Nord Universitet

Nord Universitet

Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng

Driver Instructors for motorcycles

Fakta

 • Dato for godkjenning

  14.02.2017
  Dekan, TLU

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Innledning

  Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm. av 01.10.04 med ikrafttreden fra 01.01.05 er en videreføring av stortingsmelding nr.46 (1999-2000) som følges av Nasjonal Transportplan for perioden 2002-2011. Nye krav til opplæringen fører til at trafikklærere som underviser i førerkortklassene A1 og A, må øke sin kompetanse for at målsettingen med reformen av føreropplæringen for motorsykkel, skal kunne realiseres. Studiet er studieavgiftsfinansiert.

  Spesialutdanning anses som et egnet tiltak for å styrke så vel den faglige som undervisningsmetodiske kompetansen som trengs for arbeidet med å gjøre opplæringen av elever til ansvarlige og risikobevisste motorsykkelførere mest mulig virkningsfull. Utdanningen, som er obligatorisk, tilfredsstiller kravet til spesialutdanning som godkjente trafikklærere må ha, for å kunne undervise i klassene A1, A2 og A etter 1. januar 2006, jf. § 6-5 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve.

  Studenten skal få utviklet sine holdninger, kjøreferdigheter, kunnskaper og sin undervisningskompetanse for å nå de mål som er satt for opplæring av elever i læreplan og forskrift for klassene A1, A2 og A.

  Studiet består av en kjerne med teoretiske og praktiske fag. Disse er

  Opptakskrav og rangering

  Autorisasjon som trafikklærer eller autorisasjon som varig kjøreinstruktør.

  I tillegg kreves:

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal tilegne seg førerkompetanse som ligger på ett høyt nivå, slik at han/hun kan vurdere egen og andres kjøring. Dette gjelder generelt både trafikale og kjøretekniske ferdigheter, og spesielt bremseteknikk, kurveteknikk og styrekommando. Pedagogikk og yrkesdidaktikk skal skape sammenheng mellom de ulike deler av utdanningen og gjøre studentene bevisst på hvordan teori og praksis må virke sammen for å utvikle praksisfeltet. Studentene skal utvikle pedagogiske kvalifikasjoner og kompetanse på det fagmetodiske innholdet som angis i forskrift om opplæring og førerprøve, og kunne se dette i sammenheng med GDE matrisen.

  Oppbygning og sammensetning

  Endringer i studiemodell kan forekomme.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Før første samling må studenten dokumentere egen ferdighet.
  Dette skal gjøres ved å loggføre egen trening før studiet.
  Denne treningen skal inneholde både en kjøreteknisk- og trafikal del.
  Loggen skal være på minimum én side som beskriver både kvantifisert mengde, innhold samt refleksjon over egen ferdighet.

  Studiet organiseres i 3 emner, og går normalt over 2 semester.

  Emnet MCL 901 Fagmetodikk - lett og tung motorsykkel organiseres som en 5 dagers samling med obligatorisk tilstedeværelse og en nivåprøve i egenferdighet. Emnet omhandler temaene:

  Emnet MCL905 Undervisningsforberedelse - lett og tung motorsykkel organiseres som en 5 dagers samling med obligatorisk tilstedeværelse og en prosjektoppgave. Emnet omhandler temaene:

  Emnet MCL911 Lærerdyktighet lett og tung motorsykkel har et omfang på 5 dager og foregår i samarbeid med en trafikkskole. Emnet må taes innen ett år, etter fullført og godkjent emne MCL905. Tema som dekkes er veiledet undervisningspraksis. Emnet inkluderer loggbok og refleksjonsrapport.

  Vurdering
  Nord universitet benytter seg av løpende vurdering som grunnlag for deltagelse og endelig godkjenning. Løpende vurdering bygger på at arbeidskrav er oppfylt, og at studenten har deltatt på alle deler av kurset.      

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Autorisasjon som trafikklærer eller autorisasjon som varig kjøreinstruktør.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Studentene må stille med egen tung motorsykkel og nødvendig verneutstyr samt trådløst kommunikasjonsutstyr. Dette er som beskrevet i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve (FOR2004-10-01:1339) §30-1 bokstavene a til f. Studenter som ikke stiller med slikt utstyr vil ikke få anledning til å ta studiet.

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under "IT-tjenester" på Nord universitet sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Gjennomført og godkjent spesialutdanning for førerkortklassene A1 og A tilfredsstiller krav for å kunne undervise i disse klassene etter 1. januar 2006, jf. § 6-5 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve. Gjennomført og godkjent utdanning gir 15 studiepoeng og kan inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad.

  Overgangsordninger

  1. Trafikklærere som har gjennomført og fått godkjent sitt prosjektarbeid ved ukeskurs for motorsykkelinstruktører ved Nord universitet (kurs 6IMC), eller tilsvarende kurs godkjent av Vegdirektoratet kan søke fritak fra emne MCL905 Undervisningsforberedelse - lett og tung motorsykkel. Disse kan gjennomføre studiet ved å delta på emnene MCL901 Fagmetodikk - lett og tung motorsykkel og MCL911 Lærerdyktighet - lett og tung motorsykkel.
  2. Trafikklærere fra før 01.01.06 kan ved å gjennomføre emne MCL905 Undervisningsforberedelse - lett og tung motorsykkel få kompetanse i forhold til trafikkopplæringsforskriftens bestemmelser om undervisning i klassene A1 og A gjeldende fra 01.01.06

  Studieevaluering

  Det vil gjennomføres sluttevaluering av studiet. Resultatene av evalueringen vil brukes av avdeling for Trafikklærerutdanning i den videre evalueringen av studiet sammen med emneevalueringer, programevalueringer, og data fra Nord universitet sin evaluering av det helhetlige læringsmiljøet. Sluttrapportene fra studieevalueringen gjøres tilgjengelige for studentene.

  Kostnader

  Studiet har studie- og semesteravgift.

  Studiemodell

  Et studie som kan tilbys flere ganger i løpet av et studieår.
  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  MCL901, Fagmetodikk - lett og tung motorsykkel 3 3
  MCL905, Undervisningsforberedelse - lett og tung motorsykkel 6 6
  MCL911, Lærerdyktighet - lett og tung motorsykkel 6 X6
  Sum studiepoeng 15 9 6