Nord Universitet

Nord Universitet

Naturforvaltning, bachelorgradsstudium

Nature Conservation and Management, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  05.06.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  242.5 studiepoeng

  Innledning

  Bachelorgradsstudiet i naturforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer bl.a. om biologisk mangfold, forvaltning av vilt og fisk, landskapsplanlegging og forvaltning av norsk natur.

  Innhold
  Innholdet i studiet preges av forvaltningsfag og biologiske fag. Studiet gir en bred biologisk basiskunnskap som grunnlag for å kunne forvalte våre naturressurser. Emner som geologi, økologi, zoologi, botanikk, naturforvaltning, arealplanlegging og GIS (geografiske informasjonssystemer) er sentrale. Emnene i siste del av studiet legger vekt på å knytte undervisningen til reelle forvaltningssituasjoner i dagens samfunn.

  I emnet NAT330 Naturforvaltning gjennomføres en obligatorisk ekskursjon til utlandet.

  Bacheloroppgaven i 3. studieår gir mulighet til fordypning i et selvvalgt tema, gjerne i samarbeid med eksterne oppdragsgivere eller som deltaker i et av våre forskningsprosjekter.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
  Du må ha Matematikk R1 eller (Matematikk S1 og S2) og enten Matermatikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.
   

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten:

  Generell kompetanse:

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen foregår som forelesninger, gruppearbeid og øvinger. I tillegg til forelesninger består de fleste emner av feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver.

  Deler av undervisningen foregår i felt: bl.a. praktisk elgjakt, sporing av store rovdyr, el-fiske og rypetakseringer.

  I enkelte emner er deler av undervisningen nettbasert eller samlingsbasert.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.
   

  Internasjonalisering

  Naturforvaltning er et internasjonalt fagområde med felles nasjonale og globale utfordringer. Derfor er internasjonal erfaring og kjennskap til internasjonalt fagspråk viktig i utdanningen.

  HiNT har en avtale med University of Minnesota, College of Natural Resources som gir mulighet for å ta et semester der som en del av studiet. Studier i europeiske land eller i Canada, Australia og New Zealand kan også være aktuelt.

  Gjennom "NordNatur"-samarbeidet (flere høgskoler og universitet i Skandinavia, Finland, Baltikum og Island), er det mulighet til tilsvarende studieopphold i disse landene. Studenter som behersker russisk kan få studieopphold ved vårt samarbeidende universitet i Arkhangelsk.
   

  Kvalifikasjon/vitnemål

   

  Studieevaluering

  Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.

  Videre studier

  Studiet gir muligheter for videre studium på masternivå ved norske og utenlandske universitet. Ta kontakt med studieveileder eller studieansvarlig for nærmere informasjon om dette.

  Kostnader

  Det må påregnes utgifter i samband med ekskursjoner og feltkurs til dekning av transport, overnatting og forpleining.

  Studiemodell

  Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodellen kan forekomme.

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  GEO104, Kartlære 5 5
  GEO120, Geologi og vegetasjon 10 10
  NAT120, Vilt og fiskeforvaltning 15 15
  BIO207, Zoologi 10 10
  BIO101, Kjemi, miljø og forurensning 10 10
  BIO140, Genetikk, atferd og evolusjon 10 10
  NAT203, Forvaltnings- og miljørett 5 5
  BIO201, Økologi 10 10
  NAT240, Naturregistrering 15 x15
  GEO220, Geografisk informasjonsbehandling 20 x20
  BIO206, Botanikk 10 10
  MET322, Anvendt statistikk 5 5
  NAT330, Naturforvaltning 20 x20
  NAT340, Arealplanlegging med GIS 20 x20
  BAC360, Bacheloroppgave 15 x15
  Alternative emner 35
  NAT231, Naturregistrering I 7.5 7.5
  GEO223, Geografisk informasjonsbehandling I 10 10
  NAT232, Naturregistrering II 7.5 7.5
  GEO224, Geografisk informasjonsbehandling II 10 10
  Naturforvaltning, bachelorgradsstudium - tilleggsemner 27.5
  MET111, Matematikk 7.5 7.5
  NAT101, Rovdyrbiologi og forvaltning 5 5
  NAT220, Praksis i naturforvaltning 5 xxxxx5
  Sum studiepoeng 242.5 62.5 57.5 32.5 72.5 5 65