Nord Universitet

Nord Universitet

Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng

Driver Instructors for motorcycles

Fakta

 • Dato for godkjenning

  29.05.2015
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Innledning

  Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm. av 01.10.04 med ikrafttreden fra 01.01.05 er en videreføring av stortingsmelding nr.46 (1999-2000) som følges av Nasjonal Transportplan for perioden 2002-2011. Nye krav til opplæringen fører til at trafikklærere som underviser i førerkortklassene A1 og A, må øke sin kompetanse for at målsettingen med reformen av føreropplæringen for motorsykkel, skal kunne realiseres. Studiet er studieavgiftsfinansiert.

  Spesialutdanning anses som et egnet tiltak for å styrke så vel den faglige som undervisningsmetodiske kompetansen som trengs for arbeidet med å gjøre opplæringen av elever til ansvarlige og risikobevisste motorsykkelførere mest mulig virkningsfull. Utdanningen, som er obligatorisk, tilfredsstiller kravet til spesialutdanning som godkjente trafikklærere må ha, for å kunne undervise i klassene A1 og A etter 1. januar 2006, jf. § 6-5 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve.

  Studenten skal få utviklet sine holdninger, kjøreferdigheter, kunnskaper og sin undervisningskompetanse for å nå de mål som er satt for opplæring av elever i læreplan og forskrift for klassene A1 og A.

  Studiet består av en kjerne med teoretiske og praktiske fag. Disse er

  Opptakskrav og rangering

  Godkjenning som trafikklærer eller godkjenning som varig kjøreinstruktør

  I tillegg kreves:

  Oppbygning og sammensetning

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodell kan forekomme.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet organiseres i 3 emner, og går normalt over 2 semester.

  Emnet MCL 901 Fagmetodikk - lett og tung motorsykkel organiseres som en 5 dagers samling med obligatorisk tilstedeværelse og en nivåprøve i egenferdighet. Emnet omhandler temaene:

  Emnet MCL905 Undervisningsforberedelse - lett og tung motorsykkel organiseres som en 5 dagers samling med obligatorisk tilstedeværelse og en prosjektoppgave. Emnet omhandler temaene:

  Emnet MCL911 Lærerdyktighet lett og tung motorsykkel har et normert omfang på 5 dager og foregår i samarbeid med en trafikkskole. Emnet kan tas på deltid innenfor en ramme på 6 uker dersom det er mest hensiktsmessig for trafikkskolen. Tema som dekkes er veiledet undervisningspraksis. Emnet inkluderer loggbok og refleksjonsrapport.

  Vurdering
  Høgskolen i Nord-Trøndelag benytter seg av løpende vurdering som grunnlag for deltagelse og endelig godkjenning. Løpende vurdering bygger på at arbeidskrav er oppfylt, og at studenten har deltatt på alle deler av kurset.      

  Tekniske og andre forutsetninger

  Studentene må stille med egen tung motorsykkel og nødvendig verneutstyr samt trådløst kommunikasjonsutstyr. Dette er som beskrevet i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve (FOR2004-10-01:1339) §30-1 bokstavene a til f. Studenter som ikke stiller med slikt utstyr vil ikke få anledning til å ta studiet.

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under "IT-tjenester" på HiNT sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Gjennomført og godkjent spesialutdanning for førerkortklassene A1 og A tilfredsstiller krav for å kunne undervise i disse klassene etter 1. januar 2006, jf. § 6-5 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve. Gjennomført og godkjent utdanning gir 15 studiepoeng og kan inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad.

  Overgangsordninger

  1. Trafikklærere som har gjennomført og fått godkjent sitt prosjektarbeid ved ukeskurs for motorsykkelinstruktører ved HiNT (kurs 6IMC), eller tilsvarende kurs godkjent av Vegdirektoratet kan søke fritak fra emne MCL905 Undervisningsforberedelse - lett og tung motorsykkel. Disse kan gjennomføre studiet ved å delta på emnene MCL901 Fagmetodikk - lett og tung motorsykkel og MCL911 Lærerdyktighet - lett og tung motorsykkel.
  2. Trafikklærere fra før 01.01.06 kan ved å gjennomføre emne MCL905 Undervisningsforberedelse - lett og tung motorsykkel få kompetanse i forhold til trafikkopplæringsforskriftens bestemmelser om undervisning i klassene A1 og A gjeldende fra 01.01.06

  Studieevaluering

  Det vil gjennomføres sluttevaluering av studiet. Resultatene av evalueringen vil brukes av avdeling for Trafikklærerutdanning i den videre evalueringen av studiet sammen med emneevalueringer, programevalueringer, og data fra HiNTs evaluering av det helhetlige læringsmiljøet. Sluttrapportene fra studieevalueringen gjøres tilgjengelige for studentene.

  Kostnader

  Studiet er studieavgiftsfinansiert.

  Studiemodell

  Gjelder for studenter med oppstart i høstsemesteret

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  MCL901, Fagmetodikk - lett og tung motorsykkel 3 3
  MCL905, Undervisningsforberedelse - lett og tung motorsykkel 6 6
  MCL911, Lærerdyktighet - lett og tung motorsykkel 6 X6
  Sum studiepoeng 15 9 6