Nord Universitet

Nord Universitet

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradsstudium

Music teacher and communicator at schools of music and performing arts, Bachelor of Music

Fakta

 • Dato for godkjenning

  24.06.2015
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Studiet skal gi en 3-årig profesjonsutdanning på bachelornivå, med kvalifisering for musikkfaglig arbeid i kulturskole, i kulturlivet for øvrig, og innenfor oppvekst-/helsefeltet.
  Utdanningen skal i tillegg gi et godt grunnlag for å utvikle studenten som utøvende musiker, med de muligheter som kan ligge i et slikt arbeidsmarked.

  Utdanningen er organisert i 9 hovedemner:

  De fleste hovedemnene er delt opp i 2-3 delemner.

  Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner

  Studenter som tidligere har gjennomført musikkstudier i høyere utdanning, kan søke om å få innpasset disse helt eller delvis til denne utdanningen. Vår institusjon må i tilfellet godkjenne en slik innpassing.
  Med et integrert studieløp, og mye samspill og ensembleledelse også i et utvidet perspektiv, vil det være svært viktig at studenten kontinuerlig er en del av studentkullet.

  Deler av studiet samkjøres med faglærerstudiet i musikk.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
  Det gjennomføres i tillegg en opptaksprøve.
  Det kreves godkjent politiattest.

  Forventet læringsutbytte

  KUNNSKAP
  Studenten

  FERDIGHETER
  Studenten

  GENERELL KOMPETANSE
  Studenten

  Praksis

  Praksis er en obligatorisk del av utdanninga. Praksisopplæringa skal ha et omfang på minimum 70 dager som fordeles over alle tre studieår. Det skal være progresjon i praksisopplæringa, og den skal være veiledet, vurdert og variert. Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis.

  Den veiledede praksisopplæringa i studieåret må være bestått for at studenten skal kunne fortsette å følge utdanninga påfølgende studieår. Musikk i en helse- og omsorgsfaglig ramme vil være et fokusområde i utdanningen.

  Praksisgjennomføring:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen gjøres i klasse, grupper eller individuelt, som prosjektarbeid, i praksis og på ekskursjoner.
  Det legges vekt på at undervisningen er prosessorientert. De sentrale læringsarenaene er fagstudiene, profesjonsstudiet og praksisfeltet med samhandling, utforsking og refleksjon som grunnlag.

  Det legges opp til integrerte utdanningsløp i semestrene mellom de ulike emnene. Dette forutsetter et utstrakt arbeid i team fra lærernes side.

  Studenten vil ha en faglærer som veileder gjennom studiet, med minst én obligatorisk veiledningssamtale i semesteret, samt faglig veileder til bacheloroppgaven.

  Fronter er kommunikasjonsplattform for studiet.

  I 1. semester har studentene et obligatorisk skrivekurs knyttet til innlevering i ett av emnene.

  I 2. studieår legges det opp til en ekskursjon av en ukes varighet. De faglige premisser for denne legges med grunnlag i semesterplanene.

  All undervisning er obligatorisk. Denne obligatorikk er formelt et arbeidskrav i de ulike emnene. Det forutsettes minst 80 % deltagelse, med unntak av emnet praksisopplæring der det forutsettes 100 %.

  Vurdering:
  Vurderingene skal bidra til at studenten utvikler seg personlig. De skal sikre at studenten har tilegnet seg den kunnskapen, ferdigheten og generelle kompetansen som er formulert i læringsutbyttet.

  Biinstrumenter del 1, Hovedinstrument del 1 og Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. De andre emnene har gradert karakter.

  På emner som er delt opp (1, 2, 3) vil karakteren i emnene bli slått sammen til én karakter på vitnemålet.

  For hvert emne er det klargjort hvilke arbeidskrav som ligger til grunn for å kunne gå opp til eksamen.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov
  for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Internasjonalisering

  Det vil bli lagt opp slik at studentene kan innpasse et internasjonalt studium som erstatning for 4. eller 5. semester. Det er også mulig å legge inn et internasjonalt studium gjennom bacheloroppgaven.
  Nærmere premisser vil bli klargjort i studieåret 2016-17.

  Studiet har en ekskursjon i det andre studieåret. Denne legges opp slik at et annet lands musikkultur kan integreres både praktisk gjennom ekskursjonen og i tilknytning til semesterplanene for øvrig.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Ved fullført studium tildeles graden " Musikk: bachelorgradsstudium".
  Utdanningen kvalifiserer for musikkpedagogisk arbeid i  kulturskole og gir et godt grunnlag for arbeid i kultur- og samfunnsliv for øvrig.

  HiNT er i ferd med å utvikle et eget masterstudium i musikk med denne utdanningen som grunnlag.
  Studiet gir også grunnlag for å søke andre mastere innen musikk.

  Studieevaluering

  Det skal gjennomføres skriftlige evalueringer med studentene en gang pr studieår.

  Det legges stor vekt på at studentene driver eget tillitsvalgtarbeid, også med tanke på kontinuerlige evalueringer i studiet.

  Kostnader

  Studenten må påregne en kostnad i størrelsesorden 10000 kr til ekskursjon.

  Det må påregnes en kostnad på ca 6000 kr til dataverktøyene Sibelius og Pro Tools.

  I løpet av studiet må det påregnes kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis mm.

  Refusjon for kostnader i forbindelse med bacheloroppgave, konserter mm. avklares med studieleder.

  Studiemodell

  Endringer i studiemodellen kan forekomme. Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  MFK110, Samspill og ensembleledelse, del 1 10 x10
  MFK120, Biinstrumenter, del 1 10 x10
  MFK130, Hovedinstrument, del 1 10 xxx10
  MFK140, Arrangering, komponering og hørelære, del 1 15 x15
  MFK150, Musikkhistorie og analyse, del 1 10 x10
  MFK160, Profesjonsfag, del 1 15 x15
  MFK190, Praksisopplæring 1. periode, grunnskole xx
  MFK290, Praksisopplæring 2. periode, kulturskole x
  MFK210, Samspill og ensembleledelse, del 2 10 x10
  MFK220, Biinstrumenter, del 2 10 x10
  MFK240, Arrangering, komponering og hørelære, del 2 10 xx10
  MFK250, Musikkhistorie og analyse, del 2 10 x10
  MFK260, Profesjonsfag, del 2 20 x20
  MFK295, Praksisopplæring 3. periode, prosjektpraksis x
  MFK330, Hovedinstrument, del 2 10 x10
  MFK360, Profesjonsfag, del 3 10 10
  MFK370, Formidling og konsertproduksjon 15 x15
  MFK380, Bacheloroppgave 15 x15
  MFK390, Praksisopplæring 4. periode, fordypningspraksis x
  Sum studiepoeng 180 0 60 0 60 20 40