrke motivasjon for endring gjennom å utforske og utvikle personens egne grunner for endring i en atmosfære av aksept og genuint engasjement. Motiverende Intervju er en samtalemetode, en måte å være sammen med mennesker på, ikke kun et sett teknikker eller en verktøykasse. Gjennom å samarbeide om å finne fram til den enkelts egen motivasjon for endring, har MI vist å ha god effekt innen helsefremmende og forebyggende arbeid hvor fokus gjerne er livsstilsendring.
  MI anvendes bl.a. i arbeid med helserelevant atferd som kosthold, fysisk aktivitet, røyking, i behandling innen psykiske lidelser, rusmiddelproblematikk, kriminalomsorg og i kombinasjon med annen metodikk når det er nødvendig å jobbe med motivasjon. MI ble opprinnelig utviklet med utgangspunkt i klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblem.

  Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i endringsfokusert rådgiving, både for å bygge en god arbeidsrelasjon, men også som et middel for å legge til rette for endring.
  MI bygger på kjensgjerningen at intensjonell atferdsendring forutsetter aktiv og konstruktiv deltagelse fra klientens side. Det legges stor vekt på betydningen av å utforske ambivalens og å bistå klienten i gjentatt beslutningstaking om endring. Rådgiver forsøker primært å hente fram og forsterke klientens eksisterende motivasjon og mestringsevne.

  Motivasjon er sentralt i alle forandrings- og behandlingsprosesser. I nyere tenking omkring behandling og hjelpetjenester legger man vekt på samarbeidet mellom klient/pasient/bruker og den profesjonelle hjelper. Samarbeidet må baseres på den motivasjonsgrad som klienten faktisk har. I tidlige faser blir hjelperens oppgave å utløse de første elementene av egenmotivasjon, ved å øke forståelse og erkjennelse av problemets natur. MI er spesielt nyttig i arbeidet med lav motivasjonsgrad. I senere faser er arbeidet med ambivalens sentralt, slik at usikkerhet og ambivalens blir en kilde til energi heller enn en hindring for utvikling. I MI utvikler man ferdighet på å gjenkjenne elementer i motivasjon og å forsterke dem.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskap:

  Etter endt emne skal studenten ha

  *  kunnskap om teoretisk bakgrunn og forskningsbasert evidens som finnes for at MI er virksom i møtet med pasienter/brukere/klienter i ulike hjelperelasjoner

  Ferdigheter:

  Etter endt emne skal studenten kunne

  * anvende MI-tenkning i praktisk arbeid med pasienter/brukere/klienter

  * tilpasse samtaleredskap til spesifikke formål som kartlegging-, forandrings- eller støttesamtaler

  ' bruke MI i ulike faglige sammenhenger og gjennkjenne situasjoner hvor MI kan benyttes

  Generell kompetanse

  Etter endt emne skal studenten kunne

  * anvende kunnskap om MI for å tilpasse metodikken til ulike pasienter/brukere/klientgrupper/målgrupper og i kombinasjon med andre metoder

  Oppbygning og sammensetning

  Studiet er samlingsbasert.

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er samlingsbasert og i samlingene vil en veksle mellom forelesninger og arbeid i grupper/workshops. Ettersom Motiverende Intervju er en samtalemetode vil en viktig del av samlingene også være veiledning i grupper og individuelt. Deltakelse på samlinger og veiledningen er obligatorisk, dvs minimum 80 prosent dokumentert tilstedeværelse.
   

  Vurderingsform: Individuell skriftlig hjemmeoppgave på 1500 ord (+/- 10%)

  Studiemodell

  Emne SP 2017
  Vår
  MOT550, Motiverende Intervju, Trondheim 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 7.5 7.5