Nord Universitet

Nord Universitet

Musikk, årsstudium

Music, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.01.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

  Innledning

  Musikk årsstudium kan tas som del av et fritt bachelorstudium, eller som del av 4. studieår i grunnskolelærerutdanningene.

  Studiet vil i hovedsak samordnes for begge studentgruppene.

  Studenten:

  For studenter som tar lærerutdanning gjelder i tillegg disse føringene, sitert fra rammeplanen for musikkfaget:

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Forventet læringsutbytte

  Se emneplanene, der formuleringene for læringsutbyttet fra rammeplanen er tatt inn.

  Praksis

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Et vellykket musikkstudium fordrer at alle studentene er aktive deltagere i de oppleggene som studiet har. Studiet er avhengig av fellesopplevelser og felles meningsutvekslinger i forelesninger, gruppearbeid og andre sammenhenger.
  Dette er ansvar som hviler på hver enkelt student både overfor medstudenter og lærere.

  Generelt gis undervisningen i form av felles forelesninger, undervisning og veiledning i grupper og individuelt.

  I begynnelsen av studiet gjennomføres en samtale med hver student der den enkelte studentens kompetanse og studiemål klargjøres. Sentralt er her en avklaring av studentens faglige nivå med sikt på en hensiktsmessig sammensetning av grupper, spesielt innen hørelære, musikklære og akkompagnementsinstrument.

  Studentene deles inn i grupper på 6 - 10 personer, spesielt med tanke på gjennomføringen av samspill. Disse gruppene settes sammen på nytt etter første semester.

  Studiet kan delvis bli organisert med konsentrasjon av emner/delemer (blokkundervisning).

  Studentene har en veileder fra fagpersonalet. Denne fagpersonen skal også ha minst to individuelle samtaler med studenten gjennom studieåret.

  Fronter og studentenes e-post er etablert som felles informasjons- og samarbeidsverktøy.

  I høstsemesteret har studentene et obligatorisk skrivekurs, som eventuelt knyttes til innlevering i ett av emnene.

  Ekskursjon:
  Det settes av en uke i vårsemesteret til ekskursjon. Målet for ekskursjonen er å møte emnene i fagstudiet i andre og nye sammenhenger.Faglærer er sammen med studentene ansvarlig for planlegging og gjennomføring.

  All undervisning, inkl. ekskursjonen, er obligatorisk. Denne obligatorikken er formelt et arbeidskrav.
  Det forutsettes minst 80 % deltagelse i all undervisning, med unntak av praksis for lærerstudenter der det forutsettes 90 % tilstedeværelse. Dersom man av ulike årsaker ikke kan delta på ekskursjonen må man etter søknad delta ved neste års gjennomføring.

  Vurderingene skal bidra til at studentene utvikler seg personlig og skal sikre at studenten har tilegnet seg den kunnskap og innsikt som utdanningen i sine mål skal nå. Vurderingsformene vil derfor variere fra emne til emne.

  Emnene i høst- og vårsemesteret slås sammen til en karakter på vitnemål/karakterutskrift. Dette gjelder ikke for studenter som kun tar høstemnene.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Studieevaluering

  Det legges opp til fortløpende evalueringer i tilknytning til gjennomføring av studiets ulike deler. Det er utarbeidet egne retningslinjer for dette.

  Kostnader

  Ekskursjon:
  Det settes av en uke i vårsemesteret til ekskursjon. Målet for ekskursjonen er å møte emnene i fagstudiet i andre og nye sammenhenger. Faglærer er sammen med studentene ansvarlig for planlegging og gjennomføring. Stipulerte kostnader for ekskursjonen er ca. kr 7000,-

  Refusjon for kostnader i forbindelse med prosjektarbeid, konserter mm. avklares med studieleder.

  Studiemodell

  Det er mulig å velge mellom to studieretninger; Musikk, årsstudium, for 1.-7. trinn og Musikk, årsstudium, for 5.-10. trinn. Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  Musikk, årsstudium, for 1.-7. trinn 60
  GLB4701, Musisering og ledelse 1 for 1.-7. trinn 12 12
  GLB471, Komponering, arrangering og hørelære 1 for 1.-7. trinn 8 8
  GLB4721, Musikkorientering og lytting 1 for 1.-7. trinn 5 5
  GLB473, Musikkdidaktikk 1 for 1.-7. trinn 5 5
  GLB4741, Musisering og ledelse 2 for 1.-7. trinn 12 12
  GLB475, Komponering, arrangering og hørelære 2 for 1.-7. trinn 8 8
  GLB4761, Musikkorientering og lytting 2 for 1.-7. trinn 5 5
  GLB477, Musikkdidaktikk 2 for 1.-7. trinn 5 5
  Musikk, årsstudium, for 5.-10. trinn 60
  GLU4701, Musisering og ledelse 1 for 5.-10. trinn 12 12
  GLU471, Komponering, arrangering og hørelære 1 for 5.-10. trinn 8 8
  GLU4721, Musikkorientering og lytting 1 for 5.-10. trinn 5 5
  GLU473, Musikkdidaktikk 1 for 5.-10. trinn 5 5
  GLU4741, Musisering og ledelse 2 for 5.-10. trinn 12 12
  GLU475, Komponering, arrangering og hørelære 2 for 5.-10. trinn 8 8
  GLU4761, Musikkorientering og lytting 2 for 1.-7. trinn 5 5
  GLU477, Musikkdidaktikk 2 for 5.-10. trinn 5 5
  Sum studiepoeng 120 120 120