Nord Universitet

Nord Universitet

Natur- og kulturminneoppsyn, årsstudium

Nature and Monument Preservation, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.03.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Dette studiet gir både teoretisk og praktisk opplæring som tilfredsstiller kompetansekravet til dagens natur- og kulturminneoppsyn.
  Om du ikke ønsker et årsstudium, kan du ta deler av studiet som:
  - basiskurs i naturoppsyn, 15 studiepoeng
  - enkeltemner

  Mål for studiet
  Målet er å gi en praktisk og teoretisk utdanning som gjør deg kvalifisert til å gjennomføre arbeidsoppgaver innenfor det utvidete oppsynsbegrepet. Dette innebærer oppgaver knyttet til naturveiledning og informasjon, miljøkontroll, registrering og overvåkning, samt skjøtsel og tilrettelegging innenfor ulike natur- og kulturminneområder.

  Innhold
  Emnene som inngår i årsstudiet skal gi studentene oversikt over oppgaver, myndighet og yrkesetikk knyttet til kontrollfunksjonen av oppsynsarbeidet. Innenfor naturkjennskapsdelen vektlegges økologi, naturregistrering og overvåking samt handlingsplaner for arter. Studentene vil videre gjennom teori og praksis få kunnskap om innhold og organisering av ulike typer oppsynstjenester knyttet til det utvidete oppsynsbegrepet. Studentene vil her få mulighet til å øke sine ferdigheter innenfor utvalgte emner som er viktige for utførelsen av en helhetlig oppsynstjeneste. Basiskurs i naturoppsyn (15 stp) består av et emne fra årsstudiet og har faglig fokus mot politifag, rettslære, miljøkriminalitet, samt praktisk oppsyn og forvaltning.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen på årsstudiet gjennomføres med fire intensivsamlinger i løpet av et studieår: to i høstsemesteret og to i vårsemesteret.  Hver samling har en varighet på ca. 2 uker. Basiskurset har to samlinger med varighet på 4-5 dager.

  Det samlingsbaserte studieopplegget gjør det mulig også for yrkesaktive å gjennomføre studiet. Studiet og enkeltemner kan også være relevant som en del av en utdanning for studenter med annen universitets- og høgskolebakgrunn innen natur- og kulturminnefag.

  På samlingene blir det undervist i de ulike emnene. Dessuten arbeider studentene med ulike oppgaver i periodene mellom samlingene. De obligatoriske feltkursene er lagt til samlingene. I tillegg er det for årsstudentene en obligatorisk praksisperiode (3 dager) som skal gjennomføres i løpet av studietiden. Rapport fra praksisperioden må være godkjent før karakterutskrift for fullført årsstudium utstedes.

  Studiet har varierte vurderingsformer ut fra hva som er mest hensiktsmessig i det gitte emnet. Det benyttes både tradisjonell skriftlig eksamen, hjemmeeksamen og semesteroppgaver.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Studentene må disponere PC ved gjennomføring av hjemmeeksamen.

   

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres i alle emner, og studieplanen for kommende år kan endres på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studentevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.

  Kostnader

  I løpet av årsstudiet må det påregnes kostnader på omlag kr. 3000,- knyttet til transport og opphold under feltkurs.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  NKO106, Innføring i politi- og naturoppsynsfag 15 15
  NKO111, Innføring i økologi 5 5
  NKO116, Skjøtsel og tilrettelegging 5 x5
  NKO117, Naturveiledning 10 x10
  NKO125, Praktisk naturoppsyn 15 15
  NKO146, Kulturminneoppsyn 10 10
  Sum studiepoeng 60 20 40