Nord Universitet

Nord Universitet

Naturfag 1 for 1.-7. trinn, 30 stp, deltid

Science 1, 30 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.02.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet kan tas som en del av grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Studiet egner seg også som videreutdanning for lærere som ønsker å styrke kompetansen i naturfag.

  Studiet skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på grunnskolens 1. - 7. trinn og omhandler relevante naturfagområder for disse trinnene. Det legges vekt på å utvikle bred naturfaglig kunnskap, og å utvikle kompetanse i å introdusere de yngste elevene for naturfaget. Det å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. Studiet er profesjonsrettet og skal gi grunnlag for å kunne bruke elevaktive læringsformer på ulike læringsarenaer.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og realfagskrav.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Praksis

  Studenter som går 3. eller 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er samlingsbasert fordelt på 6 samlinger i høst- og vårsemesteret. Det vil bli lagt vekt på varierte arbeidsmåter, spesielt med sikte på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv skal praktisere med egne elever. I tillegg til forelesninger vil en derfor legge vekt på studentaktivitet, ekskursjoner, skolerettet laboratoriearbeid, gruppearbeid, individuelle oppgaver, IKT og samtaler/diskusjoner.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  GLD310, Naturfag 1 for 1.-7. trinn 30 x30
  Sum studiepoeng 30 0 30