Nord Universitet

Nord Universitet

Film and TV production, Bachelor's Programme

Film and TV production, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  24.02.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Dette studiet gir yrkesrettet kunnskap om Film og TV produksjon. Studiet har spesielt fokus på produksjon i nye medier og på kostnadseffektive produksjoner ved hjelp av innovativ bruk av teknologi. Det er også fokus på hvordan denne kompetansen kan benyttes inn mot andre markedsområder for å styrke muligheter for et bredere jobbmarked for kandidatene.

  Det som er felles for alle fagområder er at man skal kunne danne og formidle mening, skape og kommunisere gode historier, troverdige karakterer, figurer og verdener i alle medier.

  Studietilbudet er lagt til Nord Universitets avdeling i Steinkjer som har topp moderne datasaler, redigeringslabber, grafiske labber, grupperom med klippesuiter og eget opptaksstudio. Studentene har også tilgang til meget godt kamerautstyr, lyd- og lysutstyr og annet utstyr som trengs til slike produksjoner. Alle labber er utstyrt med den nyeste programvaren som kreves for slik type produksjon. Det forventes at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter, gode engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og skrive rapporter.

  Introduction:

  This program gives you industry standard knowledge of Film and TV production. The program has a special focus on production in new media and on cost-effective productions by innovative use of technology. There is also focus on how these skills can be used against other market areas to strengthen the opportunities for a wider job market for graduates.

  What is common for all disciplines is to be able to form and convey meaning, create and communicate great stories, believable characters, characters and worlds in all media.

  The courses are hosted at Nord University department in Steinkjer where you will meet state of the art computer labs, editing suites, and studios. Students also have access to very good camera equipment, sound and lighting equipment and other equipment needed for such productions. All labs are equipped with the latest software required for such kind of production. It is expected that you have basic IT skills, good English skills so you are able to read English literature and write reports.

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Admission and rating:

  High School or production experience

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskaper:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  Learning outcome:

  After completing the bachelor program the candidate should have achieved the following learning outcomes:

  Knowledge:

  Skills:

  General competence:

  Oppbygning og sammensetning

  Film- og TV produksjon

  Film- og TV-produksjon er en svært sentral komponent i bachelorstudiet. Du vil få TV-produksjonskompetanse innenfor enkamera- og flerkameraproduksjoner (fiksjon, dokumentar, reportasjer, events). Det er også stort fokus på regi knyttet til disse produksjonene samt en del fototeknikk, postproduksjon og digital produksjonsflyt. Alt dette gis gjennom grunnleggende emner i første studieår.

  I andre studieår kan du som student velge å fokusere mer mot filmproduksjon, manusutvikling og regi eller velge flerkameraproduksjon. Flerkameraproduksjon kan omfatte større sports- og eventproduksjoner/konserter. Produksjonene distribueres enten live på nett eller på storskjerm eller som on-demand.

  I tredje studieår vil du som student bli introdusert for mer profesjonelle produksjoner. I forkant kan du velge mellom 3 fordypninger. Hele bachelorstudiet avsluttes med en bachelorproduksjon hvor studentene selv setter opp og planlegger en større produksjon.

  Prosjektarbeid og entreprenørskap

  Studiet har sterkt fokus på prosjektarbeid og teamarbeid. Som student blir du knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere fra bransjen og må lære å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper. Vi jobber også mye med entreprenørskap: arrangerer innovasjonscamp, samt har et eget emne der fokuset er på produsentrollen. Flere studenter velger også å starte egen studentbedrift under studietiden, og vi legger spesielt til rette for dette i samarbeid med Ungt entreprenørskap og andre partnere.

  Programvare:

  På studiet brukes dataverktøy som er bransjestandard. Dette er bl.a:

  Structure and important areas in the program

  Film and TV production:
  Film and television production is a key component of the bachelor program. You will gain television production expertise within single- and multi-camera productions (fiction, documentary, reportage, events). There is also a strong focus on directing related to these productions and some cinematography, post production and digital workflow. All this is provided through basic courses during the first year.

  During the second year you can choose to focus more towards film production, script development and directing or select multi-camera production. Multi-camera production may include larger sports and event productions/concerts. The productions are distributed either live online, on the big screen or on-demand.

  In the third year you will be introduced for more professional productions. Before that you can choose between 3 electives. The whole Bachelor program ends with a bachelor production where students themselves set up and plan a larger production.

  Project work and entrepreneurship:

  The program has a strong focus on project work and teamwork. As a student, you will be linked to external clients from industry and must learn to handle problems both individually and in groups. We also work a lot with entrepreneurship: organizes innovation camp, and has a separate course where the focus is on the role as a producer. Several students choose to start their own student companies during their studies, and we have a structure to help you with this together with partners.

  Software

  As a student you have access to industry standard software like:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er praktisk orientert. Undervisningen gjennomføres med noe basis i teori, men i studiegjennomføringen er det tydelig fokus på utstrakt bruk av øvinger og prosjektarbeid med veiledning. Vurdering i studiet er basert på praktiske oppgaver, refleksjonsnotater, mappeeksamen og muntlige presentasjoner. Underveis i studiet arbeider studentene med flere større produksjoner knyttet til dette fagfeltet.

  Vi vurderer også hver student etter deres entusiasme, orginalitet, progresjon og oppmøte/deltakelse.

  Nettstøtte brukes aktivt i de fleste emner.

  Alle emner har krav om obligatorisk oppmøte.

  Practice, teaching and assessment

  The program is practically oriented. Teaching is carried out with no basis in theory, but in study implementation is the clear focus on the extensive use of exercises and project work with supervision. Assessment of the course is based on practical exercises, reflection notes, portfolio examinations and oral presentations. During the program, students work on several major productions related to this field.

  Recognition of the individual student’s enthusiasm, originality, progress and participation is also important.

  All courses have mandatory attendance.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det vil bli reiseutgifter i forbindelse med produksjoner på ulike locations. Flere produksjoner foregår på kveldstid og i helger.

  Vi anbefaler også studenter å investere i noe småutstyr selv (Wacom tablet, minnepenn, ekstern harddisk, headsett med mer).

  Technical and other conditions

  There will be travel expenses in connection with productions at various locations. Several productions take place in the evenings and on weekends.

  We also recommend students to invest in something equipment itself (Memory stick, external hard drive, headset, etc.).

  Internasjonalisering

  Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad. Nord Universitet har intensjonsavtaler med flere internasjonale universitet som gir mulighet til å ta et semester der.

  Studier andre steder i verden kan også være aktuelle. Ta kontakt med faglærerne eller studieveileder etter at studiet er i gang, for nærmere informasjon om mulighetene.

  Internationalisation

  It becomes more and more common that students take a semester abroad as part of a bachelor's degree. Nord University has cooperation with several international universities which provide the opportunity to take a semester there.

  Studies elsewhere in the world may also be appropriate. Consult with teachers or student advisor when you arrive, for more information about the possibilities.

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres for studie- og emneplaner.

  Course evaluation

  Students do evaluation on both courses and the hole curriculum.

  Videre studier

  Aktuelle arbeidsområder vil være innen den digitale medieindustrien, mediehus, TV-selskap, produksjonsselskap, digital informasjonsformidling generelt og mediebransjen. Utdanningens vektlegging av praktisk arbeid vil gjøre studentene i stand til å arbeide med utvikling av nye innovative medieprodukter innenfor etablerte bedrifter eller som entreprenør innen et område der utviklingen fremdeles er i startgropa.

  Etter fullført bachelorgradsstudium kan studentene søke opptak på mastergradsstudier innen fagfeltet både i inn- og utland.

  Job opportunities or further studies

  After graduation you will be relevant in the digital media industry, Film and TV production companies and digital information services in general. This educational emphasis on practical work and enable students to work on developing new innovative media products within established companies or as gründer in an area where the development are headed quickly.

  After completing the bachelor's degree program, students may apply for admission to master's degree studies in the field both at home and abroad.

  Studiemodell

  Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodellen kan forekomme.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  FTV1020, Cinematography 1 5 5
  FTV1030, Producing and directing 10 10
  VFX1030, Motion Graphics 5 5
  VFX1050, Storytelling 5 5
  VFX1080, Art 1 5 5
  FTV1010, Sound 1 5 5
  VFX1040, Digital Media 5 5
  FTV1040, Production 1 5 5
  FTV1050, Post Production 1 5 5
  VFX1100, Media project 1 10 10
  FTV2030, Storytelling and directing 2 5 5
  FTV2020, Cinematorgraphy and Post-production 2 5 5
  FTV2015, Media Innovation 5 5
  FTV2010, Sound 2 5 5
  FTV2061, Media Project 2 10 10
  VFX2080, Media Project 3 15 15
  VFX2070, PreProduction 15 15
  FTV3021, Storytelling and Directing 3 10 10
  FTV3011, Cinematography and Post-production 3 10 10
  FTV3031, Producing 2 10 10
  VFX3300, Bachelor Production 30 30
  Sum studiepoeng 180 30 30 30 30 30 30