Nord Universitet

Nord Universitet

Naturfag 1 for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning

Science 1 grades 1-7

Fakta

 • Dato for godkjenning

  30.01.2015
  Dekan ved Grunnskolelærerutdanning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere som er i jobb, og er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.

  Studiet skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på grunnskolens 1. - 7. trinn og omhandler relevante naturfagområder for disse trinnene. Det legges vekt på å utvikle bred naturfaglig kunnskap, og å utvikle kompetanse i å introdusere de yngste elevene for naturfaget. Det å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. Studiet er profesjonsrettet og skal gi grunnlag for å kunne bruke elevaktive læringsformer på ulike læringsarenaer.

  Målgruppe

  Lærere i grunnskolen.

  Opptakskrav og rangering

  Kompetanse til å undervise i grunnskolen.

  Forventet læringsutbytte

  For læringsutbytte, se emnebeskrivelsene.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er samlingsbasert fordelt på 6 samlinger i høst- og vårsemesteret. Hver samling går over 3 dager. Mellom samlingene er det undervisning og veiledning på Lync (lyd og bilde i sanntid). Det vil bli lagt vekt på varierte arbeidsmåter, spesielt med sikte på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv skal praktisere med egne elever. I tillegg til forelesninger vil studiet derfor bli preget av studentaktivitet, ekskursjoner, skolerettet laboratoriearbeid, gruppearbeid, individuelle oppgaver, IKT og samtaler/diskusjoner.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  NFV510, Naturfag 1 for 1.-7. trinn, del 1 15 15
  NFV520, Naturfag 1 for 1.-7. trinn, del 2 15 15
  Sum studiepoeng 30 15 15