Nord Universitet

Nord Universitet

Bachelor i naturforvaltning

Nature Conservation and Management, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  10.02.2017
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Bachelorgradsstudiet i naturforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer bl.a. om biologisk mangfold, forvaltning av vilt og fisk, landskapsplanlegging og forvaltning av norsk natur.

  Innhold
  Innholdet i studiet preges av forvaltningsfag og biologiske fag. Studiet gir en bred biologisk basiskunnskap som grunnlag for å kunne forvalte våre naturressurser. Emner som  økologi, zoologi, botanikk, naturforvaltning, arealplanlegging og GIS (geografiske informasjonssystemer) er sentrale. Emnene i siste del av studiet legger vekt på å knytte undervisningen til reelle forvaltningssituasjoner i dagens samfunn.

  I emnet NAT330 Naturforvaltning gjennomføres en obligatorisk ekskursjon til utlandet.

  Bacheloroppgaven i 3. studieår gir mulighet til fordypning i et selvvalgt tema, gjerne i samarbeid med eksterne oppdragsgivere eller som deltaker i et av våre forskningsprosjekter.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
  Du må ha Matematikk R1 eller (Matematikk S1 og S2) og enten Matermatikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.
   

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten:

  Generell kompetanse:

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen foregår som forelesninger, gruppearbeid og øvinger. I tillegg til forelesninger består de fleste emner av feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver.

  Deler av undervisningen foregår i felt: bl.a. praktisk elgjakt, sporing av store rovdyr, el-fiske og rypetakseringer.

  I enkelte emner er deler av undervisningen nettbasert eller samlingsbasert.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.
   

  Internasjonalisering

  Naturforvaltning er et internasjonalt fagområde med felles nasjonale og globale utfordringer. Derfor er internasjonal erfaring og kjennskap til internasjonalt fagspråk viktig i utdanningen. Nord universitet har en avtale med University of Minnesota, College of Natural Resources som gir mulighet for å ta et semester der som en del av studiet.

   

  Studieevaluering

  Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.

  Videre studier

  Studiet gir muligheter for videre studium på masternivå ved norske og utenlandske universitet. Ta kontakt med studieveileder eller studieansvarlig for nærmere informasjon om dette.

  Kostnader

  Det må påregnes utgifter i samband med ekskursjoner og feltkurs til dekning av transport, overnatting og forpleining.

  Studiemodell

  Endringer i studiemodellen kan forekomme. Pensum godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  2019
  Høst
  2020
  Vår
  MET3221, Anvendt metode 5 5
  BIO1010, Vegetasjon, klima og geologi 10 10
  EXP1010, Examen Philosophicum 10 10
  BIO1210, Fisk- og hjorteviltforvaltning 10 10
  BIO1020, Zoologisk artslære 10 10
  BIO101, Kjemi, miljø og forurensning 10 10
  BIO140, Genetikk, atferd og evolusjon 10 10
  NAT203, Forvaltnings- og miljørett 5 5
  BIO201, Økologi 10 10
  BIO2310, Naturregistrering 15 x15
  GEO220, Geografisk informasjonsbehandling 20 x20
  BIO2060, Botanisk artslære 10 10
  NAT330, Naturforvaltning 20 x20
  NAT340, Arealplanlegging med GIS 20 x20
  BAC360, Bacheloroppgave 15 x15
  Alternative emner
  NAT231, Naturregistrering I 7.5 7.5
  NAT232, Naturregistrering II 7.5 7.5
  GEO223, Geografisk informasjonsbehandling I 10 10
  GEO224, Geografisk informasjonsbehandling II 10 10
  Naturforvaltning, bachelorgradsstudium - tilleggsemner
  NAT220, Praksis i naturforvaltning xxxxxx
  SKO120, Innføring i skogfag 10 10
  NAT101, Rovdyrbiologi og forvaltning 5 5
  Sum studiepoeng 180 57.5 52.5 15 45 5 55