Nord Universitet

Nord Universitet

Økonomi og administrasjon, bachelorgradsstudium

Business Administration, Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  180 studiepoeng

  Innledning

  Dette er en bedriftsøkonomisk grunnutdanning som både er yrkesrettet og gir en rekke muligheter for videre utdanning. I 3. studieår kan du velge emner etter egne interesser.

  Mål for studiet
  Bachelorgradsstudiet i økonomi og administrasjon er et bedriftsøkonomisk grunnstudium som skal gi studentene faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer.

  Innhold
  Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon omfatter 180 studiepoeng. Av disse er 157,5 studiepoeng knyttet til obligatoriske emner, mens 22,5 studiepoeng er knyttet til valgfrie emner. Læringsutbyttet oppfylles gjennom emner fra fem fagområder:

  I tillegg kommer:

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Generell kompetanse:

   

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er lagt opp med en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger og gruppearbeid, øvinger og prosjektarbeid. Nord Universitet legger stor vekt på å få til et godt læringsmiljø for studenten. Dette innebærer bl.a. tett kontakt mellom studenter og faglærere, samt jevnlige tilbakemeldinger og vurderinger av den enkelte student.

  Studentenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne. Hjemmeeksamen, casestudier og lignende vil være aktuelle vurderingsformer i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige eller muntlige eksamener.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studenten må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner på Nord Universitet sine nettsider.

  Undervisningsspråk er primært norsk, men både undervisning på engelsk og engelsk litteratur/pensum kan forekomme i emner eller deler av emner.

  Økonomistudentene ved Nord Universitet har en egen linjeforening. Denne foreningen har både faglig og sosialt fokus. Alle økonomistudenter oppfordres til å delta aktivt i linjeforeningens arbeid.

   

  Internasjonalisering

  Nord Universitet arbeider med å legge til rette for at alle studenter på bachelorgradsstudiene skal kunne gjennomføre deler av studiet ved en høgskole eller universitet i utlandet. For fagområdet økonomi og administrasjon legger vi til rette for at utenlandsopphold gjennomføres i 4. semester. Ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon.

  Kvalifikasjon/vitnemål

   

  Studieevaluering

  Nord Universitet arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring av studiene. I dette arbeidet samarbeider vi tett med studentene: ved at studentene deltar i evaluering av såvel de enkelte emner som studiet som helhet.Evaluering i hvert enkelt emne skal skje gjennom:

  1. Ved oppstart av et emne: forventningsavklaring mellom foreleser og studenter
  2. Evaluering midtveis i semesteret
  3. Sluttevaluering

  Helhetlig evaluering av studiet skjer ved jevnlige møter mellom tillitsvalgte for studentene og studieledere ved Nord Universitet.

  Videre studier

  Bachelorgradsstudiet i økonomi og administrasjon gir mange muligheter for videre studier innen økonomiske fag. Man må være oppmerksom på at opptakskriteriene varierer mellom institusjonene, og at opptakskriteriene ved en institusjon kan endre seg over tid. Videre studier, og derav valg av fagsammensetning ved Nord Universitet, bør derfor planlegges av studenten (i samråd med Nord Universitet) i god tid før søknad om opptak til videre studier.

   

  Studiemodell

  Studiets emnebeskrivelser vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i studiemodellen kan forekomme.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  2019
  Vår
  ØKO1421, Organisasjon, ledelse og entreprenørskap 15 15
  MET111, Matematikk 7.5 7.5
  ØKO122, Bedriftsøkonomisk analyse med programvare 7.5 7.5
  ØKO170, Mikroøkonomi 7.5 7.5
  MET222, Statistikk 7.5 7.5
  ØKO110, Regnskap I 7.5 7.5
  ØKO150, Markedsføring 7.5 7.5
  ØKO210, Regnskap II 7.5 7.5
  ØKO270, Makroøkonomi 7.5 7.5
  ØKO212, Driftsregnskap 7.5 7.5
  ØKO283, Rettslære 7.5 7.5
  ØKO213, Økonomisk styring I 7.5 7.5
  ØKO261, Strategi 7.5 7.5
  ØKO271, Offentlig økonomi 7.5 7.5
  ØKO214, Finansiering og investering 7.5 7.5
  ØKO313, Økonomisk styring II 7.5 7.5
  MET323, Samfunnsvitenskapelig metode 7.5 7.5
  ØKO340, Etikk og corporate social responsibility 7.5 7.5
  ØKO3901, Bacheloroppgave 15 15
  Økonomi og administrasjon bachelorgradsstudium - Valgemner 22.5
  ØKO3662, Innovasjon og entreprenørskap 15 15
  ØKO318, Økonomisk styring III 15 15
  MET311, Videregående matematikk 7.5 7.5
  ØKO324, Personlig økonomi 7.5 7.5
  ØKO325, Verdsetting 7.5 7.5
  ØKO386, Arbeidsrett 7.5 7.5
  ØKO330, Beslutningsteori 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 180 60 67.5 30 30 30 30