Nord Universitet

Nord Universitet

Multimedieteknologi, bachelorgradsstudium

Multimedia Technology, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  05.06.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  105 studiepoeng

  Innledning

  Dette studiet gir yrkesrettet kunnskap om mediebasert formidling (kombinasjon av tekst, bilde, lyd, video og animasjon) og utvikling og redigering av multimediepresentasjoner beriket med animasjoner (både 2D og 3D).

  Det som er felles for alle fagområder er at man skal kunne danne og formidle mening, skape og kommunisere gode historier, troverdige karakterer, figurer og verdener i alle medier (2D og 3D).

  Studietilbudet er lagt til høgskolens avdeling i Steinkjer som har topp moderne datasaler (redigeringslab, grafisk lab), grupperom med klippesuiter og egne opptaksstudio. Studentene har også tilgang til meget godt kamerautstyr, lyd- og lysutstyr og annet utstyr som trengs til slike produksjoner. Alle datasaler er utstyrt med den nyeste programvaren som kreves for slik type produksjon.

  Det forventes at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter, gode engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og norskferdigheter slik at man er i stand til å skrive rapporter.
   

  Målet med studiet er å utdanne fagfolk som kan produsere og vedlikeholde multimediale løsninger for informasjonsformidling. Studiet gir en generell opplæring i bruk av grafiske virkemidler samt en grundig opplæring i utvikling av digitale medier (bilde, lyd, video, animasjoner og 3D). Studiet er produksjonsorientert og vinkles også mot at disse produksjonene skal publiseres i digitale medier. I tillegg skal disse sammenstilles til interaktive løsninger slik at man er godt forberedt for å møte de krav som stilles til slike løsninger i dagens og fremtidige markeder.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Fordypning 3D/VFX

  Kunnskaper:

  Studenter som velger fordypning innen 3D/VFX skal ha kunnskaper om sentrale emner innen 3D-asset produksjon, 3D-animasjon og compositing og hvordan disse produksjonene kan implementeres i film- og TV-produksjoner.

  Ferdigheter:

  Studentene må kunne beherske de teknikker og verktøy som er tilgjengelig for å produsere høykvalitet 3D og VFX til film og TV-produksjoner eller enkeltstående produksjoner. Studentene må også kunne benytte tilgjengelig teori for å ta riktige beslutninger i produksjonsfasen.

  Generell kompetanse:

  Studentene må kunne jobbe i grupper/team for å utnytte hverandres kompetanse for å nå de mål som er i studiet. Studiet legger vekt på selvstendighet og innovative løsninger, samt forståelse for de behov som denne næringen krever.

  Fordypning Film- og TV-produksjon for nye medier

  Kunnskaper:

  Studenter som velger fordypning innen film- og TV-produksjon for nye medier skal ha kunnskaper om sentrale emner innen fortellerteknikk, produksjonsteknikk for film og TV, regi, manusutvikling og produsentrollen.

  Ferdigheter:

  Studentene må kunne beherske de teknikker og verktøy som er tilgjengelig for å produsere ulike film- og TV-produksjoner innenfor flere sjangre. Studentene må også kunne benytte tilgjengelig teori for å ta riktige beslutninger i produksjonsfasen.

  Generell kompetanse:

  Studentene må kunne jobbe i grupper/team for å utnytte hverandres kompetanse for å nå de mål som er i studiet. Studiet legger vekt på selvstendighet og innovative løsninger, samt forståelse for de behov som denne næringen krever.

  Oppbygning og sammensetning

  Bachelorgradsstudiet i multimedieteknologi har to fordypningsretninger.

  Den ene har hovedfokus på 3D og visuelle effekter (VFX) og den andre på film- og TV-produksjon for nye medier.

  3D/VFX

  Høgskolen i Nord-Trøndelag satser stort innenfor dette fagområdet og er nå en av de høgskolene hvor du kan spesialisere deg innenfor den kreative vinklingen mot 3D/VFX.I første studieår introduseres studentene for 3D-verktøyet Maya og en grundigere innføring i klassiske tegneteknikker.I andre studieår vil du få en grundig innføring i 3D-animasjon og 3D-karakterdesign i høstsemesteret. I vårsemesteret vil du få en spesialisering innen 3D-asset produksjon. Denne kompetansen kan benyttes inn i medieproduksjoner senere i studiet. Det oppfordres til oppstart av studentbedrift i løpet av andre studieår.I tredje studieår vektlegges VFX-emner og arbeid i kreative team for å lage spennende sluttprodukter. Dette omfatter bl.a. implementering av CG (Computer Graphics) på ekte videoopptak.Gjennom siste studieår jobber studentene med en bacheloroppgave hvor de kan fordype seg i en spesiell problemstilling gjerne i samarbeid med næringslivet/bransjen. Hele bachelorgradsstudiet avsluttes med en totalproduksjon hvor studentene selv setter opp og planlegger en større produksjon.

  Film- og TV-produksjonfor nye medier

  Fra første studieår vil man få produksjonskompetanse innenfor enkamera- og flerkameraproduksjoner (fiksjon, dokumentar, reportasjer, sport og events). Det er også stort fokus på regi og manusutvikling knyttet til disse produksjonene, samt fototeknikk, klipp og digital produksjonsflyt. Produksjonene distribueres enten live på nett, på storskjerm eller som on-demand. Studentene skal fordype seg i en slik produksjon gjennom medieprosjekt 1 første studieår.I andre studieår er det mer fokus mot filmproduksjon, manusutvikling og regi samt innovasjon og entreprenørskap.Det oppfordres til oppstart av studentbedrift i løpet av andre studieår.I tredje studieår vil studentene bli introdusert for oppdragsfilm som omfatter reklamefilmproduksjoner, musikkvideoproduksjoner og informasjonsfilmer. Videre gjennomføres en større produksjon med profesjonell stab. Gjennom siste studieår jobber studentene med en bacheloroppgave hvor de kan fordype seg i en spesiell problemstilling gjerne i samarbeid med næringslivet/bransjen. Hele bachelorgradsstudiet avsluttes med en totalproduksjon hvor studentene selv setter opp og planlegger en større produksjon.

  Studentene blir også presentert for to andre hovedsatsinger i vår bachelor:

  Digital scenografi

  Moderne teaterproduksjoner, musikkfestivaler og konserter samt større events for næringslivet har i dag en eller annen form for digital scenografi. Mediekompetanse er nødvendig for å preprodusere innhold eller avvikle innhold live. Vårt mediestudium har mulighet for å samarbeide med høgskolens øvrige kreative studier i slike produksjoner, samt at vi har et tett og godt samarbeid med flere arrangører i regionen som utgjør en fantastisk øvingsarena for studenter.

  Prosjektarbeid og entreprenørskap

  Studiet har sterkt fokus på prosjektarbeid og teamarbeid. Som student blir du knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere og må lære å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper. Vi jobber også mye med entreprenørskap: arrangerer gründercamp, Venture Cup, samt har et eget emne der studentene utvikler forretningsideer innenfor kreative næringer. Flere studenter velger også å starte egen studentbedrift under studietiden, og høgskolen legger spesielt til rette for dette.

  Programvare:

  På studiet i multimedieteknologi brukes dataverktøy som er bransjestandard. Dette er bl.a:

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er praktisk orientert. Undervisningen gjennomføres med basis i teori, men i studiegjennomføringen er det tydelig fokus på utstrakt bruk av øvinger og prosjektarbeid med veiledning. Vurdering i studiet er basert på praktiske oppgaver, refleksjonsnotater, mappeeksamen, muntlige presentasjoner og skriftlig eksamen.

  Underveis i studiet arbeider studentene med flere større produksjoner knyttet til dette fagfeltet. I studiet anvendes et bredt spekter av programvareverktøy. Studentene har tilgang til moderne produksjonsutstyr, TV- og lydopptaksstudio, klippelab og klippesuiter for egenarbeid.

  Nettstøtte brukes aktivt i de fleste emner.

  Enkelte emner har krav om obligatorisk oppmøte.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det vil bli reiseutgifter i forbindelse med produksjoner på ulike locations. Flere produksjoner foregår på kveldstid og i helger.
  Vi anbefaler også studenter å investere i noe småutstyr selv (minnepenn, ekstern harddisk, headsett med mer).

  Internasjonalisering

  Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad. HiNT har en intensjonsavtale med Universidad Politécnica de Valencia i Spania, som gir mulighet til å ta et semester der. I tillegg har vi aktivt samarbeid med Haapsalu College i Estland.

  Studier andre steder i verden kan også være aktuelle. Ta kontakt med faglærerne eller studieveileder etter at studiet er i gang, for nærmere informasjon om mulighetene.

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres for studie- og emneplaner.

  Videre studier

  Aktuelle arbeidsområder vil være innen den digitale medieindustrien, mediehus, digital informasjonsformidling generelt og mediebransjen. Utdanningens vektlegging av praktisk arbeid vil gjøre studentene i stand til å arbeide med utvikling av nye innovative medieprodukter innenfor etablerte bedrifter eller som entreprenør innen et område der utviklingen fremdeles er i startgropa.

  Etter fullført bachelorgradsstudium kan studentene søke opptak på mastergradsstudier innen fagfeltet både i inn- og utland.

  Studiemodell

  Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodellen kan forekomme.

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  MMT1060, Lydproduksjon 10 10
  MMT1040, Digitale Media 5 5
  MMT1005, Produksjons- og fortellerteknikk 10 10
  MMT1010, Tegning 1 5 5
  MMT1111, Animasjonshistorie 5 5
  MMT1210, Motion Graphics 5 5
  MMT1031, Medieprosjekt 1 10 10
  MMT2021, Utvikling av kreative næringer 5 5
  MMT2011, Medieprosjekt 2 15 15
  MMT2006, Pre-produksjon 5 5
  MMT3300, Bachelorproduksjon 30 30
  Fordypning Film- og TV produksjon for nye medier, 75 stp
  MMT1201, TV-teknologi 10 10
  MMT2015, Foto og klipp for film 5 5
  MMT2210, Regi 10 10
  MMT2220, Medieprosjekt 3 15 15
  MMT2200, Manusutvikling 5 5
  MMT3200, Oppdragsfilm 15 15
  MMT3210, Medieprosjekt 4 15 15
  Fordypning 3D/VFX, 75 stp
  MMT1050, Introduksjon til 3D 5 5
  MMT1100, Tegning 2 5 5
  MMT2121, Karakterdesign 5 5
  MMT2100, Digital kunst og avansert 3D-asset kreasjon 20 20
  MMT2110, Lyssetting og rendering 10 10
  MMT3100, Rigging og karakteranimasjon 15 15
  MMT3120, Compositing 15 15
  Sum studiepoeng 105 50 30 85 60 0 30