Nord Universitet

Nord Universitet

Musikk- og ensembleledelse, mastergradsstudium

Master in Music and Ensemble Leading

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.06.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

  Innledning

  Studieplanen bygger på forskrift om krav til mastergrad fra Kunnskapsdepartementet.

  Studiet skal utdanne kompetente ledere for musikklivets mange arenaer, som for eksempel grunn- og videregående skole, kulturskoler innen både privat og offentlig sektor, rockeverksteder, korps og kor. Å være leder av slike musikalske utfoldelsesarenaer fordrer en kombinert innsikt av musikkpraktisk, organisatorisk, kulturell og pedagogisk art. Studiet vektlegger derfor det kollektivt utøvende, og vil gi grundig øvelse i å håndtere lederrollen i et stadig mer mangfoldig musikkliv. Kvalitativ samspillmetodikk utvikles i praktisk verksted-arbeid, og overføres på tvers av ensembletyper og referanserammer. Den teoretiske innsikten vil komme til uttrykk som kollektive refleksjoner rundt praksisprosjekter heller enn i form av vitenskapelig diskurs. Nord universitet, Levanger, har et nasjonalt ansvar for sørsamisk språk og kultur, og dette vil avspeile seg i studiets innhold.

  Første studieår brukes dels til å etablere en realitetsforståelse av praktisk arbeid med tilrettelegging av musikk for ulike typer ensembler, med et bredt musikalsk utvalg som inkluderer det samiske. Denne typen praktiske situasjoner gis teoretisk og samfunnsmessig anknytning gjennom emnene Ensemble: teori, metode og praksis, der didaktiske og læringsteoretiske perspektiver belyses og prøves ut, og Musikk, samfunn og ledelse, der skole- og organisasjonskunnskap, ledelseskunnskap, flerkulturalitet og kjønnstematikk er eksempler på ulike fokus.

  Valgemnene på studiets andre år representerer et skjerpet fokus: Innen Rytmisk korledelse er det en spesifikk lederfunksjon som vektlegges, mens i Joik og tradisjonsfornyelse er det en bestemt retning innen det utøvende som står sentralt. Begge disse emnene bygger på elementer i studiets første år.

  Studiet er planlagt med følgende emner, totalt 120 stp

  1. studieår:

  2. studieår:

  Studentene må velge ett valgemne. Dette kan være enten et av våre to oppstilte alternativ, eller et valgemne ved en annen institusjon, (innen- eller utenlands). Eksternt valgemne må godkjennes av Nord universitet, Levanger.

  Opptakskrav og rangering

  Grunnlaget for opptak er:

  Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå:

  I forskriften stilles det ingen krav til praksis ved opptak, men det er en fordel at studentene har erfaring med ensembleledelse fra kulturskole, grunnskole, korps, kor, rockeverksted, eller lignende, og/eller praksisperioder i egen studiebakgrunn.

  Det vil foretas årlige opptak i vårsemesteret. Søkere vil måtte bestå en opptaksprøve av musikkfaglig karakter (prøvespill/ prøvesang). Opptaksprøven skal primært vise søkerens utøvende ferdigheter. Bakgrunnen for dette er at studiet avkrever studentene utøvende musikkferdigheter på et høyt nivå. Ved rangering av søkere vil vi primært vektlegge karakterer i musikkpraktiske og -pedagogiske fag, og dernest utfall av opptaksprøven.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Studenten

  FERDIGHETER
  Studenten

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten

  Oppbygning og sammensetning

  Mastergradsstudiet i Musikk- og ensembleledelse ved Nord universitet, studiested Levanger, er et samlingsbasert fulltidsstudium over to år. Studiet inneholder 60 studiepoeng pr. studieår. Første studieår brukes dels til å etablere en forståelse av praktisk arbeid med tilrettelegging av musikk for ulike typer ensembler, med et bredt musikalsk utvalg som inkluderer det samiske. Denne typen praktiske situasjoner gis teoretisk og samfunnsmessig anknytning gjennom emnene Ensemble: teori, metode og praksis, der didaktiske og læringsteoretiske perspektiver belyses og prøves ut, og Musikk, samfunn og ledelse, der skole- og organisasjonskunnskap, ledelseskunnskap, flerkulturalitet og kjønnstematikk er eksempler på ulike fokus.

  Første studieår inneholder emnene “Komponering/ arrangering”, “Ensemble: teori, metode og praksis” og “Musikk, samfunn og ledelse”. Disse emnene går parallelt over begge semestrene. I tilknytning til emnene første studieår er det krav om obligatorisk feltarbeid eller veiledet praksis med varighet av 25 dager. Veiledet praksis gjelder studenter fra grunnskolelærerutdanningen, som kan velge å la første år i masterstudiet erstatte fag i fjerde år av grunnskolelærerutdanningen.

  Valgemnene på studiets andre år representerer et skjerpet fokus: Innen ”Rytmisk korledelse” er det en spesifikk lederfunksjon som vektlegges, mens i ”Joik og tradisjonsfornyelse” er det en bestemt retning innen det utøvende som står sentralt. Begge disse emnene bygger på elementer i studiets første år.

  Hoveddelen av arbeidsmengden i 4. semester består av selvstendig praksis-, dokumentasjons- og refleksjonsarbeid.

  Praksis

  Studenter som tar studiet som del av GLU utdanningen skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring.
  De andre studentene skal gjennomføre obligatorisk prosjektarbeid. Kvaliteten på prosjektarbeidet vil ivaretas med egne avtaler med valgte praksisplasser. Studiet inneholder to perioder med praksis/prosjektarbeid. Praksis/prosjektarbeid er lagt til første studieår, første og andre semester.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  De relevante arbeidsformene for dette studiet vil være

  Forelesninger, individuelt arbeid og praktisk gruppearbeid

  Teorigrunnlaget øves opp gjennom forelesninger, individuelt mappearbeid og gruppearbeid, og danner grunnlaget for praktisk samspillsarbeid. Vekselvirkningen mellom disse arbeidsformene vil inngå i samtlige av emnene og danne grunnlaget for refleksjoner over lederrollen.

  Verkstedsarbeid og grupperefleksjon

  Studiets intensjon er å prøve ut teori og metode for ledelse av samspill i konkrete verkstedssituasjoner. Heller enn mesterlære-basert undervisning på tomannshånd vil vi gi studentene samspillrelaterte oppgaver innen differensiering og tilpasning til målgruppen, og arbeide dem frem i kollektive masterclass-situasjoner.

  Alle disse scenariene vil også være relevante for gjennomføring av det selvstendige arbeidet, der studentene oppfordres til å gjennomføre praksisprosjekter ved (eventuell) egen praksisarena. Vi ønsker å vurdere det audiovisuelle materialet som prosess like mye som kunstnerisk resultat, og vi ønsker å vurdere refleksjonsnivå ut fra tilførsel av teori fra studiets første år.

  Masterclass i samspill og øvingskor

  Bruken av denne arbeidsformen har samme begrunnelse som feltarbeidet (omtales under), det vil si, praktisk anvendelse av tilegnet kunnskap. Denne arbeidsformen reflekterer arbeidsoppgaver og metoder som studentene etter endt studium vil forholde seg til i arbeidslivet.

  Praksis/prosjektarbeid med veiledning

  Prosjektarbeid innebærer praktisk arbeid, hvor studentene tilegner seg spesialisert innsikt i ledelsesteknikker. Arbeidet representerer en arena hvor de får prøvd ut teorier de har tilegnet seg gjennom forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid knyttet til samlingene. Her får studentene også erfaring med å planlegge, lede og reflektere over de prosjektene de igangsetter. Feltarbeidet vil være veiledet av interne veiledere ved Nord universitet, Levanger.

  Praksis/prosjektarbeid er en viktig del av studiet, ettersom det gir studentene anledning til å prøve ut og erfare teori og metodikk knyttet til ensembleledelse, samt øving i å jobbe med definerte ensemblegrupper. De praktiske erfaringene og refleksjonene som praksis/prosjektarbeid vil kunne initiere, vil gi et viktig grunnlag for innovasjon og nytenkning. 

  Prosjektarbeidet vil også være et viktig tiltak som kan bidra til inspirasjon og ideer til utvikling av masteroppgaven, gi studentene mulighet til å relatere studiearbeidet til yrkeserfaringer og orientere studentene mot musikk som yrkesfelt i barnehage, skole eller andre relevante samarbeidsinstanser.

  Vurderingsformene vil i stor grad gjenspeile arbeids- og undervisningsformene som er valgt innenfor de enkelte emnene i masterstudiet, og de vil bygge på arbeidskravene som leder fram mot eksamen.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

  Internasjonalisering

  Siden studiet er samlingsbasert, og blant annet retter seg mot studenter som er ute i arbeidsmarkedet allerede, vil konvensjonell studentmobilitet være uaktuell for flere av våre fremtidige studenter. Både vår etablerte faglærerutdanning og mastergradssstudiet fokuserer mye på utøvelse, og derfor har vi for vane å søke i utlandet etter gjesteforelesere med sammensatte yrkestilværelser og merittlister fra kunstnerisk og kommersielt musikkliv som gjør dem attraktive som pedagoger ved ledende institusjoner i hjemlandene. Denne typen kompetanse utløser ikke nødvendigvis de konvensjonelle mulighetene for utvekslingsavtaler som f.eks. Erasmus-systemet kan åpne for, men vi er faste i troen på at musikkstudenter trenger faglig nærkontakt med internasjonalt praktiserende topputøvere på vår egen campus.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Ved fullført studium tildeles graden Master i musikk: ensembleledelse. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid og for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

  Studieevaluering

  Det vil bli gjennomført evalueringer i tilknytning til hver samling.

  Studiemodell

  Endringer i studiemodellen kan forekomme. Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  MUS410, Komponering og arrangering 15 X15
  MUS420, Ensemble: teori, metode og praksis 25 X25
  MUS430, Musikk, samfunn og ledelse 20 X20
  MUS470, Praksis/prosjektarbeid XX
  MUS460, Selvstendig arbeid 30 X30
  Valgemne 30
  MUS440, Valgemne 1: Rytmisk korledelse 30 X30
  MUS450, Valgemne 2: Joik og tradisjonsfornyelse 30 X30
  Sum studiepoeng 120 0 120 0 60